Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το «φλεγόμενο» κόκκινο αυγό

Αλλό­κο­τες σκέ­ψεις του ΚΡΕΤΙΝΟΥ //

Τρί­βει τα μάτια του ο Κρε­τί­νος τώρα καθώς ξανα­κοι­τά­ζει τις πασχα­λιά­τι­κες κάρ­τες του Παύ­λου Πολά­κη, πρώ­ην ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Υγεί­ας και του  Γιώρ­γου Πατού­λη, προ­έ­δρου του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών (ΙΣΑ).

Οι ευχές του Πολά­κη είναι κόκ­κι­νο-μαύ­ρο φόντο, με ένα κόκ­κι­νο αυγό και μια φλο­γί­τσα στην κορ­φή. «Ποιό μήνυ­μα έθέ­λει να στεί­λει ο αψύς Σφα­κια­νός, που λέει κι ο Τσί­πρας,  με το “φλε­γό­με­νο” κόκ­κι­νο αυγό;» ανα­ρω­τή­θη­κε ο Κρετίνος.

karta pollaki

Σε ανοι­χτό γαλά­ζιο φόντο οι ευχές του Πατού­λη. Με τρία χέρια με γάντια — και ενω­μέ­να — ένα κλω­νά­ρι ανθι­σμέ­νου δέντρου  και, επί­σης, ένα κόκ­κι­νο αυγό με τη φλο­γί­τσα. «Ο πρό­ε­δρος του ΙΣΑ θέλη­σε να αμβλύ­νει το βαθύ μπλέ χρώ­μα του κόμ­μα­τός του, ρίχνο­ντας και τις κόκ­κι­νες πινε­λιές  του!» μει­δί­α­σε ο Κρετίνος.

karta patouli3

Στην αρχή δεν το πρό­σε­ξε. Αλλά τώρα που ξανα­κοι­τά­ζει τις κάρ­τες ο Κρε­τί­νος δια­πι­στώ­νει ότι τα υπό …ανά­φλε­ξη κόκ­κι­να αυγά είναι ακρι­βώς τα ίδια. «Ωρέ τι σύμ­πτω­ση!» ανα­φώ­νη­σε. Ο Μπα­μπι­νιώ­της στο λεξι­κό του δίνει τρείς ερμη­νεί­ες στη «σύμ­πτω­ση»: 1. η σύχρο­νη εκδή­λω­ση ή κατα­γρα­φή δύο ή περισ­σο­τέ­ρων, ανε­ξαρ­τή­των μετα­ξύ τους γεγο­νό­των ή κατα­στά­σε­ων: ασυνήθιστη/ παράξενη/ μοι­ραία. 2. ό,τι τυχαί­νει μαζί με κάτι άλλο, συμ­βαί­νει ή ισχύ­ει συγ­χρό­νως με κάτι άλλο. 3. οτι­δή­πο­τε προ­κύ­πτει ή συμ­βαί­νει τυχαία.

«Και ποια να είναι η σημειο­λο­γία αυτής της “ασυ­νή­θι­στης, παρά­ξε­νης ή μοι­ραί­ας” σύμ­πτω­σης;» ανα­ρω­τή­θη­κε ο Κρε­τί­νος. Κατέ­φυ­γε ξανά στο Μπα­μπι­νιώ­τη, όπου βρή­κε ολό­κλη­ρο …κατε­βα­τό για τη «σημειο­λο­γία». Από ολό­κλη­ρο το κατε­βα­τό αντέ­γρα­ψε: 1. (α) η επι­στή­μη που έχει ως αντι­κεί­με­νο τους τρό­πους παρα­γω­γής, λει­τουρ­γί­ας  και προ­σλή­ψε­ων των δια­φό­ρων σημεια­κών συστη­μά­των, που επι­τρέ­πουν την επι­κοι­νω­νία ανά­με­σα σε άτο­μα ή και σε ομά­δες. (β) το σύνο­λο των σημεί­ων που περι­λαμ­βά­νει ένας κώδι­κας επι­κοι­νω­νί­ας. 2. Ιατρι­κώς η συμ­πτω­μα­το­λο­γία. Ο όρος σημειο­λο­γία, προ­τού χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στη γλωσ­σο­λο­γία, απα­ντά ήδη από το 1752 στη Γαλ­λι­κή ως όρος της ιατρι­κής δηλώ­νο­ντας τη μελέ­τη των συμ­πτω­μά­των των ασθενειών.

«Αυτό είναι: Στη σημειο­λο­γία για το “φλε­γό­με­νο” κόκ­κι­νο αυγό, φαί­νε­ται να προ­έ­χει η ιατρι­κή εκδο­χή. Άλλω­στε ο Πολά­κης κι ο Πατού­λης είναι είναι για­τροί», σκέ­φτη­κε ο Κρετίνος.

Ο Κρε­τί­νος θυμή­θη­κε όμως ότι ο Πολά­κης είναι βου­λευ­τής Χανί­ων του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πατού­λης Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής με τη στή­ρι­ξη της ΝΔ. Του ’ρθαν στο μυα­λό και οι στί­χοι του Μίκη απ’ το «Κόκ­κι­νο Τρια­ντά­φυλ­λο» που τρα­γού­δη­σε ο Γιώρ­γος Ντα­λά­ρας: «Τώρα οι σημαί­ες γενή­κα­νε είδη εμπορικά/ είναι τα όνει­ρα αγα­θά καταναλωτικά».

Γέλα­σε πικρά και είπε φωνα­χτά: «Δυστυ­χώς, φαί­νε­ται να είναι βαθύ­τε­ρη η σημειο­λο­γία της σύμ­πτω­σης με το “φλε­γό­με­νο” κόκ­κι­νο αυγό: Συστη­μι­κή και διαχειριστική…»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο