Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το… «τερμάτισε» ο Μητροπολίτης Μόρφου: Ας μην πάνε καθόλου σχολείο τα παιδιά, αρκεί να μην βάλουν ποτέ μάσκα!!

Σε άλλο ένα σκο­τα­δι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα ενά­ντια στην χρή­ση της μάσκας ως μέσο προ­στα­σί­ας από τον κορω­νο­ϊό προ­χώ­ρη­σε ο Μητρο­πο­λί­της Μόρ­φου Νεό­φυ­τος, γνω­στός για τα ανορ­θο­λο­γι­κά και ασυ­νάρ­τη­τα κηρύγ­μα­τά του.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με τις μάσκες — και την ανα­γκαία χρή­ση τους και στα σχο­λεία — ο σκο­τα­δι­στής Μητρο­πο­λί­της έδω­σε και πάλι… ρεσι­τάλ μεσαιω­νι­σμού:  «Τα παι­διά σας και τα μάτια σας! Και τα μάτια και το στό­μα, θέλουν πρό­σω­πο που να βλέ­πει τον Θεό χωρίς μάσκα! Εάν μάθου­με τα παι­διά μας από τώρα, με τις μάσκες, θα γίνει μια κοι­νω­νία μετά από 20 χρό­νια, “Δαιμόνων”.Όχι ανθρώπων.“Δαιμόνων”».

Ο Νεό­φυ­τος μάλι­στα συμ­βού­λε­ψε τους γονείς να βρουν τρό­πο ώστε να μην φορέ­σουν τα παι­διά τους μάσκα. Ακό­μη κι’ αν αυτό σημαί­νει να μην πάνε καθό­λου σχο­λείο!  «Η γνώ­μη μου είναι να βρεί­τε τρό­πο τα παι­διά σας να μην βάλουν ποτέ τους μάσκα! Αυτή είναι η γνώ­μη μου. Υπεύ­θυ­να σας το λέω. Είναι προ­τι­μό­τε­ρο να μεί­νου­νε, λίγα χρό­νια, λίγους μήνες χωρίς τα γράμ­μα­τα, τα λεγό­με­να, της Ευρώ­πης. Σιγά τα γράμ­μα­τα, «Ο Τοτός και οι Τοτοί»».

Η περί­πτω­ση του Μητρο­πο­λί­τη Μόρ­φου — όπως και άλλων συνα­δέλ­φων του — θα ήταν άκρως γρα­φι­κή και φαι­δρή εάν δεν υπήρ­χε σημα­ντι­κό ποσο­στό ανθρώ­πων που παίρ­νει στα σοβα­ρά τα σκο­τα­δι­στι­κά τους κηρύγματα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο