Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το πρόγραμμα του Δημήτρη Κουτσούμπα στο πλαίσιο της 31ης Αντιιμπεριαλιστικής Κατασκήνωσης της ΚΝΕ

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στο πλαί­σιο της 31ης αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ, που πραγ­μα­το­ποιεί­ται από τις 7 έως τις 10 Ιού­λη στις Νηες Μαγνη­σί­ας, θα έχει το ακό­λου­θο πρόγραμμα:

Σάββατο 9 Ιούλη

– Στις 11 π.μ. ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας μαζί με τους Αστορ Γκαρ­σία, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, Πάβελ Μπλάν­κο Καμπρέ­ρα, Α’ Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚ Μεξι­κού και Κεμάλ Οκου­γιάν, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Τουρ­κί­ας, θα επι­σκε­φθούν το Τρί­κε­ρι.

– Στις 7 μ.μ. θα χαι­ρε­τί­σει στην πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση, στο πλαί­σιο της κατα­σκή­νω­σης, στην Παρα­λία του Βόλου. Στη συγκέ­ντρω­ση θα χαι­ρε­τί­σουν ακό­μα οι τρεις επι­κε­φα­λής των ΚΚ και θα μιλή­σει ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ Νίκος Αμπα­τιέ­λος.

– Στις 9 μ.μ. θα συνα­ντη­θεί με την Εθε­λο­ντι­κή Περι­βαλ­λο­ντι­κή Ομά­δα Αλμυ­ρού «Εν Δρά­σει» και την Κίνη­ση Πολι­τών Σούρ­πης, στον χώρο της κατα­σκή­νω­σης στις Νηες.

Κυριακή 10 Ιούλη

– Στις 11 π.μ. ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας μαζί με τους Αστορ Γκαρ­σία, Πάβελ Μπλάν­κο Καμπρέ­ρα και Κεμάλ Οκου­γιάν θα μετα­βούν στη Λαμία, όπου θα κατα­θέ­σουν στε­φά­νια στο άγαλ­μα του πρω­το­κα­πε­τά­νιου του ΕΛΑΣ Άρη Βελου­χιώ­τη, στην πλα­τεία Λαού.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο