Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΣΕΗ διέγραψε δια βίου Π. Φιλιππίδη, Π. Χαϊκάλη και Γ. Κιμούλη, τρεις τελείως διαφορετικές περιπτώσεις

Την ορι­στι­κή δια­γρα­φή των Πέτρου Φιλιπ­πί­δη, Γιώρ­γου Κιμού­λη και Παύ­λου Χαϊ­κά­λη απο­φά­σι­σε το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ).

Το ΣΕΗ πραγ­μα­το­ποί­η­σε σήμε­ρα το από­γευ­μα γενι­κή συνέ­λευ­ση για τους τρεις ηθο­ποιούς, με κεντρι­κό θέμα την ορι­στι­κή τους δια­γρα­φή από το Σωμα­τείο, μετά από τις καταγ­γε­λί­ες που έχουν κατα­τε­θεί εις βάρος τους στο Πει­θαρ­χι­κό του Συμβούλιο.

Η από­φα­ση των μελών ήταν κατά πλειο­ψη­φία, σε μια σύσκε­ψη που διήρ­κε­σε 5 ώρες, ενώ κάθε υπό­θε­ση εξε­τά­στη­κε ξεχωριστά.

Βέβαια, οι τρεις περι­πτώ­σεις δεν είναι όμοιες. Η περί­πτω­ση του Γιώρ­γου Κιμού­λη, ο οποί­ος κατη­γο­ρεί­ται για λεκτι­κή βία, δεν είναι όμοια με του Φιλιπ­πί­δη που κατη­γο­ρεί­ται για βια­σμούς. Υπεν­θυ­μί­ζου­με επί­σης ότι σε βάρος του Γιώρ­γου Κιμού­λη ο πρό­ε­δρος του ΣΕΗ. Σπ. Μπι­μπί­λας είχε επι­δο­θεί «σε δεκά­δες συνε­ντεύ­ξεις, για το σχη­μα­τι­σμό εις βάρος μου (σ.σ. του Γ. Κιμού­λη) εντυ­πώ­σε­ων» σύμ­φω­να με την αγω­γή του κατα­ξιω­μέ­νου ηθοποιού.

Δεν είναι άσχε­το προς την υπό­θε­ση το γεγο­νός ότι ο πρό­ε­δρος του ΣΕΗ, Σπύ­ρος Μπι­μπί­λας, μόλις πριν λίγες ημέ­ρες συμ­με­τεί­χε σε χυδαιό­τη­τα του Μάρ­κου Σεφερ­λή, μια σει­ρά που βρί­θει απα­ρά­δε­κτων σεξι­στι­κών «αστεϊ­σμών» και στο συγκε­κρι­μέ­νο επει­σό­διο δικαιο­λο­γού­νταν και ο βια­σμός!!! Ο κ. μπι­μπί­λας μάλι­στα όχι μόνο δε ζήτη­σε την αυτο­νό­η­τη συγνώ­μη, αλλά ‑παρά την κατα­κραυ­γή- υπε­ρα­σπί­σθη­κε τη συμ­με­το­χή του λέγο­ντας «Σαν ηθο­ποιός θέλω να έχω γεύ­σεις από κάθε είδους δου­λειά»!!! Προς το παρόν δεν έχου­με δια­βά­σει για κάποια πρω­το­βου­λία του Πει­θαρ­χι­κού του ΣΕΗ για την απα­ρά­δα­κτη συμ­με­το­χή (όχι του ηθο­ποιού Σπ. Μπί­μπι­λα αλλά του προ­έ­δρου του ΣΕΗ) και προ­σβλη­τι­κή υπε­ρά­σπι­ση της από τον κ. Μπιμπίλα.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο