Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το σκεπτικό του Πρωτοδικείου για την ακύρωση του συνδυασμού της Χρυσής Αυγής για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019: Ακυ­ρώ­θη­κε από το Πολυ­με­λές Πρω­το­δι­κείο της πόλης, η συμ­με­το­χή του συν­δυα­σμού της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής για το δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης («Ελλη­νι­κή Αυγή για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη», με επι­κε­φα­λής τον υπό­δι­κο ναζι­στή βου­λευ­τή, Αρτέ­μη Ματ­θαιό­που­λο), επει­δή αυτό δεν τηρού­σε τις προ­βλε­πό­με­νες προϋποθέσεις.

Σύμ­φω­να με το Πρω­το­δι­κείο, δεν θα συμ­με­τέ­χουν στις επι­κεί­με­νες δημο­τι­κές εκλο­γές, «καθό­σον οι δηλώ­σεις κατάρ­τι­σής τους κρί­νο­νται ως απα­ρά­δε­κτες» και δεν περιέ­λα­βαν «στις σχε­τι­κές, γρα­πτές δηλώ­σεις τους, υπο­ψή­φιους δημο­τι­κούς συμ­βού­λους για το σύνο­λο των εκλο­γι­κών περι­φε­ρειών που απο­τε­λούν το Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης, ήτοι της δημο­τι­κής ενό­τη­τας της Θεσ­σα­λο­νί­κης και της δημο­τι­κής ενό­τη­τας της Τριανδρίας».

Την ίδια από­φα­ση πήρε το πρω­το­δι­κείο και για τους συν­δυα­σμούς «Ενω­μέ­νοι Μακε­δό­νες για τον δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης», με επι­κε­φα­λής τον Δημή­τρη Ζια­μπά­ση και «Γίνε­ται Μπο­ρού­με», με επι­κε­φα­λής τον Σάβ­βα Χαλιαμπάλια.

Το Πρω­το­δι­κείο «έκο­ψε» το συν­δυα­σμό της Χρυ­σής Αυγής για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο