Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το φεστιβάλ μπύρας Oktoberfest για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Το γερ­μα­νι­κό φεστι­βάλ (188ο !! παρα­κα­λώ) Oktoberfest γίνε­ται φέτος 16-Σεπ \ ως 3‑Οκτ και είναι το η μεγα­λύ­τε­ρη λαϊ­κή –μέχρι τελι­κής πτώ­σης, γιορ­τή μπύ­ρας στον κόσμο, κομ­μά­τι της ψυχής του Μονά­χου. Κρα­τιέ­ται σε κάποιο βαθ­μό η παρά­δο­ση, τα έθι­μα και ο τρό­πος ζωής της Βαυα­ρί­ας, αλλά σας δια­βε­βαιώ­νω (έχο­ντας πάει πρώ­τη φορά τη 10ετία του 1970 και στη συνέ­χεια 4–5 φορές ακό­μη) η σπι­τι­κή αίσθη­ση έχει εκλείψει…

Εξα­κο­λου­θούν πάντως να παίρ­νουν μέρος πάνω από 6.000.000 επι­σκέ­πτες. Το πρό­γραμ­μα πλού­σιο και τα events “άπει­ρα”, από παρε­λά­σεις αρμά­των μέχρι ομο­βρο­ντί­ες κανο­νιών παρα­δο­σια­κή και μη κου­ζί­να, γερ­μα­νι­κές ενδυ­μα­σί­ες, πολύ μου­σι­κή, εκπλή­ξεις και η μπύ­ρα άφθο­νη στα γιγα­ντιαία περί­πτε­ρα των εται­ρειών (η κάθε μια έχει το δικό της με χωρη­τι­κό­τη­τες … 6.–10.000 καθή­με­νους στο εσω­τε­ρι­κό +2–3.000 στο “όρθιο”), ενώ υπάρ­χουν και κάποια περι­ζή­τη­τα “οικο­γε­νεια­κά”.

Όπως έχουν ήδη ενη­με­ρώ­σει οι διορ­γα­νω­τές η τιμή της μπύ­ρας κυμαί­νε­ται μετα­ξύ 12,60 και 14,90€ το ποτή­ρι, αυξη­μέ­νη σε σχέ­ση με πέρυ­σι 5–15% (6,12 κατά ΜΟ). Και επει­δή ένα = κανέ­να, μια λαϊ­κή οικο­γέ­νεια πρέ­πει να βάλει βαθιά  το χέρι στην τσέ­πη … μια ποι­κι­λία κάνει από 20–100€, τα παι­διά ζητά­νε τα δικά τους _μπορείτε να δεί­τε τιμές εδώ και εδώ κάντε μόνοι σας λογαριασμό.

Το φεστι­βάλ από χρό­νια έχει περά­σει τα εθνι­κά όρια της Γερ­μα­νί­ας σε όλα τα μήκη και πλά­τη του πλα­νή­τη, έτσι _σε ότι μας αφο­ρά,  το 1ο   Oktoberfest Athens θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί 5–6‑7–8 Οκτω­βρί­ου στο Αμα­ξο­στά­σιο του ΟΣΥ στο Γκά­ζι, “για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα με την υπο­στή­ρι­ξη του Athens Street Food Festival”

Όπως ανα­φέ­ρουν οι διορ­γα­νω­τές “το μεγα­λύ­τε­ρο φεστι­βάλ μπύ­ρας στον κόσμο και το μεγα­λύ­τε­ρο φεστι­βάλ φαγη­τού της Ελλά­δας, ενώ­νουν τις δυνά­μεις τους για τέσ­σε­ρις ημέ­ρες”  … “ετοι­μα­στεί­τε για πολ­λή, πολ­λή γερ­μα­νι­κή μπύ­ρα! + ειδι­κά βαρέ­λια περιο­ρι­σμέ­νης σοδεί­ας που θα έρθουν από την Βαυα­ρία στην Αθή­να, απο­κλει­στι­κά για το Oktoberfest της Αθήνας.

Επί­σης, κάθε βρά­δυ στις 21.00, “γνω­στοί καλ­λι­τέ­χνες ανα­λαμ­βά­νουν τα ηνία της δια­σκέ­δα­σης _ο μονα­δι­κός Αλέ­ξαν­δρος Τσου­βέ­λας σε μια ιδιαί­τε­ρη εμφά­νι­ση, οι ξεση­κω­τι­κοί Wedding Singers, οι σαρω­τι­κοί Trashformers με τον Δημή­τρη Μεν­τζέ­λο (από τα Ημισκούμπρια)”!

Το πρό­γραμ­μα των ζωντα­νών εμφα­νί­σε­ων είναι:

 • 05.10 Opening party με Γιάν­νη Λεου­νά­κη και Γιώρ­γο Αποστόλου
 • 06.10 Wedding Singers
 • 07.10 Αλε­ξάν­δρος Τσουβέλας 
  • 08.10 Closing Party
   TRASHFORMERS με Δημή­τρη Μεν­τζέ­λο (Ημι­σκού­μπρια)

    

Ωρά­ριο
Πέμ­πτη & Παρα­σκευή: 17:00 – 00:00
Σάβ­βα­το­κύ­ρια­κο 14:00 – 00:00
Προ­πώ­λη­ση εισι­τη­ρί­ων (έχει ήδη ξεκι­νή­σει προς 5 ευρώ “με δώρο το συλ­λε­κτι­κό ποτή­ρι”) γίνε­ται στα Public και το υπό­λοι­πό δίκτυο του More (πρώ­ην viva).

Πλη­ρο­φο­ρί­ες

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο