Το σύστημα των σιδηροδρόμων μας πέρυσι εξολόθρευσε 3.720 ζωές σε συγκρούσεις αμαξοστοιχιών +27.260 πατώντας απρόσεχτους κι άχρηστους ανθρώπους στις διασταυρώσεις…

Από τη μυθο­πλα­σία στην τρα­γι­κή καθη­με­ρι­νό­τη­τα της αστι­κής δια­χεί­ρι­σης Γρά­φει ο Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας Ανά­με­σα στις ται­νί­ες «κατα­στρο­φής» περί­ο­πτη θέση κατέ­χει και το τρέ­νο: ανα­φέ­ρου­με ενδει­κτι­κά την πολύ καλή Runaway Train 1985 (το τρέ­νο της μεγά­λης φυγής) και στον αντί­πο­δα την ασή­μα­ντη The Cassandra Crossing 1976 (Το Πέρα­σμα της Κασ­σάν­δρας) Η πρώ­τη μια εξαι­ρε­τι­κή ται­νία … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το σύστη­μα των σιδη­ρο­δρό­μων μας πέρυ­σι εξο­λό­θρευ­σε 3.720 ζωές σε συγκρού­σεις αμα­ξο­στοι­χιών +27.260 πατώ­ντας απρό­σε­χτους κι άχρη­στους ανθρώ­πους στις δια­σταυ­ρώ­σεις….