Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Το τραγούδι, ο τραγουδιστής και η φυσιολογία του φωνητικού συνόλου” (Ντοκουμέντο από την πολύμορφη δράση της ΕΠΟΝ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Το έργο της ΕΠΟΝ τόσο κατά της διάρ­κεια της κατο­χής, όσο και μετά ήταν τερά­στιο, πολύ­μορ­φο, ξεχωριστό.

Η ΕΠΟΝ είχε το δικό της σημα­ντι­κό μερί­διο στη πάλη ενά­ντια στον φασι­σμό και τους ντό­πιους συνερ­γά­τες του στην κατο­χή, συνέ­βα­λε στη μάχη για τη σωτη­ρία του ελλη­νι­κού λαού από την πεί­να, αλλά είχε μεγά­λη προ­σφο­ρά και στον πολι­τι­στι­κό τομέα.

Η ΕΠΟΝ πρω­το­στά­τη­σε σ’ ένα μεγά­λο κίνη­μα πολι­τι­στι­κής ανα­γέν­νη­σης της Ελλά­δας. Έφε­ρε κυριο­λε­κτι­κά τη ζωο­γό­να πνοή του πολι­τι­σμού, την ποί­η­ση, τη μου­σι­κή, το θέα­τρο κ.λπ. σε όλη την Ελλάδα.

Μετα­πο­λε­μι­κά μπή­κε έμπρα­κτα μπρο­στά στον αγώ­να για την ανόρ­θω­ση της χώρας ενώ με την εθε­λο­ντι­κή εργα­σία της ΕΠΟΝ γίνο­νται έργα που δεν μπό­ρε­σαν να γίνουν από την πολι­τεία, τις νομαρ­χί­ες και τις κοι­νό­τη­τες επί χρόνια.

Ένα μικρό στιγ­μιό­τυ­πο από τη μετα­πο­λε­μι­κή αυτή δρά­ση παρου­σιά­ζου­με μέσα από ένα ντο­κου­μέ­ντο που «ανα­κα­λύ­ψα­με» στα ΓΑΚ Ν. Ημα­θί­ας και αφο­ρά τη δρά­ση (αρχές 1945) της ΕΠΟΝ στη Βέροια.

Εμφα­νί­ζει δρά­ση του «Καλ­λι­τε­χνι­κού Συγκρο­τή­μα­τος» (είχαν δημιουρ­γη­θεί την περί­ο­δο εκεί­νη και άλλες ομά­δες π.χ αθλη­τι­σμού, θεα­τρι­κή, εκδρο­μι­κή-φυσιο­λα­τρι­κή κ.α) πάνω σε ζητή­μα­τα ουσια­στι­κά ορθο­φω­νί­ας από την ιατρι­κή τους πλευ­ρά. Ενδια­φέ­ρον έχει το σε ποιους απευ­θύ­νε­ται η σχε­τι­κή εκδήλωση.

Δια­βά­ζου­με σχετικά:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Το Καλ­λι­τε­χνι­κό Συγκρό­τη­μα της ΕΠΟΝ Βεροί­ας υπό τη Διεύ­θυν­ση του δια­πρε­πούς ιατρού κ. Γ. Γκιρ­τζή διορ­γα­νώ­νει σει­ρά από εκδη­λώ­σεις μορ­φω­τι­κού και εκπο­λι­τι­στι­κού περιεχομένου.

«Το τρα­γού­δι, ο τρα­γου­δι­στής και η φυσιο­λο­γία του φωνη­τι­κού συνό­λου» είνε το πρώ­το θέμα που θα ανα­πτύ­ξη ο ιατρός της πολε­ώς μας κ. Γ. Γκιρ­τζής την προ­σε­χή Κυρια­κή εις τον κινη­μα­το­γρά­φος Πάν­θε­ον και ώραν 11.30 π.μ. ακρι­βώς. Θέμα που ενδια­φέ­ρει όχι μόνον τους μου­σι­κούς, αλλά και τους καθη­γη­τάς, διδα­σκά­λους, ιερο­κή­ρυ­κας, ρήτο­ρας, δικα­στι­κούς, ηθο­ποιούς και αυτούς ακό­μα τους δια­λα­λη­τάς του εμπο­ρευ­μά­τος των.

Παρα­κα­λού­με θερ­μώς όπως τιμή­ση­τε διά της παρου­σί­ας σας την πρώ­την μας διάλεξη.

ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΝ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο