Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το 2023 θα είναι «η πιο θερμή» χρονιά στην ιστορία — Νέο ρεκόρ τον Νοέμβριο

Το 2023 θα είναι η χρο­νιά με τις υψη­λό­τε­ρες κατα­γε­γραμ­μέ­νες θερ­μο­κρα­σί­ες στην ιστο­ρία, καθώς ο Νοέμ­βριος έγι­νε ο έκτος συνε­χό­με­νος μήνας κατά τον οποίο συνε­τρί­βη­σαν ρεκόρ, ανα­κοι­νώ­νει σήμε­ρα το ευρω­παϊ­κό παρα­τη­ρη­τή­ριο Copernicus, εν μέσω των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων στην COP28.

Ο περα­σμέ­νος μήνας, με τη θερ­μο­κρα­σία στην επι­φά­νεια της Γης να φθά­νει τους 14,22 ° Κελ­σί­ου στην επι­φά­νεια της υφη­λί­ου, ξεπέ­ρα­σε κατά 0,32 ° Κελ­σί­ου το προη­γού­με­νο μηνιαίο ρεκόρ, που κατα­γρά­φτη­κε τον Νοέμ­βριο του 2020.

Ο Νοέμ­βριος του 2023 ήταν εξάλ­λου κατά 1,75 ° Κελ­σί­ου πιο θερ­μός από τον μέσο όρο οποιου­δή­πο­τε αντί­στοι­χου μήνα της περιό­δου 1850–1900, όπως ορί­ζε­ται η προ­βιο­μη­χα­νι­κή εποχή.

Το φθι­νό­πω­ρο του βόρειου ημι­σφαι­ρί­ου (Σεπτέμ­βριος-Νοέμ­βριος) ήταν επί­σης το πιο ζεστό στην ιστο­ρία «με μεγά­λη δια­φο­ρά», με τη θερ­μο­κρα­σία στους 15,3 ° Κελ­σί­ου, δηλα­δή αυξη­μέ­νη κατά 0,88 ° Κελ­σί­ου σε σύγκρι­ση με τον μέσο όρο.

«Το 2023 συμπε­ρι­λαμ­βά­νει πλέ­ον έξι μήνες και δυο επο­χές που έσπα­σαν ρεκόρ. Αυτός ο ασυ­νή­θι­στος Νοέμ­βριος, κατά τη διάρ­κεια του οποί­ου είχα­με δυο μέρες που οι θερ­μο­κρα­σί­ας ήταν 2 βαθ­μούς πάνω από την προ­βιο­μη­χα­νι­κή επο­χή, σημαί­νει πως το 2023 (σ.σ. θα) είναι το πιο θερ­μό έτος που έχει κατα­γρα­φεί ποτέ στην ιστο­ρία», υπο­γράμ­μι­σε η Σαμάν­θα Μπέρ­τζες, υπο­διευ­θύ­ντρια της υπη­ρε­σί­ας κλι­μα­τι­κής αλλα­γής Κοπέρ­νι­κος (C3S), στην ανα­κοί­νω­ση που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα σήμερα.

Από τον Ιανουά­ριο, η μέση θερ­μο­κρα­σία είναι η υψη­λό­τε­ρη που κατα­γρά­φτη­κε ποτέ κατά τους πρώ­τους 11 μήνες οποιασ­δή­πο­τε χρο­νιάς: 1,46 ° Κελ­σί­ου πάνω από τον μέσο όρο της περιό­δου 1850–1900 και 0,13 ° Κελ­σί­ου πάνω από τους έντε­κα πρώ­τους μήνες του 2016, της πιο θερ­μής χρο­νιάς στην ιστο­ρία μέχρι φέτος.

«Όσο οι συγκε­ντρώ­σεις αερί­ων που προ­κα­λούν το φαι­νό­με­νο του θερ­μο­κη­πί­ου συνε­χί­ζουν να μεγε­θύ­νο­νται, δεν μπο­ρού­με να περι­μέ­νου­με δια­φο­ρε­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα από αυτά που βλέ­που­με φέτος. Η θερ­μο­κρα­σία θα συνε­χί­σει να αυξά­νε­ται, όπως και οι συνέ­πειες των κυμά­των καύ­σω­να και των ξηρα­σιών», προει­δο­ποί­η­σε ο Κάρ­λο Μπουο­ντέ­μπο, διευ­θυ­ντής της C3S.

Το κυκλι­κό κλι­μα­τι­κό φαι­νό­με­νο Ελ Νίνιο συνε­χί­ζει να τρο­φο­δο­τεί την αύξη­ση των θερ­μο­κρα­σιών το 2023 και ακό­μη ‑μέχρι τώρα- δεν έχει φθά­σει στο από­γειό του.

Τον Νοέμ­βριο του 2023 η θερ­μο­κρα­σία στην επι­φά­νεια των ωκε­α­νών ήταν επί­σης ιστο­ρι­κά η υψη­λό­τε­ρη κατα­γε­γραμ­μέ­νη αυτή την περί­ο­δο του χρό­νου, 0,25 ° Κελ­σί­ου υψη­λό­τε­ρη από το προη­γού­με­νο ρεκόρ, τον Νοέμ­βριο του 2015. Το ρεκόρ προ­στί­θε­ται σε αυτά που καταρ­ρί­πτο­νταν κάθε μήνα από τον Απρί­λιο φέτος.

Η έκτα­ση της επι­φά­νειας του πάγου στην Αρκτι­κή κατέ­γρα­ψε το 8ο μηνιαίο ελά­χι­στο φέτος τον Νοέμ­βριο, συρ­ρι­κνώ­θη­κε σε επί­πε­δο 4% κάτω του μέσου όρου. Στην Ανταρ­κτι­κή, η επι­φά­νεια του πάγου τον περα­σμέ­νο μήνα ήταν η δεύ­τε­ρη μικρό­τε­ρη που έχει κατα­γρα­φεί ποτέ, 9% κάτω από τον μέσο όρο, πάντα σύμ­φω­να με το παρα­τη­ρη­τή­ριο Κοπέρνικος.

Η ξηρα­σία συνέ­χι­σε να πλήτ­τει τον περα­σμέ­νο μήνα πολ­λές περιο­χές των ΗΠΑ, της κεντρι­κής και της ανα­το­λι­κής Ασί­ας, κι έγι­νε πολύ περισ­σό­τε­ρο αισθη­τή στη νότια Αμε­ρι­κή. Αντί­θε­τα, στην Ευρώ­πη ο και­ρός ήταν πιο υγρός, καθώς υπήρ­ξε ιδί­ως η εκδή­λω­ση της καται­γί­δας Κίραν, που έφε­ρε εκτε­τα­μέ­νες βρο­χο­πτώ­σεις σε μεγά­λο μέρος της.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο