Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Τορίνο ευγνωμονεί την Κουβανέζικη Ιατρική Ταξιαρχία Henry Reeve

Το Mole Antonelliana, ένα από τα πιο αντι­προ­σω­πευ­τι­κά κτί­ρια της πόλης του Τορί­νο και ένα από τα πιο εμβλη­μα­τι­κά σε όλη την Ιτα­λία, φωτί­στη­κε με ειδι­κά εφέ αυτή την Τρί­τη (21-Ιου­λί­ου από τις 4:00 μμ και για όλη τη νύχτα), σε ευγνω­μο­σύ­νη προς την Κου­βα­νέ­ζι­κή Ταξιαρ­χία Henry Reeve και το κρά­τος της Κού­βας, για την ιατρι­κή βοή­θεια αλλη­λεγ­γύ­ης στο Piemonte (Πεδε­μό­ντιο) αλλά και γενι­κό­τε­ρα στην Ιτα­λία για την αντι­με­τώ­πι­ση της επι­δη­μί­ας COVID19

ℹ️  Το συγκε­κρι­μέ­νο Mole θεω­ρεί­ται ένα αρι­στούρ­γη­μα αρχι­τε­κτο­νι­κής, όντας μνη­μειώ­δης –σχε­τι­κά σύγ­χρο­νη κατα­σκευή (σχε­διά­στη­κε τον 19ο αιώ­να από τον αρχι­τέ­κτο­να Alessandro Antonelli, αλλά έγι­ναν στη συνέ­χεια αρκε­τές στα­τι­κές ενι­σχύ­σεις), με ύψος 167.5 μέτρων, ήταν το ψηλό­τε­ρο κτί­ριο στον κόσμο μετα­ξύ 1889 και 1908.
Από το 2000 είναι η έδρα του Ιτα­λι­κού Εθνι­κού Μου­σεί­ου Κινη­μα­το­γρά­φου, ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα του είδους του στο τον κόσμο, για τον πλού­το της κλη­ρο­νο­μιάς του και την πολ­λα­πλό­τη­τα της πολι­τι­στι­κής του δραστηριότητας.

Ο φωτι­σμός στον τρού­λο, προς τιμήν των Κου­βα­νών για­τρών, είναι μια εξαι­ρε­τι­κή περί­πτω­ση, καθώς αυτό συμ­βαί­νει μόνο σε πολύ ιδιαί­τε­ρες περι­στά­σεις γιορ­τα­σμού και μάλι­στα για πρώ­τη φορά στην ιστο­ρία, το σύμ­βο­λο του Torino το έκα­νε με το όνο­μα ξένης χώρας, γεγο­νός που κατα­δει­κνύ­ει τον βαθυ­στό­χα­στο και θετι­κό αντί­κτυ­πο του στα­θε­ρού έργου της Ταξιαρ­χί­ας Henry Reeve.

Mole Antonelliana Torino Cuba

ℹ️  Η κου­βα­νι­κή υγειο­νο­μι­κή ταξιαρ­χία επέ­στρε­ψε στην Κού­βα την παρα­μο­νή, και ήταν μία από τις δύο έκτα­κτες που έστει­λε η κυβέρ­νη­ση της Κού­βας για να υπο­στη­ρί­ξει την Ιτα­λία, όπου εργά­στη­κε για 3 ολό­κλη­ρους μήνες μαζί με το ιτα­λι­κό υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό στο προ­σω­ρι­νό νοσο­κο­μείο που εγκα­τα­στά­θη­κε σε χρό­νο ρεκόρ στο OGR socio — Πολι­τι­στι­κό Κέντρο.

Οι Κουβανοί γιατροί συνεχίζουν να δέχονται δείγματα εκτίμησης απ’ όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη, η αλληλεγγύη και ο ανθρωπισμός δεν γνωρίζουν γλώσσες, σύνορα ή πολιτισμούς, είναι η ΚΟΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ των ΑΝΘΡΩΠΩΝ.

CubaPorLaVidaPresidenciaDeCuba

ℹ️  Η παρα­πά­νω είδη­ση έκα­νε το γύρο του κόσμου, εμείς την ανα­πα­ρά­γου­με μέσω σχε­τι­κής ανάρ­τη­σης του ΥπΕξ της Κού­βας (Ministerio de Relaciones Exteriores) με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την Cancillería de Cuba

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο