Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΤΟ Υγείας-Πρόνοιας Κ. Μακεδονίας του ΚΚΕ: Να επιταχθούν ΜΕΘ και χειρουργεία του ιδιωτικού τομέα

Την επί­τα­ξη ΜΕΘ, χει­ρουρ­γεί­ων και δια­γνω­στι­κών μονά­δων του ιδιω­τι­κού τομέα και να τεθούν σε πλή­ρη κρα­τι­κό έλεγ­χο ζητά η ΤΟ Υγεί­ας — Πρό­νοιας Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, που σχο­λιά­ζο­ντας τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Υγεί­ας Βασί­λη Κικί­λια επι­ση­μαί­νει πως «λέει ψέμα­τα» και ότι «οι νέες ΜΕΘ δεν είναι παρά οι ήδη υπάρ­χου­σες γενι­κές ΜΕΘ».

Η ανα­κοί­νω­ση:

«Το θρά­σος της κυβέρ­νη­σης δεν έχει όρια. Αυτές τις ώρες, που ο λαός μας δοκι­μά­ζε­ται, επι­λέ­γει, αντί να πάρει μέτρα για την προ­στα­σία του, να λέει ψέμα­τα. Η ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γού για το “σχέ­διο έκτα­κτης ανά­γκης” για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και η εξα­σφά­λι­ση νέων δήθεν 43 ΜΕΘ Covid, εντάσ­σο­νται στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να κρύ­ψει τις τερά­στιες ευθύ­νες που έχει για τη γύμνια του ΕΣΥ.

Ενη­με­ρώ­νου­με τον λαό της πόλης ότι οι νέες ΜΕΘ δεν είναι παρά οι ήδη υπάρ­χου­σες γενι­κές ΜΕΘ που μετα­τρέ­πο­νται ώστε από εδώ και στο εξής να δέχο­νται μόνο σοβα­ρά περι­στα­τι­κά Covid. Αυτό φυσι­κά καθι­στά ανή­μπο­ρες τις μονά­δες να δέχο­νται τα υπό­λοι­πα σοβα­ρά περι­στα­τι­κά. Για αυτά τέθη­κε ήδη σε λει­τουρ­γία το σχέ­διο που υπήρ­χε από το 1ο κύμα της παν­δη­μί­ας, δηλα­δή η μετα­φο­ρά τους σε ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές, φυσι­κά με το αζη­μί­ω­το. Θυμί­ζου­με ότι με ΠΝΠ η κυβέρ­νη­ση διπλα­σί­α­σε την ημε­ρή­σια απο­ζη­μί­ω­ση για νοση­λεία σε ΜΕΘ σε ιδιω­τι­κές κλί­νες (από 800 ευρώ σε 1.600 ευρώ), δεσμεύ­ο­ντας για αυτόν το σκο­πό 30 εκατ. ευρώ.

Η κυβέρ­νη­ση είναι συνε­πής απέ­να­ντι στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, απο­δει­κνύ­ο­ντας ακό­μη μια φορά για ποιον δου­λεύ­ει. Η διεκ­δί­κη­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας που έχει ανά­γκη ο λαός και η κατα­δί­κη των πολι­τι­κών που το έχουν φτά­σει στη σημε­ρι­νή τρα­γι­κή κατά­στα­ση είναι μονό­δρο­μος για τους εργαζόμενους.

Με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης άμεσα:

Να επι­τα­χθούν νοση­λευ­τι­κά κρε­βά­τια, χει­ρουρ­γεία, εργα­στή­ρια, όλες οι ΜΕΘ του ιδιω­τι­κού τομέα, μαζί με το προ­σω­πι­κό τους και να τεθούν σε πλή­ρη κρα­τι­κό έλεγχο.

Να επι­τα­χθούν οι μεγά­λες δια­γνω­στι­κές μονά­δες του ιδιω­τι­κού τομέα. Τα δια­γνω­στι­κά τεστ για τον κορο­νο­ϊό να γίνο­νται σύμ­φω­να με τα επι­στη­μο­νι­κά κρι­τή­ρια και τις κρα­τι­κές κατευθύνσεις.

Να εντα­χθούν υπο­χρε­ω­τι­κά οι ιδιώ­τες για­τροί και ιδιαί­τε­ρα των ειδι­κο­τή­των Πνευ­μο­νο­λο­γί­ας και Παθο­λο­γί­ας στο σχέ­διο ενί­σχυ­σης των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων και των Κέντρων Υγεί­ας. Να αξιο­ποι­η­θούν για τη δωρε­άν περί­θαλ­ψη του λαού ‑που δεν απαι­τεί­ται νοση­λεία- στα ιατρεία τους και με κατ’ οίκον επισκέψεις.

Να επι­τα­χθούν όλα τα ανα­γκαία υλι­κά υγιει­νής, προ­στα­σί­ας, τεχνο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού, για την ενί­σχυ­ση των δημό­σιων μονά­δων Υγεί­ας και των υγειονομικών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο