Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το 1/3 των μασκών για μαθητές σε λάθος μέγεθος

Περί­που το 1/3 των μασκών, δηλα­δή 1.500.000, που κατα­σκευά­στη­καν για τους μαθη­τές ήταν σε λάθος μέγε­θος, γεγο­νός που οδή­γη­σε την ΚΕΔΕ στην από­φα­ση να παύ­σει την παρα­γω­γή με τις προ­δια­γρα­φές με τις οποί­ες φτιά­χτη­κε η πρώ­τη παρτίδα.

Οπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, οι ανά­δο­χοι του δια­γω­νι­σμού θα ξεκι­νή­σουν εκ νέου την παρα­γω­γή με βάση νέες προ­δια­γρα­φές ως προς τις δια­στά­σεις των μασκών, όταν αυτές απο­στα­λούν από την αρμό­δια υπη­ρε­σία του υπουρ­γεί­ου Υγείας.

Σύμ­φω­να με τις προ­δια­γρα­φές προ­βλε­πό­ταν η προ­μή­θεια τριών μεγε­θών μάσκας, ένα πολύ μικρό για τα παι­διά των νηπια­γω­γεί­ων, ένα επί­σης μικρό για τα παι­διά του δημο­τι­κού έως και 12 ετών και ένα μεγά­λο για τα παι­διά του γυμνα­σί­ου- λυκεί­ου και τους εκπαι­δευ­τι­κούς. Οι συγκε­κρι­μέ­νες προ­δια­γρα­φές είχαν απο­στα­λεί στην ΚΕΔΕ μέσω του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών στις 24 Αυγού­στου, ωστό­σο είχαν καθο­ρι­στεί από την αρμό­δια επι­τρο­πή του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας. Ειδι­κό­τε­ρα, ζητού­νταν για ηλι­κί­ες κάτω των δέκα ετών μάσκες 10 επί 18 εκ. και για ηλι­κί­ες άνω των 10 ετών 12 επί 22 εκ. Μάλι­στα, ανά­με­σα στους αυτο­διοι­κη­τι­κούς οι οποί­οι ενε­πλά­κη­σαν με τη δια­δι­κα­σία του δια­γω­νι­σμού είχαν εκφρα­στεί απο­ρί­ες σε σχέ­ση με τα μεγέ­θη αλλά όπως ανέ­φε­ραν, «οι ειδι­κοί γνωρίζουν». 

Χθες, μετά τα προ­βλή­μα­τα που προ­έ­κυ­ψαν δεδο­μέ­νου ότι οι μεγά­λες μάσκες κάλυ­πταν τελι­κά όλο το πρό­σω­πο, η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Δημό­σιας Υγεί­ας σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε διευ­κρι­νί­ζει ότι «οι δια­στά­σεις είναι σύμ­φω­νες με τις αντί­στοι­χες διε­θνείς προ­δια­γρα­φές, πλην όμως αφο­ρού­σαν το μέγε­θος του υφά­σμα­τος πριν από τη συρ­ρα­φή του και όχι το τελι­κό μέγε­θος των δύο τύπων μασκών».

Παρα­δέ­χε­ται, ωστό­σο, ότι η δια­τύ­πω­ση δεν ήταν σαφής, «με απο­τέ­λε­σμα αριθ­μός από τις μάσκες που δια­νε­μή­θη­καν να έχει μέγε­θος μεγα­λύ­τε­ρο του ενδε­δειγ­μέ­νου». Οπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, «η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Δημό­σιας Υγεί­ας επα­να­δια­τύ­πω­σε ευκρι­νώς τις σωστές προ­δια­γρα­φές και θα τις απο­στεί­λει εκ νέου στην ΚΕΔΕ, που είναι αρμό­δια για το δια­γω­νι­σμό της προ­μή­θειάς τους, ώστε οι μάσκες που θα δια­νε­μη­θούν στη συνέ­χεια να έχουν το σωστό μέγεθος».

Μετά την ανα­κοί­νω­ση της Γενι­κής Γραμ­μα­τεί­ας Δημό­σιας Υγεί­ας, ότι κρί­νε­ται ανα­γκαία η επα­να­δια­τύ­πω­ση των αρχι­κών προ­δια­γρα­φών των μασκών, τις οποί­ες η ίδια συνέ­τα­ξε και στις οποί­ες οφεί­λε­ται το θέμα που προ­έ­κυ­ψε με το μέγε­θος συγκε­κρι­μέ­νου αριθ­μού μασκών για συγκε­κρι­μέ­νες ηλι­κί­ες παι­διών, η ΚΕΔΕ ανα­κοί­νω­σε ότι «ζητή­σα­με από τους ανα­δό­χους του δια­γω­νι­σμού να στα­μα­τή­σουν την παρα­γω­γή τους, επα­νεκ­κι­νώ­ντας τη με βάση τις νέες προ­δια­γρα­φές που θα μας απο­στα­λούν από το Υπουρ­γείο Υγείας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο