Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το τελευταίο «αντίο» στη Μάρθα Καραγιάννη

Σε κλί­μα μεγά­λης συγκί­νη­σης τελέ­στη­κε σήμε­ρα η απο­χαι­ρε­τι­στή­ρια τελε­τή της Μάρ­θας Καρα­γιάν­νη, στο Α’ Νεκρο­τα­φείο Αθη­νών. Πολύς κόσμος συγκε­ντρώ­θη­κε για να πει το τελευ­ταίο «αντίο» στην αγα­πη­μέ­νη ηθο­ποιό, που έφυ­γε από τη ζωή στα 83 της χρόνια.

Ανά­με­σά τους στε­νοί φίλοι, όπως ο ψυχί­α­τρος Δημή­τρης Σού­ρας και η Ντό­ρα Σού­μα, συγ­γε­νείς, γνω­στοί ηθο­ποιοί και χορευ­τές, όπως η Άννα Φόν­σου, η Ζωζώ Σαπουν­τζά­κη, ο Μάκης Δελα­πόρ­τας, ο Φώτης Μετα­ξό­που­λος, ο Δημή­τρης Παπά­ζο­γλου, ο Σπύ­ρος Μπι­μπί­λιας, ο πρώ­ην ποδο­σφαι­ρι­στής και επί χρό­νια σύντρο­φος της Μάρ­θας Καρα­γιάν­νη, Βασί­λης Κων­στα­ντί­νου, η Αλί­κη Κατσα­βού, σύζυ­γος του αεί­μνη­στου Κώστα Βου­τσά, με τον γιο τους Φοί­βο, η Μαί­ρη Ιωαν­νί­δου, καθώς και απλοί άνθρω­ποι που ήρθαν να απο­χαι­ρε­τί­σουν τη μεγά­λη κυρία του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, η οποία έλαμ­ψε στα χρό­νια της εμπο­ρι­κής ακμής του.

Σε μία φορ­τι­σμέ­νη από τη θλί­ψη ατμό­σφαι­ρα, τα χει­ρο­κρο­τή­μα­τα και το όνο­μα «Μάρ­θα» συνό­δευ­σαν το φέρε­τρο ως το αυτο­κί­νη­το που θα μετέ­φε­ρε στο απο­τε­φρω­τή­τιο της Ριτσώ­νας τη σπου­δαία ηθο­ποιό της «χρυ­σής επο­χής» του ελλη­νι­κού κινη­μα­το­γρά­φου, που υπη­ρέ­τη­σε με συνέ­πεια όχι μόνο κωμι­κούς αλλά και δρα­μα­τι­κούς ρόλους, όπως ήταν και η επι­θυ­μία της.

Στε­φά­νια έστει­λαν οι οι Ζωζώ Σαπουν­τζά­κη, Δημή­τρης-Ελέ­νη-Νίκη Σού­ρα, Μαί­ρη Χρο­νο­πού­λου, Κάτια Δαν­δου­λά­κη, Όμι­λος Αντέν­να, Βαγ­γέ­λης Βουλ­γα­ρί­δης, Μίμης και Λου­κί­λα Πλέσ­σα, Θεο­δώ­ρα Βου­τσά, Γιάν­νης Μπουρ­νέ­λης, Τμή­μα και Τομέ­ας Πολι­τι­σμού του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κ.ά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο