Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το φοιτητικό κίνημα αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο

Το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα ενα­ντί­ον των ισραη­λι­νών δολο­φο­νι­κών στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων ευρεί­ας κλί­μα­κας στη Λωρί­δα της Γάζας συνε­χί­ζε­ται και διευ­ρύ­νε­ται σε διε­θνές επί­πε­δο: από τις αμε­ρι­κα­νι­κές πανε­πι­στη­μιου­πό­λεις, όπου αντι­με­τω­πί­στη­κε σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις με άγρια αστυ­νο­μι­κή κατα­στο­λή, έχει εξα­πλω­θεί στο Παρί­σι, στη Λοζά­νη, στο Βερο­λί­νο, στο Μόντρε­αλ, στο Μεξι­κό, ως ακό­μη και στο Σίδνεϊ.

ΗΠΑ

Από την 17η Απρι­λί­ου, κύμα κινη­το­ποι­ή­σε­ων για τη Λωρί­δα της Γάζας εκδη­λώ­θη­κε σε πολ­λές αμε­ρι­κα­νι­κές πανε­πι­στη­μιου­πό­λεις, σε κάπου σαρά­ντα ανώ­τα­τα εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα, από την Ανα­το­λή ως τη Δύση, με αρκε­τούς να κάνουν παραλ­λη­λι­σμούς με τις δια­δη­λώ­σεις ενα­ντί­ον του πολέ­μου του Βιετνάμ.

Συνο­λι­κά, έχουν συλ­λη­φθεί πάνω από 2.000 άνθρω­ποι, σύμ­φω­να με αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα ενημέρωσης.

Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, οι δυνά­μεις κατα­στο­λής προ­χώ­ρη­σαν σε σει­ρά δια­λύ­σε­ων manu militari κατα­λή­ψε­ων υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων, ιδί­ως στο πανε­πι­στή­μιο της Νέας Υόρ­κης (NYU) προ­χθές Παρα­σκευή, κατό­πιν αιτή­μα­τος του πρυτανείου.

Ομοί­ως, απο­μα­κρύν­θη­καν φοι­τη­τές από κτί­ριο του περί­βλε­πτου πανε­πι­στη­μί­ου Κολού­μπια, στο Μαν­χά­ταν, από όπου άρχι­σε το κύμα των φοι­τη­τι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων σε ένδει­ξη υπο­στή­ρι­ξης στη Λωρί­δα της Γάζας. Ενώ, στο πανε­πι­στή­μιο της Καλι­φόρ­νιας στο Λος Άντζε­λες (UCLA), έγι­ναν δεκά­δες συλ­λή­ψεις φοιτητών.

Δια­δή­λω­ση δια­λύ­θη­κε χθες Σάβ­βα­το στο πανε­πι­στή­μιο της Βιρ­τζί­νιας, όπου η αστυ­νο­μία διέ­λυ­σε σκη­νές, όπως κατέ­γρα­ψε βίντεο που δημο­σιο­ποί­η­σε η φοι­τη­τι­κή εφη­με­ρί­δα Cavalier Daily.

Αντί­θε­τα με άλλα ιδρύ­μα­τα, το πανε­πι­στή­μιο Μπρά­ουν, στο Ρόουντ Άιλαντ, ανα­κοί­νω­σε πως έκλει­σε συμ­φω­νία με τους δια­δη­λω­τές. Ο καταυ­λι­σμός τους συμ­φω­νή­θη­κε να δια­λυ­θεί με αντάλ­λαγ­μα ψηφο­φο­ρία στο πανε­πι­στή­μιο τον Οκτώ­βριο για την ενδε­χό­με­νη «απο­ε­πέν­δυ­ση» των «εται­ρειών ‘που καθι­στούν εφι­κτή και επω­φε­λού­νται από τη γενο­κτο­νία στη Γάζα’».

Την ώρα που ολό­κλη­ρος πλα­νή­της γίνε­ται αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας της ωμής και απρό­κλη­της αστυ­νο­μι­κής κατα­στο­λής σε βάρος των φοι­τη­τών των ΗΠΑ που κινη­το­ποιού­νται ενά­ντια στη γενο­κτο­νία των Παλαι­στι­νί­ων, ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος κάνο­ντας το μαύ­ρο-άσπρο, έκα­νε λόγο για «βίαιες δια­μαρ­τυ­ρί­ες» των φοι­τη­τών και διε­μή­νυ­σε την Πέμ­πτη πως «πρέ­πει να επι­κρα­τή­σει η τάξη».

Γαλλία

Δυνά­μεις επι­βο­λής της τάξης απο­μά­κρυ­ναν προ­χθές Παρα­σκευή δια­δη­λω­τές υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων, που είχαν κάνει από την προη­γου­μέ­νη κατά­λη­ψη στην περί­βλε­πτη παρι­σι­νή σχο­λή Sciences Po, όπου σπου­δά­ζουν 5.000 ως 6.000 φοι­τη­τές. Μια εβδο­μά­δα έπει­τα από κινη­το­ποί­η­ση στη σχο­λή που είχε σημα­δευ­τεί από έντα­ση «91 άνθρω­ποι απο­μα­κρύν­θη­καν» χωρίς το παρα­μι­κρό «επει­σό­διο», σύμ­φω­να με τις αρχές.

Οι φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις παρα­μέ­νουν περιο­ρι­σμέ­νες στη Sciences Po του Παρι­σιού, σε περι­φε­ρεια­κές πανε­πι­στη­μιου­πό­λεις (Λίλη, Χάβρη, Ντι­ζόν, Ρεν, Πουα­τιέ) και στο ινστι­τού­το πολι­τι­κών επι­στη­μών (IEP), προς το παρόν δεν έχουν διευ­ρυν­θεί σε άλλες σχολές.

Ο γάλ­λος πρό­ε­δρος Εμα­νου­έλ Μακρόν «κατα­δί­κα­σε με τον πλέ­ον σθε­να­ρό τρό­πο» τους απο­κλει­σμούς στη Sciences Po και σε άλλες πανε­πι­στη­μια­κές εγκα­τα­στά­σεις, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως «εμπο­δί­ζουν τον διά­λο­γο», σε συνέ­ντευ­ξή του που δημο­σιεύ­ε­ται σήμε­ρα στις εφη­με­ρί­δες La Provence και La Tribune.

Γερμανία

Η αστυ­νο­μία επε­νέ­βη προ­χθές Παρα­σκευή για να απο­μα­κρύ­νει, σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις «διά της βίας», δια­δη­λω­τές υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων συγκε­ντρω­μέ­νους μπρο­στά στο πανε­πι­στή­μιο Humboldt του Βερο­λί­νου, στο κέντρο της γερ­μα­νι­κής πρωτεύουσας.

Ο δήμαρ­χος Βερο­λί­νου Κάι Βέγκνερ (CDU) επέ­κρι­νε τη δια­δή­λω­ση στο Χού­μπολτ, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας μέσω X πως δεν θέλει να δει «κατα­στά­σεις όπως αυτές στις ΗΠΑ και στη Γαλλία».

Καναδάς

Το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα υπέρ των Παλαι­στί­νιων δίνει ισχυ­ρό παρών σε πολ­λές πόλεις, ανά­με­σά τους στο Βαν­κού­βερ, στην Οτά­βα, στο Τορό­ντο και στο Μόντρε­αλ. Ο πρώ­τος καταυ­λι­σμός ο οποί­ος στή­θη­κε, και ο μεγα­λύ­τε­ρος, είναι αυτός στο πανε­πι­στή­μιο McGill, ο οποί­ος έκα­νε την εμφά­νι­σή του την 27η Απρι­λί­ου και μεγε­θύν­θη­κε. Φοι­τη­τές προ­σπά­θη­σαν να τον ενι­σχύ­σουν τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες, καθώς επα­πει­λεί­ται επέμ­βα­ση της αστυνομίας.

Δηλώ­νουν απο­φα­σι­σμέ­νοι να συνε­χί­σουν την κατά­λη­ψη του χώρου για όσο χρεια­στεί, μέχρι το Μακ­γκίλ να δια­κό­ψει κάθε ακα­δη­μαϊ­κή και οικο­νο­μι­κή σχέ­ση με το Ισραήλ.

Η διεύ­θυν­ση του ανώ­τα­του εκπαι­δευ­τι­κού ιδρύ­μα­τος ανέ­φε­ρε την Τετάρ­τη πως θέλει ο καταυ­λι­σμός αυτός να δια­λυ­θεί «χωρίς καθυ­στέ­ρη­ση», προ­σθέ­το­ντας πως πρό­κει­ται για κάτι «μη δια­πραγ­μα­τεύ­σι­μο». Κατ’ αυτή, κάποιοι από τους κατα­λη­ψί­ες «δεν είναι μέρος της φοι­τη­τι­κής κοινότητας».

Ωστό­σο η αστυ­νο­μία, που έχει κατα­στή­σει σαφές πως προ­τι­μά «ειρη­νι­κή» επί­λυ­ση του προ­βλή­μα­τος, δεν έχει επέμ­βει ως τώρα.

Αυστραλία

Στο πανε­πι­στή­μιο του Σίδνεϊ, εκα­το­ντά­δες δια­δη­λω­τές υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων και υπέρ του Ισρα­ήλ βρέ­θη­καν πρό­σω­πο με πρό­σω­πο προ­χθές Παρα­σκευή. Αν και υπήρ­ξε ατμό­σφαι­ρα έντα­σης, οι δυο συγκε­ντρώ­σεις έγι­ναν ειρη­νι­κά και η αστυ­νο­μία δεν επενέβη.

Δια­δη­λω­τές υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων έχουν στή­σει καταυ­λι­σμό σκη­νών σε χώρο με γρα­σί­δι μπρο­στά στο γκο­θι­κό κτί­ριο του πανε­πι­στη­μί­ου. Όπως και οι ομό­λο­γοί τους στις ΗΠΑ, ζητούν το πανε­πι­στή­μιο του Σίδνεϊ να κόψει τους δεσμούς με ισραη­λι­νούς θεσμούς και να μη δέχε­ται δωρε­ές από βιο­μη­χα­νί­ες όπλων.

Ιρλανδία

Και οι φοι­τη­τές στο Κολέ­γιο Τρί­νι­τι του Δου­βλί­νου, στο παλαιό­τε­ρο πανε­πι­στή­μιο της Ιρλαν­δί­ας, δια­μαρ­τύ­ρο­νται για τον πόλε­μο του Ισρα­ήλ στη Γάζα, στή­νο­ντας καταυ­λι­σμό στους χώρους του ιδρύματος.

Ο καταυ­λι­σμός στή­θη­κε αργά το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής, αφού η ένω­ση των φοι­τη­τών ανέ­φε­ρε ότι της επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο 214.000 ευρώ από το πανε­πι­στή­μιο για τις οικο­νο­μι­κές απώ­λειες που υπέ­στη λόγω των κινη­το­ποι­ή­σε­ων που έγι­ναν τους τελευ­ταί­ους μήνες!

Να σημειω­θεί, ότι οι κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών στο Κολέ­γιο Τρί­νι­τι, όπως ανα­φέ­ρουν οι Irish Times, έχουν να κάνουν και με αυξή­σεις στα δίδα­κτρα των μεταπτυχιακών.

Δεν φτά­νει δηλα­δή που οι φοι­τη­τές χαρα­τσώ­νο­νται αστα­μά­τη­τα, τους επι­βά­λε­τε και πρό­στι­μο επει­δή δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν για το χαρά­τσω­μα τους και επει­δή δεν κάθο­νται σιω­πη­λοί όταν σφά­ζε­ται ένας ολό­κλη­ρος λαός.

Οι φοι­τη­τές ζητούν από το πανε­πι­στή­μιο να δια­κό­ψει τους δεσμούς του με τα ισραη­λι­νά ανώ­τε­ρα εκπαι­δευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα και να μη συνά­πτει συμ­φω­νί­ες με εται­ρεί­ες που δια­τη­ρούν δεσμούς με το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισραήλ.

Σημειω­τέ­ον, την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα η πρύ­τα­νης του Πανε­πι­στη­μί­ου Λίντα Ντόιλ ανέ­φε­ρε ότι το κολέ­γιο Τρί­νι­τι εξε­τά­ζει τις επεν­δύ­σεις του σε διά­φο­ρες εται­ρεί­ες και ότι οι απο­φά­σεις για συνερ­γα­σία ή μη με ισραη­λι­νούς θεσμούς επα­φί­ε­νται στον κάθε καθη­γη­τή ξεχωριστά.

Απο­φά­σεις που παίρ­νο­νται στα πλαί­σια της «ελευ­θε­ρί­ας» βεβαί­ως-βεβαί­ως. Της «ελευ­θε­ρί­ας» που υπο­χρε­ώ­νει τα Πανε­πι­στή­μια να ανα­ζη­τούν χρη­μα­το­δο­τή­σεις από κάθε πιθα­νό και απί­θα­νο «χορη­γό». Αφού, στα «Πανε­πι­στή­μια-ΑΕ» το χρή­μα πρέ­πει να δια­σφα­λί­ζε­ται από …όποια «πηγή» και αν προέρχεται.

Μεξικό

Δεκά­δες φοι­τη­τές του εθνι­κού αυτό­νο­μου πανε­πι­στη­μί­ου του Μεξι­κού (UNAM), έστη­σαν, σε ένδει­ξη υπο­στή­ρι­ξης στους Παλαι­στί­νιους, καταυ­λι­σμό στην πρω­τεύ­ου­σα, φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως «Ζήτω η ελεύ­θε­ρη Παλαι­στί­νη», ή «από τον ποτα­μό ως τη θάλασ­σα, η Παλαι­στί­νη θα νική­σει». Αξί­ω­σαν η μεξι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση να δια­κό­ψει τις σχέ­σεις με το Ισραήλ.

Ελβετία

Περί­που εκα­τό φοι­τη­τές έχουν κατα­λά­βει από το βρά­δυ της Πέμ­πτης το χολ της εισό­δου του κτι­ρί­ου Géopolis του πανε­πι­στη­μί­ου της Λοζά­νης (UNIL), απαι­τώ­ντας ακα­δη­μαϊ­κό μποϊ­κο­τάζ ισραη­λι­νών θεσμών και άμε­ση κατά­παυ­ση του πυρός. Η κατά­λη­ψη συνε­χί­στη­κε ειρη­νι­κά προ­χθές Παρα­σκευή κι ανα­μέ­νε­ται να διαρ­κέ­σει ως του­λά­χι­στον αύριο Δευτέρα.

Χθες Σάβ­βα­το, αρκε­τές εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων και των φοι­τη­τών που έχουν κάνει κατά­λη­ψη, σύμ­φω­να με το ελβε­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Keystone-SDA.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο