Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του //

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Αλε­χά­ντρο Κάστρο Εσπίν
Μετά­φρα­ση: Βασί­λης Ψυχογιόπουλος
Εκδό­σεις «New Star”

Το βιβλίο αυτό του γιού του Ραούλ Κάστρο και της Βίλ­μας Εσπίν, της ιδρύ­τριας του οργα­νω­μέ­νου γυναι­κεί­ου κινή­μα­τος της Κού­βας κυκλο­φό­ρη­σε στα ελλη­νι­κά το 2015 και πραγ­μα­τεύ­ε­ται την ανά­πτυ­ξη και το ρόλο του βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού με τον κατ’ εξο­χήν εκπρό­σω­πό του, τις ΗΠΑ. Χώρα την οποία ο συγ­γρα­φέ­ας χαρα­κτη­ρί­ζει «αυτο­κρα­το­ρία του τρό­μου». Στο οπι­σθό­φυλ­λο θα πει, ότι η έρευ­νά του αυτή περι­λαμ­βά­νει τα ιστο­ρι­κά γεγο­νό­τα που επη­ρέ­α­σαν την εξέ­λι­ξη και τη δια­μόρ­φω­ση των στρα­τη­γι­κών προ­βλέ­ψε­ών της για την Τρί­τη Χιλιε­τία «με στό­χο να εξα­σφα­λι­στεί η υπε­ρο­χή των συμ­φε­ρό­ντων της βορειο­α­με­ρι­κά­νι­κης υπερ­δύ­να­μης και να απο­φευ­χθεί η δημιουρ­γία άλλων πόλων που θα μπο­ρού­σαν να αμφι­σβη­τή­σουν την υπο­τι­θέ­με­νη παγκό­σμια υπε­ρο­χή». Στο μετα­ξύ αυτή η παγκό­σμια υπε­ρο­χή έχει αρχί­σει ήδη να ροκανίζεται.

castro espin2Ο ανα­γνώ­στης θα μπο­ρού­σε να ξεκι­νή­σει από το παράρ­τη­μα απο­τε­λού­με­νο από ένα φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό που απει­κο­νί­ζει τις πιο καθο­ρι­στι­κές στιγ­μές της ιστο­ρί­ας δημιουρ­γί­ας και καθιέ­ρω­σης των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών σαν κρα­τι­κής οντό­τη­τας και μάλι­στα με σαφείς προ­θέ­σεις επε­κτα­τι­σμού. Δηλα­δή προ­σάρ­τη­σης ξένων εδα­φών και πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κών επεμ­βά­σε­ων σε χώρες του νότιου τμή­μα­τος της ηπεί­ρου. Δίνε­ται το παρά­δειγ­μα του Μεξι­κού που στα μέσα του 19ου αιώ­να οι ΗΠΑ «βού­τη­ξαν» πάνω από τα μισά εδά­φη του και που με τη Συν­θή­κη Ειρή­νης Γουα­δα­λού­πε-Ιδάλ­γο εξα­σφά­λι­ζε την προ­σάρ­τη­ση  στις ΗΠΑ μιας έκτα­σης 2 εκ. τετρα­γω­νι­κών χιλιο­μέ­τρων βόρεια του Ρίο Γκρά­ντε. Με τη νίκη του Βορ­ρά στον εμφύ­λιο πόλε­μο οι ΗΠΑ εξα­σφά­λι­σαν την επι­κρά­τη­ση της βιο­μη­χα­νι­κής-χρη­μα­τι­στι­κής αστι­κής τάξης σε βάρος της αρι­στο­κρα­τί­ας του Νότου. Ο Νότος είχε κυρί­ως αγρο­τι­κή παρα­γω­γή με ένα εργα­τι­κό δυνα­μι­κό απο­τε­λού­με­νο από μαύ­ρους σκλά­βους. Η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη κέρ­δι­σε. Λίγα χρό­νια μετά με την ανα­τί­να­ξη του θωρη­κτού Μέιν το 1898 οι ΗΠΑ ενε­πλά­κη­σαν στον ισπα­νο­κου­βα­νι­κό πόλε­μο για να εμπο­δί­σουν την ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­ση του νησιού. Μετά από τον ισπα­νι­κό ζυγό λοι­πόν, ήρθε ο βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κός. Στο παράρ­τη­μα οι γλα­φυ­ρές αυθε­ντι­κές εικό­νες με τα λιγό­λο­γα κεί­με­να λένε μια ολό­κλη­ρη ιστο­ρία, που ενθαρ­ρύ­νουν τον ανα­γνώ­στη να δια­βά­σει το βιβλίο.

