Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ωράριο των καταστημάτων τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο

Από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 7:30 το από­γευ­μα μπο­ρούν να είναι ανοι­κτά, σήμε­ρα Μεγά­λη Παρα­σκευή, τα κρε­ο­πω­λεία ενώ τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα θα ανοί­ξουν στη 1 το μεση­μέ­ρι και θα λει­τουρ­γούν μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Για αύριο Μεγά­λο Σάβ­βα­το τα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα θα λει­τουρ­γούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 ή 4 το μεση­μέ­ρι (ανά­λο­γα με την πρό­τα­ση των κατά τόπους εμπο­ρι­κών συλ­λό­γων) ενώ για τα μεγά­λα κατα­στή­μα­τα, τα πολυ­κα­τα­στή­μα­τα και τις αλυ­σί­δες κατα­στη­μά­των ο Σύν­δε­σμος Επι­χει­ρή­σε­ων και Λια­νι­κής Πώλη­σης Ελλά­δος (ΣΕΛΠΕ) έχει γνω­στο­ποι­ή­σει ότι το ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας για τη Μεγά­λη Παρα­σκευή θα είναι από τη 1 το μεση­μέ­ρι μέχρι τις 9 το βρά­δυ και το Μεγά­λο Σάβ­βα­το από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι την Κυρια­κή του Πάσχα και τη Δευ­τέ­ρα 25 Απρι­λί­ου τα κατα­στή­μα­τα δεν λειτουργούν.

Εκτίμηση Κόστους Πασχαλινού Τραπεζιού

Ωστό­σο αυξη­μέ­νο εκτι­μούν οι έμπο­ροι ότι είναι το κόστος του πασχα­λι­νού τραπεζιού.

Το Ινστι­τού­το Εμπο­ρί­ου και Υπη­ρε­σιών της Ελλη­νι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Εμπο­ρί­ου και Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας (ΙΝ.ΕΜ.Υ. ‑ΕΣΕΕ) προ­έ­βη και φέτος στην εκτί­μη­ση του κόστους του πασχα­λι­νού τρα­πε­ζιού, μέσω επι­τό­πιας τιμο­λη­ψί­ας τόσο από μεγά­λες αλυ­σί­δες super-markets όσο και από ειδι­κευ­μέ­να κατα­στή­μα­τα τρο­φί­μων, αλλά και από τη Βαρ­βά­κειο αγορά.

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ εκτι­μά ότι το κόστος θα κυμαν­θεί μετα­ξύ 67,70 και 95,20 ευρώ. Σε σχέ­ση με το 2021, το κόστος του πασχα­λι­νού τρα­πε­ζιού φαί­νε­ται ότι θα είναι πολύ αυξη­μέ­νο από 13,1% έως 19,2%, ένα εύρος όμως που σκια­γρα­φεί και την ποι­κι­λία επι­λο­γών που έχουν οι κατα­να­λω­τές. Οι τιμές είναι ισχυ­ρά διο­γκω­μέ­νες ακό­μη και σχέ­ση με το τέλος Δεκεμ­βρί­ου 2021 οπό­τε το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ είχε εκτι­μή­σει το κόστος του χρι­στου­γεν­νιά­τι­κου τρα­πε­ζιού. Ενδει­κτι­κά, οι τιμές στο αρνί αυξή­θη­καν το τελευ­ταίο τετρά­μη­νο κατά 17,1%, στα μαρού­λια κατά 17,5%, στα ανα­ψυ­κτι­κά κατά 19,0% κλπ.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο