Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το σχέδιο της Coca-Cola: αναψυκτικά με χασίσι

 

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Λέγε­ται ότι το ποτό της αρχι­κά περιεί­χε το διε­γερ­τι­κό συστα­τι­κό κοκα­ΐ­νη – αλλά τώρα ήρθε η ώρα να προ­σθέ­σει και άλλα ναρ­κω­τι­κά παρα­σκευά­σμα­τα. Ακό­μα και σήμε­ρα περιέ­χει στοι­χεία από το φυτό κόκα αλλά δεν περιέ­χει το ενερ­γό συστα­τι­κό της κοκα­ΐ­νης. Έχει αντι­κα­τα­στα­θεί με την καφε­ΐ­νη που έχει ένα παρό­μοιο αποτέλεσμα.

Η τερά­στια εται­ρεία ανα­ψυ­κτι­κών Coca-Cola θέλει να κυκλο­φο­ρή­σει στην αγο­ρά ένα ανα­ψυ­κτι­κό ποτό που να περιέ­χει κάν­να­βη. Ο στό­χος βρί­σκε­ται καταρ­χήν στην αγο­ρά του Κανα­δά, όπου η κάν­να­βη νομι­μο­ποι­ή­θη­κε πλή­ρως πριν λίγες μέρες στις 17 Οκτω­βρί­ου. Aπό το 2001 είχε νομι­μο­ποι­η­θεί η θερα­πευ­τι­κή κάν­να­βη. Θα πωλεί­ται πλέ­ον από κρα­τι­κά κατα­στή­μα­τα και εξου­σιο­δο­τη­μέ­να ιδιω­τι­κά και από το ιντερ­νέτ από κρα­τι­κά site με όριο ηλι­κί­ας τα 18. Ο καθέ­νας μπο­ρεί να έχει 4 γλά­στρες στο σπί­τι του και να κυκλο­φο­ρεί με 30 γραμ­μά­ρια για προ­σω­πι­κή χρή­ση! Οι πρώ­τες μέρες νόμι­μης κυκλο­φο­ρί­ας θυμί­ζουν “Black Friday”.

marihuana

Μες την τρε­λή χαρά οι Καναδοί

Υπάρχει ήδη κάνναβη στα wellness-ποτά!

Η Coca-Cola ξεκί­νη­σε δια­πραγ­μα­τεύ­σεις με την κανα­δέ­ζι­κη εται­ρεία κάν­να­βης «Αου­ρό­ρα» ανα­φέ­ρει το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Bloomberg.

«Ερευ­νού­με με σχο­λα­στι­κό­τη­τα το συστα­τι­κό CBD (Καν­να­βι­διό­λη που αντι­στοι­χεί στο 40% του εκχυ­λί­σμα­τος του φυτού κάν­να­βης και χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε ευρύ φάσμα ιατρι­κών εφαρ­μο­γών), που ήδη χρη­σι­μο­ποιεί­ται στα ποτά wellness!

Η πρό­ο­δος είναι ραγδαία, αλλά δεν έχει ακό­μη ληφθεί από­φα­ση, δηλώ­νει ο Kent Landers, υπευ­θυ­νος τύπου της εται­ρεί­ας στο Bloomberg. Τόσο η Coca-Cola και η αντί­πα­λος Pepsi προ­σπα­θούν να επε­κτεί­νουν τις επι­χει­ρή­σεις τους με προ­ϊ­ό­ντα εκτός των κλασ­σι­κών ανα­ψυ­κτι­κών. Η Coca-Cola αγό­ρα­σε πρό­σφα­τα την εται­ρεία καφέ Costa Coffee για πέντε δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

«Τρελές μπύρες»

Προη­γου­μέ­νως, οι μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις ζυθο­ποι­ί­ας Corona και Molson Coors ανα­κοί­νω­σαν ότι έχουν συνά­ψει συμ­φω­νία συνερ­γα­σί­ας με την κανα­δι­κή Αου­ρό­ρα για παρα­γω­γή μπί­ρας με ναρ­κω­τι­κές ουσί­ες με βάση την κάνναβη.

Η Lagunitas, μια μάρ­κα μπί­ρας που ανή­κει στην Heineken, ήδη παρά­γει ένα ποτό που περιέ­χει THC, το ενερ­γό μεθυ­στι­κό συστα­τι­κό της μαρι­χουά­να. Το ποτό ”Hi-Fi Hops” της   Lagunitas πωλεί­ται τώρα σε ειδι­κά κατα­στή­μα­τα στην Καλι­φόρ­νια. Η Constallation Brands ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρος παρα­γω­γούς αλκο­όλ στον κόσμο, πρό­σφα­τα επέν­δυ­σε 3,3 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολ­λά­ρια σε επι­χει­ρή­σεις κάν­να­βης. 

Τρελά κέρδη

Οι συνο­μι­λί­ες μπο­ρεί να άρχι­σαν στον Κανα­δά αλλά οι ειδι­κοί δεν πιστεύ­ουν ότι το μεγα­θή­ριο Coca-Cola επι­κε­ντρώ­νε­ται μόνο στην Κανα­δι­κή αγο­ρά. Αντ ’ αυτού, πιστεύ­ε­ται ότι η εται­ρεία βλέ­πει αγο­ρά στον Κανα­δά ως μια δοκι­μή για τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, με την προσ­δο­κία ότι το προ­ϊ­όν θα γίνει νόμιμο.

«Δεν μπο­ρώ να φαντα­στώ ότι αυτό το κάνουν μόνο για 35 εκα­τομ­μύ­ρια άτο­μα στον Κανα­δά. Σίγου­ρα στο­χεύ­ουν την μελ­λο­ντι­κή αγο­ρά των ΗΠΑ», λέει ο Κris Krane, Πρό­ε­δρος της εται­ρεί­ας «4Front» που ειδι­κεύ­ε­ται σε συμ­βου­λές σε εται­ρεί­ες που θέλουν να που­λή­σουν προ­ϊ­ό­ντα που περιέ­χουν κάνναβη.

marihuana1

Διπλός στόχος του καπιταλισμού

Η Coca-Cola και οι άλλες εται­ρί­ες βλέ­πουν μπρο­στά. Ο Κανα­δάς, η Ν.Αφρική, πρώ­τη η Ουρου­γουάη έχουν νομι­μο­ποι­ή­σει την χρή­ση της κάν­να­βης. Πολ­λές χώρες στην Ευρώ­πη επι­τρέ­πουν την ατο­μι­κή χρή­ση και η χώρα μας δει­λά δει­λά μπή­κε στην πορεία νομι­μο­ποί­η­σης όπως Δανία και Πορ­το­γα­λία. Προ­σβλέ­πουν σε τερά­στια κέρ­δη επι­χει­ρη­μα­τι­κά οι εται­ρί­ες, δια­πι­στώ­νο­ντας πως έχουν κυκλο­φο­ρί­σει ήδη πάρα πολ­λά ανα­ψυ­κτι­κά και η αγο­ρά έχει κορε­σθεί, και φορο­λο­γι­κά όπως ισχυ­ρί­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση του Καναδά.

Μια ευρέ­ως δια­δε­δο­μέ­νη παρα­νό­η­ση είναι ότι την μαρι­χουά­να ή το χασίς πρέ­πει κάποιος να τα καπνί­σει για να έχει απο­τέ­λε­σμα. Ωστό­σο, το απο­τέ­λε­σμα είναι το ίδιο όταν προ­σλαμ­βά­νε­ται από το στό­μα για παρά­δειγ­μα, σαν αφέ­ψη­μα, με τη μόνη δια­φο­ρά ότι παίρ­νει κάποιο χρό­νο για τις δρα­στι­κές ουσί­ες να φτά­σουν στον εγκέ­φα­λο και το μεθύ­σι να κορυφωθεί.

Το ότι ξεκι­νά η Coca-Cola με το συστα­τι­κό CBD που ισχυ­ρί­ζο­νται πως έχει θερα­πευ­τι­κές και όχι ναρ­κω­τι­κές συνέ­πειες είναι στά­χτη στα μάτια διό­τι δεν έχει απο­δει­χθεί επι­στη­μο­νι­κά η «αθω­ό­τη­τα» του. Διπλό κέρ­δος για τον καπι­τα­λι­σμό, από την μιά τα απί­στευ­τα κέρ­δη του νόμι­μου πιά εμπό­ριου των ναρ­κω­τι­κών και από την άλλη η απο­χαύ­νω­ση και η αδια­φο­ρία που προ­κα­λεί η χρή­ση των ναρ­κω­τι­κών ουσιών που θα λει­τουρ­γεί σαν ανά­χω­μα της ανά­πτυ­ξης αντί­στα­σης στην σάπια κοι­νω­νία του.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο