Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΣτΕ έκρινε συνταγματική την απαγόρευση διαφήμισης καπνού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

Το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας έκρι­νε ότι είναι συνταγ­μα­τι­κή η απα­γό­ρευ­ση δια­φή­μι­σης προ­ϊ­ό­ντων καπνού στα μέσα μαζι­κής ενη­μέ­ρω­ση και ειδι­κά στον έντυ­πο Τύπο, η οποία επι­βλή­θη­κε με υπουρ­γι­κή από­φα­ση το έτος 2005.

Ειδι­κό­τε­ρα, το έτος 2005, εκδο­τι­κές εται­ρεί­ες και εται­ρεί­ες μέσων μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης είχαν προ­σφύ­γει στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας και ζητού­σαν να ακυ­ρω­θεί μερι­κά, η από 29.7.2005 κοι­νή υπουρ­γι­κή από­φα­ση για τη δια­φή­μι­ση και χορη­γία καπνού. Η επί­μα­χη υπουρ­γι­κή από­φα­ση, απα­γό­ρευε κάθε είδους δια­φή­μι­ση προ­ϊ­ό­ντων καπνού από τα μέσα μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης και ειδι­κά τα έντυ­πα, εκτός από τα έντυ­πα εκεί­να που προ­ο­ρί­ζο­νται για τους επαγ­γελ­μα­τί­ες του εμπο­ρί­ου καπνού και τα έντυ­πα που έχουν προ­ο­ρι­σμό τρί­τες χώρες εκτός της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Σήμε­ρα, το Δ΄ τμή­μα του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας, 14 χρό­νια από την ημέ­ρα κατά­θε­σης της αίτη­σης ακύ­ρω­σης, δημο­σί­ευ­σε την υπ’ αριθμ. 857/2019 από­φα­σή του, με την οποία απέρ­ρι­ψε ως αβά­σι­μους, όλους τους λόγους που προ­βάλ­λο­νται στην αίτη­ση ακύρωσης.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην δικα­στι­κή από­φα­ση ανα­φέ­ρε­ται ότι το μέτρο της απα­γό­ρευ­σης, «υπό το φως και τις δια­τά­ξεις του άρθρου 21 του Συντάγ­μα­τος από τις οποί­ες γεν­νά­ται ευθεία υπο­χρέ­ω­ση του κρά­τους για τη λήψη θετι­κών μέτρων για την προ­στα­σία της υγεί­ας των πολι­τών, δεν αντί­κει­ται στη διά­τα­ξη της παρα­γρά­φου 1 του άρθρου 5 του Συντάγ­μα­τος ως θεμι­τός περιο­ρι­σμός της επαγ­γελ­μα­τι­κής ελευ­θε­ρί­ας των επι­χει­ρή­σε­ων κυκλο­φο­ρί­ας εντύ­πων μέσων, ούτε εξάλ­λου κατά τα δεδο­μέ­να της κοι­νής πεί­ρας, το μέτρο αυτό είναι από τη φύση του προ­δή­λως απρό­σφο­ρο για την επί­τευ­ξη του επι­διω­κό­με­νου σκο­πού δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος, δηλα­δή της προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας και συνε­πώς δεν αντί­κει­ται στην συνταγ­μα­τι­κή αρχή της αναλογικότητας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο