Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το φάντασμα του σοσιαλισμού είναι ο εφιάλτης της Γουόλ Στριτ

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Από τους όρους που τέθη­καν σε ερω­τή­μα­τα δημο­σκό­πη­σης στους Αμε­ρι­κά­νους πολί­τες μόνο ο «σοσια­λι­σμός» αύξη­σε την θετι­κή του εικό­να, ενώ οι “επι­χει­ρη­μα­τί­ες”, “ελεύ­θε­ρη επι­χεί­ρη­ση”, “καπι­τα­λι­σμός”, “μικρή επι­χεί­ρη­ση”, “ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση” και “μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση” σημειώ­νουν μείωση”. 

“Οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν ποτέ σοσια­λι­στι­κή χώρα” κραύ­γα­σε πριν μια εβδο­μά­δα ο πρό­ε­δρος Τραμπ στην ετή­σια απο­λο­γι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση ενώ­πιον του Κογκρέ­σου. Τα έλε­γε για ένα λόγο παρα­πά­νω εκτός από την πίστη του σαυ­τό. Παρό­ντες ήταν η νεα­ρή αυτο­προσ­διο­ρι­ζό­με­νη σοσια­λί­στρια Αλε­ξαν­δρία Οκά­ζιο- Κορ­τέζ που είναι πολύ δημο­φι­λής στα ΜΜΕ και προ­βάλ­λε­ται σαν απει­λή για τον Τραμπ.

Η Αλε­ξαν­δρία μιλά­ει για φορο­λο­γία μέχρι 70% στα μεγά­λα εισο­δή­μα­τα. Φυσι­κά η “σοσια­λι­στι­κή” της συνεί­δη­ση δεν την εμπό­δι­σε να ψηφί­σει τις δαπά­νες του ΝΑΤΟ και 20 εκα­τομ­μύ­ρια για την δρά­ση της ΣΙΑ στην Βενε­ζου­έ­λα. Παρών και ο Σάντερς που κι αυτός ανή­κει, λένε, στην “αρι­στε­ρή” πτέ­ρυ­γα των Δημο­κρα­τι­κών και μιλά­ει για κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις αλλά δεν παίρ­νει θέση για την Βενεζουέλα.

Από κοντά και το περιο­δι­κό της Γουόλ Στριτ, Wall Street Journal, σε 2 άρθρα του στο ίδιο τεύ­χος στις 7/2 με τίτλο «Ανά­λυ­ση των διδαγ­μά­των του αλη­θι­νού σοσια­λι­σμού» νου­θε­τεί τους νέους να μην πιστεύ­ουν στον σοσια­λι­σμό και να πιστεύ­ουν στην ελεύ­θε­ρη οικο­νο­μία αφού καθώς ισχυ­ρί­ζε­ται πως δεν έχουν πια λόγους να το κάνουν αφού τα ίδια σοσια­λι­στι­κά μέτρα προ­τεί­νουν και οι φιλελεύθεροι.

Και για να κάνει πιο εύπε­πτο τον ισχυ­ρι­σμό, τους πλη­ρο­φο­ρεί ότι φιλε­λεύ­θε­ρα μέτρα όπως « η αύξη­ση των φόρων για τους πλού­σιους, η ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη για όλους, η αντι­κα­τά­στα­ση των ορυ­κτών καυ­σί­μων με ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέρ­γειας και η δυνα­τό­τη­τα στον καπι­τα­λι­σμό να επι­λέ­ξουν οι εργα­ζό­με­νοι τα μέλη στα εται­ρι­κά διοι­κη­τι­κά συμ­βού­λια έχουν «απα­ξιώ­σει» την λέξη «σοσια­λι­σμός».

Προει­δο­ποιεί ότι ακό­μη και αυτά τα φιλε­λεύ­θε­ρα μέτρα θα απο­τρέ­ψουν τις ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις να επεν­δύ­σουν στον κοι­νω­νι­κό τομέα και απο­τε­λούν απει­λή για την ανά­πτυ­ξη αφού δεν θα απο­φέ­ρουν το απαι­τού­με­νο κέρδος.

Τι συμ­βαί­νει στις ΗΠΑ; Υπάρ­χει κίν­δυ­νος σοσια­λι­στι­κός και γίνε­ται όλος αυτός ο θόρυβος;

Στις ΗΠΑ ως γνω­στόν δεν υπάρ­χει ταξι­κά προ­σα­να­το­λι­σμέ­νο λαϊ­κό κίνη­μα αλλά απο­λύ­τως κατα­κερ­μα­τι­σμέ­νο σε εκα­το­ντά­δες χωρίς συντο­νι­σμό κινή­μα­τα πολι­τών, ΜΚΟ για ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, ζητή­μα­τα ταυ­τό­τη­τας και ύπαρξης.

Εκα­το­ντά­δες αιρέ­σεις και από κοντά φιλο­να­ζι­στι­κά, ρατσι­στι­κά και άλλα κινή­μα­τα «ανω­τε­ρό­τη­τας» της λευ­κής φυλής.

Η έλλει­ψη δε ενός αγω­νι­στι­κού και μαχη­τι­κού ΚΚ ειναι εμφανής.

Η έννοια του σοσια­λι­σμού είναι δύσκο­λο στις ΗΠΑ να περιέ­χει την πραγ­μα­τι­κή εργα­τι­κή εξου­σία. Αυτοί που τον “ευαγ­γε­λί­ζο­νται” μιλούν πάντα για δίκαια κατα­νο­μή εντός των τει­χών του συστήματος.

Παρό­λα αυτά τα στοι­χεία μας δίνουν κάποια ενδια­φέ­ρο­ντα δείγ­μα­τα όπως της δημο­σκό­πη­σης του περα­σμέ­νου Αυγού­στου και δικαιο­λο­γούν την ανα­στά­τω­ση του Τραμπ και του περιο­δι­κού της Γουόλ Στριτ. Ας τα δού­με παρακάτω:

Μια δημο­σκό­πη­ση της Gallup που δημο­σιεύ­θη­κε στα τέλη Αυγού­στου δια­πι­στώ­νει ότι, για πρώ­τη φορά από τότε που άρχι­σε να παρα­κο­λου­θεί το θέμα, λιγό­τε­ροι από τους μισούς νέους ηλι­κί­ας 18–29 ετών έχουν θετι­κή άπο­ψη για τον καπι­τα­λι­σμό, ενώ περισ­σό­τε­ροι από τους μισούς έχουν θετι­κή άπο­ψη για τον σοσιαλισμό.

Η δημο­σκό­πη­ση έδει­ξε επί­σης ότι, και πάλι για πρώ­τη φορά, η μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση παρα­τη­ρεί­ται στους ψηφο­φό­ρους των Δημοκρατικών.

Το ποσο­στό των νέων που βλέ­πουν θετι­κά τον καπι­τα­λι­σμό συνε­χί­ζει να σημειώ­νει πτώ­ση, από το 68% το 2010, στο 57% το 2016, στο 45% το 2018 (μια εκπλη­κτι­κή πτώ­ση 23% σε μόλις οκτώ χρόνια).

Το ποσο­στό των νέων που βλέ­πουν θετι­κά τον σοσια­λι­σμό έφτα­σε στο 51% το 2018 — δημιουρ­γώ­ντας μια δια­φο­ρά 6 ποσο­στιαί­ων μονά­δων υπέρ του σοσιαλισμού.

Παρό­μοια τάση παρα­τη­ρεί­ται μετα­ξύ των Δημο­κρα­τι­κών όλων των ηλι­κια­κών ομά­δων, με την θετι­κή εικό­να του καπι­τα­λι­σμού να μειώ­νε­ται από 53% το 2010 σε 47% το 2018, ενώ η θετι­κή για τον σοσια­λι­σμό αυξή­θη­κε από 53% σε 57% , δια­φο­ρά 10% προς όφε­λος του σοσιαλισμού.

Η έρευ­να περιε­λάμ­βα­νε και έναν κατά­λο­γο οικο­νο­μι­κών όρων, ζητώ­ντας από τους ερω­τη­θέ­ντες να δηλώ­σουν εάν είχαν θετι­κή ή αρνη­τι­κή εικό­να για κάθε έναν.

Από αυτούς τους όρους, μόνο ο «σοσια­λι­σμός» αύξη­σε την θετι­κή του εικό­να, ενώ οι “επι­χει­ρη­μα­τί­ες”, “ελεύ­θε­ρη επι­χεί­ρη­ση”, “καπι­τα­λι­σμός”, “μικρή επι­χεί­ρη­ση”, “ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση” και “μεγά­λη επι­χεί­ρη­ση” σημειώ­νουν μείωση.

Η περί­ο­δος που καλύ­πτει η έρευ­να (2010–2018) είναι σημα­ντι­κή. Συνά­δει σε μεγά­λο βαθ­μό με τις συνέ­πειες της οικο­νο­μι­κής κρί­σης του 2008 και της θητεί­ας της διοί­κη­σης του Μπα­ράκ Ομπά­μα, η οποία ήρθε στην εξου­σία με υπο­σχέ­σεις την «ελπί­δα» και την «αλλα­γή».

Τα χρό­νια όμως αυτά σημειώ­θη­κε η μεγα­λύ­τε­ρη μετα­φο­ρά πλού­του από την εργα­τι­κή τάξη στους πλού­σιους στην ιστο­ρία των ΗΠΑ. Ο Ομπά­μα έφυ­γε από το γρα­φείο δηλώ­νο­ντας ότι η οικο­νο­μία «δεν ήταν ποτέ καλύ­τε­ρη», αλλά οι εργα­ζό­με­νοι και οι νέοι αισθά­νο­νται σαφώς διαφορετικά.

Ο λαός της Αμε­ρι­κής ζει μια σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα φτω­χο­ποί­η­σης και βλέ­πει ταυ­τό­χρο­να την αδί­στα­κτη πολι­τι­κή του καπι­τα­λι­σμού που δημιουρ­γεί τερά­στια πλού­τη για ελά­χι­στους. Όλο και περισ­σό­τε­ροι δεν πιστεύ­ουν πια στις έννοιες “επι­χει­ρη­μα­τί­ες”, “ελεύ­θε­ρη επι­χεί­ρη­ση”, “καπι­τα­λι­σμός”, “μικρή επι­χεί­ρη­ση”, “ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση” και “μεγά­λη επιχείρηση”

Αυτό το γεγο­νός τον κάνει να κατα­φέ­ρε­ται ενά­ντια στον καπι­τα­λι­σμό και όλο και περισ­σό­τε­ροι να ενα­πο­θέ­τουν τις ελπί­δες τους στον σοσια­λι­σμό αν και δεν γνω­ρί­ζει ακό­μη την δύνα­μή του και δεν υπάρ­χει και ο κατάλ­λη­λος φορέ­ας να οργα­νώ­σει και να καθο­δη­γή­σει την πάλη για ανα­τρο­πή του αμεί­λι­κτου και άδι­κου συστή­μα­τος. Το σίγου­ρο πάντως είναι πως το φάντα­σμα του κομ­μου­νι­σμού πλα­νά­ται πάνω από την καρ­διά του καπι­τα­λι­σμού και τρο­μο­κρα­τεί το κεφάλαιο.

_________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο