Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το πρόγραμμα του Φοιτητικού Φεστιβάλ της ΚΝΕ στο ΑΠΘ (24–25 Ιούνη)

Στις 24 και 25 Ιού­νη στα γρα­σί­δια της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής του ΑΠΘ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Φοι­τη­τι­κό Φεστι­βάλ της ΚΝΕ με σύν­θη­μα: «Με το ΚΚΕ, στη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας, για το Σοσιαλισμό!».

Οι διή­με­ρες εκδη­λώ­σεις περι­λαμ­βά­νουν πλού­σιο καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα, συζη­τή­σεις και εκδη­λώ­σεις, θεμα­τι­κές γωνί­ες για τον Πολι­τι­σμό, της νέες γυναί­κες, την Επι­στή­μη καθώς και γωνία ενά­ντια σε όλα τα ναρ­κω­τι­κά, αθλη­τι­κές επι­δεί­ξεις. Στο χώρο θα λει­τουρ­γεί βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής» και έκθε­ση που θα επι­με­λη­θεί η ΠΟ Σπου­δά­ζου­σας Θεσ­σα­λο­νί­κης με τίτλο «Ο Σοσια­λι­σμός η απά­ντη­ση τον 21ο αιώ­να, η ΚΝΕ η Οργά­νω­ση μας!».

Πιο ανα­λυ­τι­κά:

Την Παρασκευή 24 Ιούνη

Στις 7.30 μ.μ. βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση της νέας έκδο­σης «Παν­δη­μία COVID — 19: Ο Καπι­τα­λι­σμός στη Δύση του». Θα μιλή­σει ο Γιώρ­γος Σιδέ­ρης, επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος Υγεί­ας & Πρό­νοιας της ΚΕ και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Θα ακο­λου­θή­σουν συναυ­λί­ες με τους: ROCKANIDIA, ELECTRIFIED, ΣΕ + ΜΕ ΠΑΤΙΡΝΤΙ και μεγά­λο γλέ­ντι με νεα­νι­κό συγκρότημα.

Το Σάββατο 25 Ιούνη

Στις 7.30 μ.μ. εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με τίτλο: «Οι φοι­τη­τές της Θεσ­σα­λο­νί­κης στεί­λα­με μήνυ­μα ελπί­δας, αντε­πί­θε­σης, ανυ­πα­κο­ής. Με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ συνε­χί­ζου­με στον δρό­μο της ανα­τρο­πής!». Θα μιλή­σει ο Σωτή­ρης Αβρα­μό­που­λος, μέλος του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Κ. Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ. Θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν επί­σης παρεμ­βά­σεις από φοι­τη­τές, εκλεγ­μέ­νους στα ΔΣ των Φοι­τη­τι­κών Συλλόγων.

Θα ακο­λου­θή­σουν συναυ­λί­ες με τους: Mystery Dice, Urban Pulse, Μιθρι­δά­της & Κίτρι­να Ποδή­λα­τα. Θα ακο­λου­θή­σει party.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο