Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το τίμημα το πληρώνουν οι λαοί

Πρό­σφα­τα, λίγο πριν ξεκι­νή­σει η νέα προ­κλη­τι­κή τουρ­κι­κή εισβο­λή στη βόρεια Συρία, είχα­με γρά­ψει για τις ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις και το λάθος του να επι­λέ­γεις ιμπε­ρια­λι­στή νομί­ζο­ντας ότι εξυ­πη­ρε­τείς τα συμ­φέ­ρο­ντά σου. Οι λαοί και τα κινή­μα­τά τους είναι ανά­γκη να παρα­μέ­νουν μακριά από λογι­κές επι­λο­γής του δήθεν «λιγό­τε­ρου κακού». Δεν έχουν τίπο­τε να κερ­δί­σουν επι­λέ­γο­ντας ιμπεριαλιστή.

Είναι δεδο­μέ­νη η αντι-ιμπε­ρια­λι­στι­κή διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη μας στο λαό της Συρί­ας και τον κουρ­δι­κό πλη­θυ­σμό της, που δέχε­ται την αιμα­το­βαμ­μέ­νη επί­θε­ση της Τουρ­κί­ας. Αλλά αυτό δεν μας απο­τρέ­πει από το να αρνού­μα­στε να απο­δε­χθού­με τη σύμπρα­ξη με τους ιμπε­ρια­λι­στές των ΗΠΑ, που επέ­λε­ξε η ηγε­σία των Κούρ­δων της Συρί­ας, μη αντλώ­ντας μαθή­μα­τα από το αντί­στοι­χο πάθη­μα των Κούρ­δων του Ιράκ.

Οι κόντρες των ιμπε­ρια­λι­στών, συμ­μά­χων και μη, εντεί­νο­νται, αλλά αυτοί που την πλη­ρώ­νουν είναι οι λαοί.

Γκά­νταλφ / Χαραυγή

Όχι σε όλα τα βουβάλια

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο