Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ωράριο της Μεγάλης Εβδομάδας για κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ, καταστήματα

Ανοι­κτά θα είναι τα κατα­στή­μα­τα την Κυρια­κή των Βαΐ­ων, 17 Απρι­λί­ου 2022, στο πλαί­σιο του εορ­τα­στι­κού ωρα­ρί­ου ενό­ψει του Πάσχα.

Τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα, σύμ­φω­να με το ωρά­ριο που έχουν προ­τεί­νει οι εμπο­ρι­κοί σύλ­λο­γοι, θα λει­τουρ­γή­σουν από τις 11 το πρωί έως τις 6 το από­γευ­μα, ενώ πολυ­κα­τα­στή­μα­τα και αλυ­σί­δες κατα­στη­μά­των, σύμ­φω­να με το ωρά­ριο που προ­τεί­νει ο Σύν­δε­σμος Επι­χει­ρή­σε­ων και Λια­νι­κής Πώλη­σης Ελλά­δος (ΣΕΛΠΕ) θα είναι ανοι­κτά έως τις 8 το βράδυ.

Για την Μεγά­λη Εβδο­μά­δα, σύμ­φω­να με το ωρά­ριο που έχει προ­τεί­νει στα μέλη του ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών το ωρά­ριο θα είναι 9 το πρωί με 9 το βρά­δυ, από τη Μεγά­λη Δευ­τέ­ρα μέχρι και τη Μεγά­λη Πέμ­πτη ενώ τη Μεγά­λη Παρα­σκευή τα μαγα­ζιά προ­τεί­νε­ται να λει­τουρ­γή­σουν από τη 1 το μεση­μέ­ρι έως τις 7 το από­γευ­μα και το Μεγά­λο Σάβ­βα­το από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεση­μέ­ρι. Το ίδιο ωρά­ριο προ­τεί­νει και ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Θεσ­σα­λο­νί­κης με μια μικρή δια­φο­ρά σε ό,τι αφο­ρά στο ωρά­ριο του Μεγά­λου Σαβ­βά­του που προ­τεί­νε­ται να είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα.

Για τα μεγά­λα κατα­στή­μα­τα, τα πολυ­κα­τα­στή­μα­τα και τις αλυ­σί­δες κατα­στη­μά­των ο Σύν­δε­σμος Επι­χει­ρή­σε­ων και Λια­νι­κής Πώλη­σης Ελλά­δος (ΣΕΛΠΕ) ανα­κοί­νω­σε ότι το ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας από Μεγά­λη Δευ­τέ­ρα έως και Μεγά­λη Πέμ­πτη θα είναι 9 το πρωί με 9 το βρα­δυ, για τη Μεγά­λη Παρα­σκευή θα είναι από τη 1 το μεση­μέ­ρι μέχρι τις 9 το βρά­δυ και το Μεγά­λο Σάβ­βα­το από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι την Κυρια­κή του Πάσχα και τη Δευ­τέ­ρα 25 Απρι­λί­ου τα κατα­στή­μα­τα δεν λειτουργούν.Το προ­τει­νό­με­νο ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας των κρε­ο­πω­λεί­ων Αθή­νας και Αττι­κής για τις εορ­τές του Πάσχα έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα η Ένω­ση Λια­νο­πω­λη­τών Κατα­στη­μα­ταρ­χών Κρε­ο­πω­λών Αθή­νας — Αττι­κής «Οι Ταξιάρχες».

Σύμ­φω­να με τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, τα κρε­ο­πω­λεία κατά τις ημέ­ρες των εορ­τών θα παρα­μεί­νουν ανοι­κτά τις εξής ώρες:

Κυρια­κή 17/4/2022: ΚΛΕΙΣΤΑ

Μ. Δευ­τέ­ρα 18/4/2022: 8:00 — 18:00

Μ. Τρί­τη 19/4/2022: 8:00 — 20:30

Μ. Τετάρ­τη 20/4/2022: 8:00 — 20:30

Μ. Πέμ­πτη 21/4/2022: 8:00 — 20:30

Μ. Παρα­σκευή 22/4/2022: 13:00 — 18:00

Μ. Σάβ­βα­το 23/4/2022: 8:00 — 17:00

Κυρια­κή του Πάσχα 24/4/2022: ΚΛΕΙΣΤΑ

Δευ­τέ­ρα του Πάσχα 25/4/2022: ΚΛΕΙΣΤΑ

Τρί­τη του Πάσχα 26/4/2022: ΚΛΕΙΣΤΑ

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο