“Το σεργιάνι μας στον κόσμο _Ήταν δέκα μέτρα γης”

Γρά­φει ο Σπύ­ρος Τζό­κας Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΛΟΥΛΟΣ ανή­κει στους ξεχω­ρι­στούς αυτούς ανθρώ­πους , που κατα­ξιώ­νουν την κοι­νω­νία μας και με το ήθος των πρά­ξε­ων τους στη­ρί­ζε­ται η πατρί­δα μας. Στους ανθρώ­πους με τιμή και κώδι­κα αξιών. Για τέτοιους ανθρώ­πους πρέ­πει να ισχύ­ει δια­χρο­νι­κά ο στί­χος του Άγγε­λου Σικε­λια­νού στον τάφο του Κωστή Παλα­μά «Ηχή­στε οι … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το “Το σερ­γιά­νι μας στον κόσμο _Ήταν δέκα μέτρα γης”.