Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ταλκ της Johnson & Johnson περιείχε αμίαντο — Το είχε εξηγήσει έγκαιρα ο Μαρξ το γιατί

Σύμ­φω­να με έρευ­να του πρα­κτο­ρεί­ου Reuters ο αμε­ρι­κα­νι­κός κολοσ­σός Johnson & Johnson γνώ­ρι­ζε επί δεκα­ε­τί­ες ότι το ταλκ Baby Powder περιεί­χε αμί­α­ντο, μια ουσία που θεω­ρεί­ται καρκινογόνα.

Τίπο­τα το παρά­ξε­νο. Το είχε εξη­γή­σει από πολύ νωρίς ο Καρλ Μαρξ:

«Το κεφά­λαιο γεν­νιέ­ται βου­τηγ­μέ­νο από την κορυ­φή ως τα νύχια στο αίμα και στη βρω­μιά… στά­ζο­ντας αίμα απ’ όλους τους πόρους… Με 10% κέρ­δος αισθά­νε­ται τον εαυ­τό του σίγου­ρο… με 20% γίνε­ται ζωη­ρό, με 50% γίνε­ται θετι­κά παρά­τολ­μο, με 100% τσα­λα­πα­τά­ει όλους τους ανθρώ­πι­νους νόμους, με 300% δεν υπάρ­χει έγκλη­μα που να μη ριψο­κιν­δυ­νέ­ψει να το διαπράξει…».
(Κ. Μαρξ, «Το Κεφά­λαιο», τ. 1, σελ. 785)

Σύμ­φω­να με την εκτε­νή έρευ­να του πρα­κτο­ρεί­ου, που βασί­στη­κε σε υπο­μνή­μα­τα, εσω­τε­ρι­κές ανα­φο­ρές και άλλα εμπι­στευ­τι­κά έγγρα­φα, στε­λέ­χη της J&J γνώ­ρι­ζαν του­λά­χι­στον από το 1971 ότι τα προ­ϊ­ό­ντα της περιεί­χαν μικρή ποσό­τη­τα αμίαντου.

Η εται­ρεία μάλι­στα είχε παραγ­γεί­λει και πλη­ρώ­σει για μελέ­τες για το Baby Powder και πλή­ρω­σε κάποιον για να επα­να­δια­τυ­πώ­σει το άρθρο που παρου­σί­α­ζε τα ευρή­μα­τα σε ένα επι­στη­μο­νι­κό περιοδικό.

Απα­ντώ­ντας στην έρευ­να του πρα­κτο­ρεί­ου, η J&J εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση τονί­ζο­ντας ότι “οποια­δή­πο­τε υπό­νοια” ότι γνώ­ρι­ζε ή έκρυ­βε πλη­ρο­φο­ρί­ες για την ασφά­λεια του ταλκ “είναι ψευ­δής”. “Πρό­κει­ται για μια εσκεμ­μέ­νη προ­σπά­θεια να ξεχα­στεί το γεγο­νός ότι χιλιά­δες ανε­ξάρ­τη­τα τεστ απο­δει­κνύ­ουν ότι το ταλκ μας δεν περιέ­χει αμί­α­ντο, ούτε προ­κα­λεί καρ­κί­νο”, σημεί­ω­σε ο Έρνι Νιού­βιτς, ο αντι­πρό­ε­δρος της, σε ένα μήνυ­μα ηλε­κτρο­νι­κού ταχυδρομείου.

Η εται­ρεία επι­μέ­νει ότι το Baby Powder δεν περιέ­χει αμί­α­ντο και πρό­σθε­σε ότι θα συνε­χί­σει να υπε­ρα­σπί­ζε­ται την ασφά­λεια του προ­ϊ­ό­ντος της.

Σύμ­φω­να με το Reuters, το 1976 η J&J δια­βε­βαί­ω­σε την υπη­ρε­σία τρο­φί­μων και φαρ­μά­κων (FDA) των ΗΠΑ ότι δεν εντο­πί­στη­κε αμί­α­ντος “σε κανέ­να δείγ­μα” του ταλκ που είχε παρα­χθεί από τον Δεκέμ­βριο του 1972 μέχρι τον Οκτώ­βριο του 1973. Όμως του­λά­χι­στον τρεις εξε­τά­σεις από τρία δια­φο­ρε­τι­κά εργα­στή­ρια, μετα­ξύ 1972–75, βρή­καν αμί­α­ντο στο ταλκ.

Η εται­ρεία βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με περισ­σό­τε­ρες από 10.000 αγω­γές, από κατα­να­λω­τές που υπο­στη­ρί­ζουν ότι τα προ­ϊ­ό­ντα Baby Powder και Shower to Shower προ­κα­λούν καρ­κί­νο των ωοθη­κών. Τα προ­ϊ­ό­ντα αυτά κατη­γο­ρού­νται επί­σης ότι προ­κα­λούν μεσο­θη­λί­ω­μα, έναν σπά­νιο και θανα­τη­φό­ρο τύπο καρ­κί­νου που συχνά ξεκι­νά από τον υπε­ζω­κό­τα ή το περιτόναιο.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο