Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΥΠΠΟΑ αναφέρει «βανδαλισμό στο ταφικό μνημείο του Παύλου και της Φρειδερίκης»

Όπως ενη­με­ρώ­νει με ανα­κοί­νω­σή του το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, “σήμε­ρα, κατά την απο­γευ­μα­τι­νή περι­πο­λία της Αστυ­νο­μί­ας στο κτή­μα Τατο­ΐ­ου, δια­πι­στώ­θη­κε βαν­δα­λι­σμός στο ταφι­κό μνη­μείο του Παύ­λου και της Φρει­δε­ρί­κης. Ο σταυ­ρός βρέ­θη­κε σπα­σμέ­νος σε τρία τμήματα”.

“Αμέ­σως ενη­με­ρώ­θη­κε η αρμό­δια υπη­ρε­σία του ΥΠΠΟΑ. Προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται άμε­σα η απο­κα­τά­στα­ση του μνη­μεί­ου, σύμ­φω­να με την πρό­σφα­τα εγκε­κρι­μέ­νη μελέ­τη της διεύ­θυν­σης Συντή­ρη­σης και Ανα­στή­λω­σης Νεω­τέ­ρων Μνη­μεί­ων. Σημειώ­νε­ται ότι έχουν ήδη αρχί­σει οι εργα­σί­ες καθα­ρι­σμού στον χώρο, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας τη συντή­ρη­ση των ταφι­κών μνη­μεί­ων του Μαυ­σω­λεί­ου”, κατα­λή­γει το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού στην ανα­κοί­νω­σή του.

Αξιο­θαύ­μα­στα τα αντα­να­κλα­στι­κά του υπουρ­γεί­ου για το «ταφι­κό μνη­μείο» της Φρί­κης, που στο όνο­μά της ο τόπος «ποτί­στη­κε» με πολ­λή αίμα.

Να υπεν­θυ­μί­σου­με στην υπουρ­γό ότι προ­έ­χει η προ­στα­σία των αρχαιο­λο­γι­κών χώρων για να μην εξοι­κειω­θού­με με εικό­νες όπως αυτή στις Μυκή­νες. Το δε Τατόι που χρυ­σο­πλή­ρω­σε ο λαός με 120 χρό­νια μοναρ­χί­ας και αμύ­θη­τα ποσά, πρέ­πει να απο­δο­θεί στο λαό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο