Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το όνομά της… Άχεντ Ταμίμι — Μια 16χρονη σύμβολο του αγώνα για τους Παλαιστινίους

To όνο­μά της είναι Άχεντ Ταμί­μι. Μετρά­ει 16 μόλις χρό­νια σε μια δύσκο­λη ζωή που ήδη τα βαραί­νει. Είχε την «τύχη» να γεν­νη θεί στην Παλαι­στί­νη. Διό­λου τυχαία όμως, έγι­νε το σύμ­βο­λο του αγώ­να για τους Παλαι­στι­νί­ους και το σύμ­βο­λο του εχθρού για τους Ισραη­λι­νούς, αφού όλοι βλέ­πουν στο οργι­σμέ­νο και γεν­ναίο βλέμ­μα της την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα του παλαι­στι­νια­κού λαού. Τα ξημε­ρώ­μα­τα της 19ης Δεκέμ­βρη Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες εισέ­βα­λαν στο σπί­τι της, χτύ­πη­σαν τη μητέ­ρα της και τα αδέλ­φια της, κατά­σχε­σαν κινη­τά, υπο­λο­γι­στές και συνέ­λα­βαν την 16χρονη Άχεντ επει­δή είχε χει­ρο­νο­μή­σει ενα­ντί­ον δύο στρα­τιω­τών με το βίντεο το γεγο­νό­τος να κάνει το γύρο του κόσμου.

Η Άχεντ στο­χο­ποι­ή­θη­κε μετά από τη συμ­με­το­χή της σε δια­μαρ­τυ­ρία στο Νάμπι Σάλεχ, ένα χωριό βόρεια της Ραμά­λα στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη, ενα­ντί­ον των Ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών που χτύ­πη­σαν με σφαί­ρα τον 14χρονο αδελ­φό της Μοχά­μεντ Ταμί­μι, ο οποί­ος βρί­σκε­ται σε κώμα.

«Όλοι όσοι εμπλέ­κο­νται, όχι μόνο το κορί­τσι αλλά και οι γονείς της και οι γύρω τους, δεν θα ξεφύ­γουν από αυτό που τους αξί­ζει», δήλω­σε ο Υπουρ­γός Άμυ­νας του Ισρα­ήλ, Άβιγκ­ντορ Λίμπερ­μαν μετά τη σύλ­λη­ψή της. «Όποιος ξεφεύ­γει από τα όρια κατά τη διάρ κεια της ημέ­ρας, θα συλ­λαμ­βά­νε­ται τη νύ χτα», συμπλή­ρω­σε. Μια ημέ­ρα αργό­τε­ρα, όταν η μητέ­ρα της Άχεντ, Ναρι­μάν Ταμί­μι, θέλη­σε να την επι­σκε­φθεί και να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα όπου κρα­τούν ταν, οι Αρχές του Ισρα­ήλ συνέ­λα­βαν και την ίδια. Τη σύλ­λη­ψη της Ναρι­μάν ανα­κοί­νω­σε μέσω facebook ο σύζυ­γός της και πατέ­ρας της Άχεντ, Μπά­σεμ Ταμίμι.

Παράλ­λη­λα, οι Αρχές του Ισρα­ήλ συνέ­λα­βαν και μια ακό­μη νεα­ρή γυναί­κα, την ξαδέλ­φη της Άχεντ, Νουρ Ταμί­μι, 21 ετών. Η αντι­κα­το­χι­κή δρά­ση της Νουρ είναι επί­σης έντονη.

Το απο­κο­ρύ­φω­μα ήρθε από τον Ισραη­λι­νό δημο­σιο­γρά­φο, Μπεν Γκά­σπιτ, ο οποί­ος μέσα από την εφη­με­ρί­δα «Maariv», εμμέ­σως πλην σαφώς, προ­έ­τρε­ψε σε βια­σμό της Άχεντ. «Στην περί­πτω­ση των κορι­τσιών (σ.σ. εννο­εί και την 16χρονη φυλα­κι­σμέ­νη) θα πρέ­πει να καθο­ρι­στεί ένα τίμη­μα με κάποια άλλη ευκαι­ρία, στο σκο­τά­δι, χωρίς μάρ­τυ­ρες και κάμε­ρες» έγρα­ψε χαρακτηριστικά.

Κάποια ισραη­λι­νά και φιλοϊσ­ραη­λι­νά Μέσα την απο­κα­λούν «Σίρ­λεϊ Τεμπλ» και τα βίντεο που κάνουν το γύρο του κόσμου «Pallywood» (κατά το Holywood), υπο­στη­ρί­ζο­ντας έτσι ότι είναι στη­μέ­να, μέρος της παλαι­στι­νια­κής προπαγάνδας.

Η ιστο­ρία από την άλλη και όπως έχει απο­τυ­πω­θεί λέει τα εξής: Η Άχεντ μεγά­λω­σε στο χωριό Νάμπι Σάλεχ, ένα από τα πολ­λά σημεία της Δυτι­κής Όχθης όπου κατα­σκευά­ζο­νται οι παρά­νο­μοι ισραη­λι­νοί εποι­κι­σμοί και βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο της δια­μά­χης μετα­ξύ του ισραη­λι­νού στρα­τού και των Παλαι­στι­νί­ων. Έτσι σε ηλι­κία 9 ετών αντι­στά­θη­κε με το ίδιο θάρ­ρος μπρο­στά στους Ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες όταν συνέ­λα­βαν τον πατέ­ρα της και είναι η ίδια που τον Αύγου­στο του 2015 επι­τέ­θη­κε σε Ισραη­λι­νό στρα­τιώ­τη που κρα­τού­σε τον αδελ­φό της και μαζί με την υπό­λοι­πη οικο­γέ­νειά της κατά­φε­ραν να τον απε­λευ­θε­ρώ­σουν. Το 2015, κατά τη διάρ­κεια δια­δή­λω­σης, η Άχεντ επι­τέ­θη­κε φρα­στι­κά σε ομά­δα Ισραη­λι­νών γυναι­κών αστυ­νο­μι­κών, ενώ η φωτο­γρα­φία όπου η ίδια υψώ­νει το μεσαίο της δάχτυ­λο στις στρα­τιω­τι­κούς έκα­νε τον γύρο του κόσμου.

Η Άχεντ τα τελευ­ταία χρό­νια έχει γίνει παγκό­σμιο σύμ­βο­λο του παλαι­στι­νια­κού αγώ­να. Έχει γίνει παγκο­σμί­ως γνω­στή για την υπε­ρά­σπι­ση των παλαι­στι­νια­κών δικαιω­μά­των και για τη συμ­με­το­χή της σε τακτι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες κατά της δήμευ­σης γης με στό­χο το Νάμπι Σάλεχ και άλλα χωριά γύρω από τη Ραμά­λα. Έχει παρευ­ρε­θεί σε συνέ­δρια διε­θνώς, μετα­ξύ άλλων στην Τουρ­κία, τη Νότια Αφρι­κή και στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, σε μια διά­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε φέτος τον Σεπτέμ­βριο με θέμα τις γυναί­κες στην παλαι­στι­νια­κή αντί­στα­ση, όπου μίλη­σε μαζί με τη Λέι­λα Χάλεντ, τη Σαχάρ Φράν­σις και αρκε­τά μέλη του Κοινοβουλίου.

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο