Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το πόθεν έσχες του γγ του ΚΚΕ, Δημ. Κουτσούμπα

Η Επι­τρο­πή Ελέγ­χου Δηλώ­σε­ων Περιου­σια­κής Κατά­στα­σης έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα τις δηλώ­σεις της περιου­σια­κής κατά­στα­σης των ετών 2016, 2017, 2018 (χρή­σεις 2015, 2016 και 2017) των πολι­τι­κών προ­σώ­πων οι οποί­ες θα παρα­μεί­νουν αναρ­τη­μέ­νες στον δια­δι­κτυα­κό τόπο της Βου­λής για όσο χρο­νι­κό διά­στη­μα διαρ­κεί η θητεία των υπό­χρε­ων, πλέ­ον τριών ετών από τη λήξη αυτής.

Το 2016 (χρή­ση 2015) ο γγ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, δήλω­σε συνο­λι­κό εισό­δη­μα 70.973 ευρώ από τη βου­λευ­τι­κή του απο­ζη­μί­ω­ση, η οποία κατα­τέ­θη­κε, σύμ­φω­να με το κατα­στα­τι­κό του κόμ­μα­τος, στο ταμείο της ΚΕ του ΚΚΕ. Η σύζυ­γός του, Ανα­στα­σία Κοντο­γιάν­νη, δήλω­σε συνο­λι­κά εισο­δή­μα­τα 19.304 ευρώ.

Ο κ. Κου­τσού­μπας δηλώ­νει κατα­θέ­σεις 11.641,16 ευρώ στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα, στην οποία είναι δικαιού­χοι τρί­τοι. Από το ποσό αυτό, τα 2.206 ευρώ είναι από δωρεά. Η σύζυ­γός του δηλώ­νει κατα­θέ­σεις ύψους 8.547 ευρώ με συν­δι­καιού­χο τον κ. Κου­τσού­μπα. Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ έχει ένα δια­μέ­ρι­σμα στη Λαμία και η σύζυ­γός του ένα σπί­τι στη Λει­βα­διά. Το ζεύ­γος δεν έχει αυτο­κί­νη­το στην κατο­χή του.

2017 (χρή­ση 2016)

Το 2017 (χρή­ση 2016) ο γγ του ΚΚΕ δήλω­σε συνο­λι­κό εισό­δη­μα 73.131 ευρώ από τη βου­λευ­τι­κή απο­ζη­μί­ω­ση, η οποία κατα­τέ­θη­κε στα ταμεία της ΚΕ του ΚΚΕ. Η σύζυ­γός του δήλω­σε συνο­λι­κά εισο­δή­μα­τα 18.855 ευρώ.

Επί­σης, ο κ. Κου­τσού­μπας δήλω­σε κατα­θέ­σεις 2.206 ευρώ από δωρεά και 2.951 ευρώ. Η σύζυ­γός του δήλω­σε κατα­θέ­σεις ύψους 9.026,12 ευρώ. Δεν υπάρ­χει μετα­βο­λή στα άλλα περιου­σια­κά στοιχεία.

2018 (χρή­ση 2017)

Το 2018 (χρή­ση 2017) ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας δήλω­σε συνο­λι­κό εισό­δη­μα 72.714 ευρώ από τη βου­λευ­τι­κή απο­ζη­μί­ω­ση, η οποία κατα­τέ­θη­κε στα ταμεία του ΚΚΕ. Η σύζυ­γός του δήλω­σε 18.488 ευρώ. Οι κατα­θέ­σεις του γγ του ΚΚΕ ανέρ­χο­νται σε 2.206 από δωρεά και 6.280 ευρώ. Η σύζυ­γός του δηλώ­νει κατα­θέ­σεις 9.924,15 ευρώ. Δεν υπάρ­χει μετα­βο­λή στα άλλα περιου­σια­κά στοιχεία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο