Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το υγειονομικό πρωτόκολλο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022

Το πρω­τό­κολ­λο σχε­τι­κά με τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα που θα ισχύ­σουν στις φετι­νές Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, καθώς επί­σης και κατά την εξέ­τα­ση των μου­σι­κών μαθη­μά­των «Μου­σι­κή εκτέ­λε­ση και ερμη­νεία», «Μου­σι­κή αντί­λη­ψη και γνώ­ση» και των πρα­κτι­κών δοκι­μα­σιών για εισα­γω­γή στα ΤΕΦΑΑ, ανα­κοι­νώ­θη­κε από το Υπουρ­γείο Παιδείας.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την ανακοίνωση:

   1. O Πρό­ε­δρος και τα μέλη των Επι­τρο­πών Εξε­τά­σε­ων κάθε εξε­τα­στι­κού κέντρου για τους υπο­ψη­φί­ους γενι­κών, ειδι­κών, μου­σι­κών μαθη­μά­των, που εξε­τά­ζο­νται γρα­πτά ή προ­φο­ρι­κά, μερι­μνούν ώστε:

   α) να τηρη­θεί από­στα­ση ενά­μι­σι μέτρου ανά­με­σα στους υποψηφίους,

   β) να ισχύ­σει η υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση προ­στα­τευ­τι­κής μάσκας σε όλους τους εσω­τε­ρι­κούς χώρους,

   γ) να απο­φευ­χθεί ο συγχρωτισμός.

   2. Οι εκπαι­δευ­τι­κοί και οι διοι­κη­τι­κοί που δεν έχουν εμβο­λια­σθεί, ή νοσή­σει το τελευ­ταίο εξά­μη­νο, και συμ­με­τέ­χουν καθ’ οιον­δή­πο­τε τρό­πο στις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, υπο­χρε­ού­νται στη διε­νέρ­γεια εργα­στη­ρια­κού ελέγ­χου για κορω­νο­ϊό COVID-19 (PCR ή rapid test, με δαπά­νη τους) μία φορά την εβδο­μά­δα, έως 48 ώρες πριν από την προ­σέ­λευ­ση τους στις εκπαι­δευ­τι­κές δομές.

   3. Πρέ­πει να ληφθεί μέρι­μνα για τον επαρ­κή φυσι­κό αερι­σμό των αιθου­σών και για την εξα­σφά­λι­ση καθα­ριό­τη­τας των εξε­τα­στι­κών κέντρων-σχο­λι­κών μονάδων.

   4. Για τη διε­ξα­γω­γή εξέ­τα­σης του μαθή­μα­τος «Μου­σι­κή εκτέ­λε­ση και ερμηνεία»:

   α) επι­τρέ­πε­ται η χρή­ση πνευ­στών και κρου­στών οργάνων,

   β) τηρεί­ται από­στα­ση 3 μέτρων μετα­ξύ του εξε­τα­ζο­μέ­νου και των εξε­τα­στών-βαθ­μο­λο­γη­τών που βρί­σκο­νται πίσω από το παραβάν,

   γ) καθα­ρί­ζο­νται τα μου­σι­κά όργα­να με απο­λυ­μα­ντι­κό υγρό πριν από τη χρή­ση τους από κάθε υποψήφιο.

   5. Για τη διε­ξα­γω­γή των πρα­κτι­κών δοκι­μα­σιών για την εισα­γω­γή υπο­ψη­φί­ων ΤΕΦΑΑ ισχύ­ει:

   α) ο καθα­ρι­σμός με απο­λυ­μα­ντι­κό υγρό των οργά­νων εξέ­τα­σης και του βοη­θη­τι­κού εξο­πλι­σμού πριν τη χρή­ση τους,

   β) η τήρη­ση από­στα­σης ενά­μι­σι μέτρου μετα­ξύ των υπο­ψη­φί­ων στους χώρους προ­ε­τοι­μα­σί­ας ή προ­θέρ­μαν­σης των υπο­ψη­φί­ων. Σε κάθε περί­πτω­ση, ισχύ­ουν οι σχε­τι­κές οδη­γί­ες από την Υγειο­νο­μι­κή Επι­στη­μο­νι­κή Επι­τρο­πή της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Αθλητισμού.

https://ekdoseis-atexnos.gr/book/%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%ad%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b6%ce%af%ce%b4%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%cf%8c/

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο