Το όνομά της… Άχεντ Ταμίμι — Μια 16χρονη σύμβολο του αγώνα για τους Παλαιστινίους

To όνο­μά της είναι Άχεντ Ταμί­μι. Μετρά­ει 16 μόλις χρό­νια σε μια δύσκο­λη ζωή που ήδη τα βαραί­νει. Είχε την «τύχη» να γεν­νη θεί στην Παλαι­στί­νη. Διό­λου τυχαία όμως, έγι­νε το σύμ­βο­λο του αγώ­να για τους Παλαι­στι­νί­ους και το σύμ­βο­λο του εχθρού για τους Ισραη­λι­νούς, αφού όλοι βλέ­πουν στο οργι­σμέ­νο και γεν­ναίο βλέμ­μα της την … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Το όνο­μά της… Άχεντ Ταμί­μι — Μια 16χρονη σύμ­βο­λο του αγώ­να για τους Παλαι­στι­νί­ους.