Το περιεχόμενο

Τα πέντε κεφά­λαια με τα πολ­λά υπο­κε­φά­λαια – άρα με μικρές ενό­τη­τες- κάνουν το βιβλίο ευα­νά­γνω­στο και προ­σι­τό σε όλους, ακό­μα και για όποιον δεν έχει ιστο­ρι­κές γνώ­σεις. Το «Εθνι­κό Συμ­φέ­ρον» των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών της Αμε­ρι­κής είναι ο τίτλος του πρώ­του κεφα­λαί­ου, στο οποίο ο συγ­γρα­φέ­ας ανα­φέ­ρει τις απαρ­χές της όλης ιδέ­ας αυτού του «Εθνι­κού Συμ­φέ­ρο­ντος» με τα ευρω­παϊ­κά προη­γού­με­νά του, καθώς και της λεγό­με­νης «Πολι­τι­κής Ισορ­ρο­πί­ας». Στο δεύ­τε­ρο κεφά­λαιο πραγ­μα­τεύ­ε­ται το δόγ­μα της «Εθνι­κής Ασφά­λειας». Η γέν­νη­ση του δόγ­μα­τος αυτού συν­δέ­ε­ται με την εμφά­νι­ση του πρώ­του σοσια­λι­στι­κού κρά­τους το 1917, όπως δια­βά­ζου­με, κάτι το οποίο ανη­συ­χού­σε ιδιαί­τε­ρα τους πιο συντη­ρη­τι­κούς κύκλους:

«Το κατε­στη­μέ­νο συνει­δη­το­ποί­η­σε σύντο­μα τον πολι­τι­κό κίν­δυ­νο που αντι­προ­σώ­πευε ένα εκτε­τα­μέ­νο Ευρα­σια­τι­κό μπλοκ σοσια­λι­στι­κών χωρών για τον παγκό­σμιο καπι­τα­λι­σμό και για την άρχου­σα αστι­κή του τάξη. Το μπλοκ αυτό ήταν απο­τέ­λε­σμα του πολέ­μου και της επι­κρά­τη­σης των σοσια­λι­στι­κών ιδε­ών, σε μια ιδιαί­τε­ρα πολύ­πλο­κη παγκό­σμια συγκυ­ρία, κατά την οποία οι παρα­δο­σια­κές ηπει­ρω­τι­κές δυνά­μεις, κατε­στραμ­μέ­νες από τη σύρ­ρα­ξη και με τερά­στιες ανά­γκες σε πόρους για την ανοι­κο­δό­μη­ση και την κοι­νω­νι­κή και οικο­νο­μι­κή τους ανα­ζω­ο­γό­νη­ση, προ­σπα­θού­σαν να κρα­τή­σουν τις κτή­σεις τους απέ­να­ντι στις ανα­πτυσ­σό­με­νες τάσεις ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­σης στις αποι­κί­ες» (σελ. 60).

Μιλώ­ντας για τους βασι­κούς «παί­κτες» σ’ αυτή την αντι­πα­ρά­θε­ση ο συγ­γρα­φέ­ας προ­χω­ρεί σ’ αυτό που ονο­μά­ζει «γέν­νη­ση της κατα­σκο­πευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας». Μετά από τους μετα­πο­λε­μι­κούς σχε­δια­σμούς σχε­τι­κά με την εθνι­κή ασφά­λεια, έρχε­ται το «Δόγ­μα Αϊζεν­χά­ου­ερ», η «Περί­ο­δος Κένε­ντι», «Οι ιδέ­ες του Τζόν­σον», το Γουο­τερ­γκέιτ και η «Οπι­σθο­δρό­μη­ση του Ρίγκαν και το Σκάν­δα­λο Ιράν-Κόντρας».

Ο δόλος των Δημοκρατικών

Τονί­ζει ο συγ­γρα­φέ­ας- για όσους έχουν την ψευ­δαί­σθη­ση ότι η περί­ο­δος Κένε­ντι, ως «Δημο­κρα­τι­κός»  ήταν μια προ­ο­δευ­τι­κή ανά­σα- ότι «παρά την και­νο­τό­μα πρό­θε­ση που εξέ­φρα­σε ο Τζον Φ. Κένε­ντι κατά την ανά­λη­ψη της προ­ε­δρί­ας τον Ιανουά­ριο του 1961, η προ­σέγ­γι­σή του στο θέμα της Εθνι­κής Ασφά­λειας ευθυ­γραμ­μί­στη­κε με τη συντη­ρη­τι­κή στρα­τη­γι­κή του «Περιο­ρι­σμού του Κομ­μου­νι­σμού»{…}. Επο­μέ­νως ακο­λού­θη­σε από τον «Δημο­κρα­τι­κό» Κένε­ντι μια στρα­τιω­τι­κή υπε­ρα­νά­πτυ­ξη τόσο σε στρα­τη­γι­κά όσο και σε συμ­βα­τι­κά όπλα. Η κυβέρ­νη­σή του συνέ­χι­σε τα σχέ­δια της προη­γού­με­νης ρεπου­μπλι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης «σε μια ξεκά­θα­ρη ευθυ­γράμ­μι­ση των δύο κομ­μά­των σε θέμα­τα προ­στα­σί­ας των υπέρ­τα­των συμ­φε­ρό­ντων της ελίτ (σελ. 75/76). Έτσι ετοι­μά­στη­κε η εισβο­λή στην Κούβα:

«Στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, η πίε­ση της CIA και των γερα­κιών του Πεντα­γώ­νου, ενι­σχυ­μέ­νη και από τους τερά­στιους πόρους της αμε­ρι­κα­νι­κής ολι­γαρ­χί­ας, της οποί­ας τα συμ­φέ­ρο­ντα είχαν θιγεί από τα φιλο­λαϊ­κά μέτρα της κου­βα­νι­κής επα­να­στα­τι­κής κυβέρ­νη­σης, έσπρω­ξε τον νεο­ορ­κι­σθέ­ντα δημο­κρα­τι­κό πρό­ε­δρο να εγκρί­νει την εφαρ­μο­γή του σχε­δί­ου εισβο­λής στην Κού­βα…» (σελ. 75).

Στο τρί­το κεφά­λαιο ο ανα­γνώ­στης μπο­ρεί να παρα­κο­λου­θή­σει πώς υπό την κυβέρ­νη­ση του Τζορτζ Γ. Μπους παρου­σιά­στη­κε με την πρώ­τη επέ­τειο των γεγο­νό­των της 11-09-2001 στους Δίδυ­μους Πύρ­γους η  «Εθνι­κή Στρα­τη­γι­κή Ασφά­λειας των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών» που ήδη την είχαν επε­ξερ­γα­στεί στη διάρ­κεια της τελευ­ταί­ας δεκα­ε­τί­ας του περα­σμέ­νου αιώ­να. Το κεφά­λαιο προ­χω­ρεί στην ανά­λυ­ση των οικο­νο­μι­κών και πολι­τι­κών παρα­γό­ντων. Ο παγκό­σμιος «χωρο­φύ­λα­κας», η Ευρω­παϊ­κή «Συμ­μα­χία», η φωνή των άλλων δυνά­με­ων, η κινέ­ζι­κη πρό­κλη­ση και η παλι­νόρ­θω­ση της Ρωσί­ας παρου­σιά­ζο­νται στους πολι­τι­κούς παρά­γο­ντες που κλεί­νουν με το υπο­κε­φά­λαιο «Μια Επα­να­στα­τι­κή Λατι­νι­κή Αμερική».

 “ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΚΟΥΒΑ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ;»

Είναι το εύγλωτ­το ρητο­ρι­κό ερώ­τη­μα που είναι και ο υπό­τι­τλος του τέταρ­του κεφα­λαί­ου. Με την πρώ­τη ματιά δεν μπο­ρεί να απο­τε­λεί απει­λή: «…Η επι­κρά­τεια της Κού­βας φτά­νει μόλις το 1,13% αυτής των ΗΠΑ και τα 11 εκα­τομ­μύ­ρια του πλη­θυ­σμού της περί­που το 4% του αμε­ρι­κα­νι­κού» (σελ. 166). Ούτε απο­τε­λεί μια αγο­ρά σαν αυτή της Κίνας με το 1,3 δις. πλη­θυ­σμού, ούτε μπο­ρεί να συγκρι­θεί με τη Ρωσία συνε­χί­ζει ο συγ­γρα­φέ­ας και

«ο τακτι­κός στρα­τός της Κού­βας αντι­προ­σω­πεύ­ει ένα αμε­λη­τέο κομ­μά­τι της δύνα­μης του αμερικανικού…Το οπλο­στά­σιο της Κού­βας είναι απο­κλει­στι­κά αμυ­ντι­κό και τα πιο προηγ­μέ­να τεχνο­λο­γι­κά στοι­χεία του κατα­σκευά­στη­καν τη δεκα­ε­τία του 1980. Δεν μπο­ρεί να συγκρι­θεί με την απαί­σια φονι­κή ικα­νό­τη­τα και ακρί­βεια των «έξυ­πνων όπλων» των Ενό­πλων Δυνά­με­ων των Η.Π.Α.» (σελ. 166/167).

Εφό­σον λοι­πόν, είναι το λογι­κό ερώ­τη­μα, η Κού­βα δεν απο­τε­λεί απει­λή για την εθνι­κή ασφά­λεια των ΗΠΑ- το ίδιο το Πεντά­γω­νο το παρα­δέ­χε­ται – δεν είναι αντα­γω­νι­στής της πανί­σχυ­ρης αμε­ρι­κά­νι­κης οικο­νο­μί­ας, ούτε μεγά­λη αγο­ρά για τα αμε­ρι­κά­νι­κα προ­ϊ­ό­ντα, αλλά μόνο κοντι­νός του­ρι­στι­κός προ­ο­ρι­σμός, για­τί εξα­κο­λου­θούν οι ΗΠΑ ακό­μα να τα βάζουν τόσο επί­μο­να με την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση; Κάτι δεν πρέ­πει να πει­ρά­ζει αυτή τη μεγά­λη ιμπε­ρια­λι­στι­κή δύναμη;

Το φάντασμα του «Γκράνμα»

Ένα φάντα­σμα πλανιέται…και όχι μόνο πάνω από την Ευρώ­πη. Στην επο­χή του ο Μαρξ, βέβαια, δεν μπο­ρού­σε ακό­μα να φαντα­στεί ότι ένα νησί στην Καραϊ­βι­κή θα γινό­ταν σύμ­βο­λο του μέλ­λο­ντος. Να θυμη­θού­με ότι «Γκράν­μα» ονο­μα­ζό­ταν το σκά­φος με το οποίο το 1956 οι επα­να­στά­τες έφτα­σαν στην Κού­βα. Ο συγ­γρα­φέ­ας κάνει μια ιστο­ρι­κή ανα­δρο­μή στα υπο­τι­θέ­με­να «κίνη­τρα» κατά της Κού­βας, τα οποία σοφί­στη­καν και δια­δό­θη­καν από την ολι­γαρ­χία από τον 19ο αιώ­να. Τα συγκρί­νει με αυτά των δεκα­ε­τιών του 1960, 1990 και του 21ου αιώ­να. Οι συγκρί­σεις είναι απο­κα­λυ­πτι­κές. Έτσι, δειγ­μα­το­λη­πτι­κά, το 1805 ο τότε πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τόμας Τζέ­φερ­σον, έστει­λε ένα υπό­μνη­μα στον πρέ­σβυ της Βρε­τα­νί­ας, στο οποίο έγρα­φε ότι σε περί­πτω­ση ενός πολέ­μου ανά­με­σα στην Ισπα­νία και τις ΗΠΑ, θα κατα­λάμ­βα­ναν την Κού­βα, «ως κλει­δί του Κόλ­που, η κατο­χή της Νήσου είναι απα­ραί­τη­τη για την υπε­ρά­σπι­ση της Λου­ϊ­ζιά­νας και της Φλό­ρι­ντας» (σελ. 168). Πάντα ήθε­λαν να εντά­ξουν την Κού­βα στις ΗΠΑ και ο Τζέ­φερ­σον πριν τη λήξη της θητεί­ας του είχε δηλώ­σει το 1809 στον Τζέιμς Μάντι­σον (ο επό­με­νος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ και τότε υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών), ότι:

«Υπο­θέ­τω ότι η κατά­κτη­ση της Ισπα­νί­ας θα σου δημιουρ­γή­σει ένα λεπτε­πί­λε­πτο ερώ­τη­μα, ως προς τη Φλό­ρι­ντα και την Κού­βα, οι οποί­ες θα σου προ­σφερ­θούν οικειο­θε­λώς. Ο Ναπο­λέ­ων σίγου­ρα θα συναι­νέ­σει χωρίς δυσκο­λία να δεχτού­με τη Φλό­ρι­ντα και με κάποια ίσως δυσκο­λία για την Κού­βα» (σελ. 168/169).

Και το 1823 ο Τζέ­φερ­σον θα ομο­λο­γή­σει, ότι «παρα­δέ­χο­μαι ευθαρ­σώς ότι πάντο­τε έβλε­πα την Κού­βα ως την πιο ενδια­φέ­ρου­σα προ­σθή­κη που θα μπο­ρού­σε να γίνει στο σύστη­μα των Πολι­τειών μας» (σελ. 169). Τα νησιά Που­έρ­το Ρίκο και Κού­βα θεω­ρή­θη­καν «φυσι­κές απο­λή­ξεις της βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κής ηπεί­ρου», όπως το δια­τύ­πω­σε ο Τζον Κουίν­σι Άνταμς (πρό­ε­δρος των ΗΠΑ από το 1825–1829) την ίδια χρο­νιά με τη θεω­ρία του του «ώρι­μου φρού­του», αφού «η ανα­πό­τρε­πτη βαρυ­τι­κή έλξη θα έκα­νε την Κού­βα να πέσει στα χέρια  της Αμε­ρι­κά­νι­κης Ένω­σης κάτω από το ίδιο της το βάρος» (σελ. 170). Ο συγ­γρα­φέ­ας συνε­χί­ζει την ανά­πτυ­ξη της ιστο­ρι­κής ανα­δρο­μής εμπε­ρι­στα­τω­μέ­να και τεκ­μη­ριω­μέ­να για να φτά­σει σ’ αυτό που απο­κα­λεί την «ασυγ­χώ­ρη­τη Επα­νά­στα­ση». «Θα είμα­στε πάντα οι επι­δρο­μείς του «Γκράν­μα»» θα πει ο Ραούλ Κάστρο σε συνέ­ντευ­ξή του  στο περιο­δι­κό  Βέρ­ντε Ολί­βο για την 45η επέ­τειο της απο­βί­βα­σης του «Γκράν­μα» και την Ημέ­ρα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων (Αβά­να, 2001).

Ποιός είναι ο αληθινός τρομοκράτης;

Το πέμ­πτο κεφά­λαιο πραγ­μα­τεύ­ε­ται το ευαί­σθη­το θέμα της τρο­μο­κρα­τί­ας. Ο εύλο­γος τίτλος του κεφα­λαί­ου είναι: 11/9: Η μεγά­λη πρό­φα­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας (σελ. 209). Ο τίτλος αυτός ήδη υπαι­νίσ­σε­ται το «στη­μέ­νο» τρο­μο­κρα­τι­κών επι­θέ­σε­ων σαν αυτή της 11ης Σεπτεμ­βρί­ου του 2001. Με απο­κα­λυ­πτι­κά στοι­χεία ο συγ­γρα­φέ­ας ανα­πτύσ­σει όλο το επι­κίν­δυ­νο και δόλιο «παι­χνί­δι» σε βάρος της παγκό­σμιας ειρή­νης για να επι­βλη­θούν τα συμ­φέ­ρο­ντα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού κατε­στη­μέ­νου ανά τον κόσμο και για να κάνουν αυτό, δεν διστά­ζουν μπρο­στά σε τίπο­τα, όπως βγαί­νει γλα­φυ­ρά από τα –  πάντα τεκ­μη­ριω­μέ­να- λεγόμενα.

«Ευχαριστούμε τους εχθρούς μας»

Σε μια πρω­τό­τυ­πη έκφρα­ση ευχα­ρι­στιών, ο Αλε­χά­ντρο Κάστρο δεν ευχα­ρι­στεί μόνο όσους τον βοή­θη­σαν – ευνό­η­το – αλλά ευχα­ρι­στεί και «τους εχθρούς μου, τους κοι­νούς με το λαό μου και όλη την ανθρω­πό­τη­τα. […] Εκτι­μώ όσα απε­ρί­σκε­πτα κάνε­τε για να μας δυνα­μώ­σε­τε. Οι αντι­ι­μπε­ρια­λι­στές αντάρ­τες του κόσμου δεν είναι οι χει­ρό­τε­ροι εχθροί σας. Είστε εσείς οι ίδιοι».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο