Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων — Στις 3 Ιουνίου ξεκινούν τα ΓΕΛ, στις 2 Ιουνίου τα ΕΠΑΛ

Την Παρα­σκευή 3 Ιου­νί­ου ξεκι­νούν φέτος οι πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις για τους υπο­ψη­φί­ους των Γενι­κών Λυκεί­ων, όπως ανα­κοί­νω­σε το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και Θρησκευμάτων.

Η ολο­κλή­ρω­ση των εξε­τά­σε­ων των βασι­κών μαθη­μά­των θα γίνει στις 10 Ιου­νί­ου. Για τους υπο­ψη­φί­ους των Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων οι εξε­τά­σεις θα ξεκι­νή­σουν την Πέμ­πτη 2 Ιουνίου.

Συγκε­κρι­μέ­να το πρό­γραμ­μα που ανα­κοι­νώ­θη­κε πριν από λίγο έχει ως εξής:

- Λήξη μαθη­μά­των νηπια­γω­γεί­ων — δημο­τι­κών σχο­λεί­ων: 15 Ιου­νί­ου 2022

- Λήξη μαθη­μά­των γυμνα­σί­ων: 30 Μαΐ­ου 2022

- Λήξη μαθη­μά­των όλων των τάξε­ων των γενι­κών και των επαγ­γελ­μα­τι­κών ημε­ρή­σιων και εσπε­ρι­νών λυκεί­ων: 20 Μαΐ­ου 2022

- Έναρ­ξη πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων ημε­ρή­σιων και εσπε­ρι­νών γενι­κών λυκεί­ων: 3 Ιου­νί­ου 2022

- Έναρ­ξη πανελ­λα­δι­κών εξε­τά­σε­ων ημε­ρή­σιων και εσπε­ρι­νών επαγ­γελ­μα­τι­κών λυκεί­ων: 2 Ιου­νί­ου 2022.

 

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο