Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το 2CV επιστρέφει …αγνώριστο

Υπήρ­ξε ένα από τα πιο σημα­ντι­κά στην ιστο­ρία των αυτο­κι­νή­των. Το Citroën 2CV (deux chevaux = «δύο ίπποι», γνω­στό ως Ντε­σε­βό), ήταν το μικρό­τε­ρο οικο­νο­μι­κό που κατα­σκευα­ζό­ταν από τη γαλ­λι­κή αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία Citroën για 42 χρό­νια (1948–1990). Κατά τη διάρ­κεια της παρα­γω­γής 3.872.583 αυτο­κί­νη­τα κύλι­σαν από τη γραμ­μή παρα­γω­γής +1.246.306 2CV Fourgonnette (επαγ­γελ­μα­τι­κό 2CV βαν / φορ­τη­γά­κι), καθώς και αρκε­τά συγ­γε­νι­κά οχή­μα­τα, με βάση το σασί και τα μηχα­νι­κά μέρη του, κυρί­ως το Citroën Ami (1.840.396 κομ­μά­τια), το Dyane (1.444.583) το Acadiane το Méhari κά., συνο­λι­κά κοντά στα 9.000.000 οχή­μα­τα. Και ποτέ δεν έπα­ψε να απο­τε­λεί έναν κρυ­φό πόθο των σχε­δια­στών για να επι­στρέ­ψει στον 21ο αιώνα.

Το 2CV του 1948, πολύ απλό στην κατα­σκευή του αλλά με έξυ­πνες τεχνι­κές ιδέ­ες, κατά­φε­ρε να απο­τε­λέ­σει ένα από τα πιο εμβλη­μα­τι­κά αυτο­κί­νη­τα στην ιστο­ρία που χαρα­κτή­ρι­σαν την ευρω­παϊ­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα επί 10ετίες.

Η επί­δρα­σή του ήταν τόσο μεγά­λη, που ακό­μα και σήμε­ρα και παρά την στα­θε­ρή θέση της Citroen για την μη ανα­βί­ω­σή του, υπάρ­χουν ανε­ξάρ­τη­τοι σχε­δια­στές που επι­μέ­νουν να παρου­σιά­ζουν τις δικές τους ιδέ­ες για ένα νέο 2CV.

Στις φωτο­γρα­φί­ες βλέ­που­με την προ­σπά­θεια ενός ακό­μα, το Jean Louis Bui, ο οποί­ος παρου­σί­α­σε μία πολύ ενδια­φέ­ρου­σα σχε­δια­στι­κή μελέ­τη, με την ονο­μα­σία La 2 Deuche Concept.

Tα σχέ­δια παρου­σιά­ζουν ένα ενδια­φέ­ρον μείγ­μα από δύο αυτο­κί­νη­τα της Citroen. Πρό­κει­ται για ένα ηλε­κτρι­κό διθέ­σιο όχη­μα, στα πρό­τυ­πα του Ami, το οποίο δεν χρειά­ζε­ται δίπλω­μα οδή­γη­σης. Η εμφά­νι­ση όμως του αμα­ξώ­μα­τος παρα­πέ­μπει άμε­σα στο κλα­σι­κό 2CV, κάτι που προ­σπα­θεί να μιμη­θεί και στο όνο­μά του.

Η Citroen δεν είναι από τις εται­ρί­ες που υπο­κύ­πτει εύκο­λα στη σχε­δια­στι­κή νοσταλ­γία, όμως είναι ξεκά­θα­ρο ότι υπάρ­χει μεγά­λο κοι­νό σε όλη την Ευρώ­πη που θα ήθε­λαν να ξανα­δούν ένα αυτο­κί­νη­το που να κρα­τά κάτι από την γαλ­λι­κή σχε­δια­στι­κή αύρα του 2CV με σύγ­χρο­να όμως τεχνι­κά μέσα και ψηφια­κές παροχές.

Πάντως, αν η Citroen δεν έχει βλέ­ψεις για κάτι τέτοιο, η συγκε­κρι­μέ­νη πρό­τα­ση δίνει μια καλή ιδέα σε διά­φο­ρους μικρούς κατα­σκευα­στές να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν ως βάση το Ami και πάνω σε αυτό να “χτί­σουν” ένα αμά­ξω­μα που να θυμί­ζει το 2CV.

Βέβαια, το γκρουπ Stellantis δεν θα άφη­νε εύκο­λα να γίνει κάτι τέτοιο στο όνο­μα της Citroen, όμως είναι ξεκά­θα­ρο ότι η νοσταλ­γία του 2CV είναι ακό­μα μία κυρί­αρ­χη τάση σε όλη την Ευρώπη.

Και κάποια στιγ­μή θα πρέ­πει να δει με μεγα­λύ­τε­ρο ενδια­φέ­ρον και προ­σο­χή την ανά­γκη των κατα­να­λω­τών να έχουν οδη­γούν κάτι με το οποίο θα ταυ­τί­ζο­νται και θα νιώ­θουν δια­φο­ρε­τι­κά.

σ.σ. Η Stellantis N.V. είναι μια πολυ­ε­θνι­κή αυτο­κι­νή­των με βάση μια συγ­χώ­νευ­ση 50–50 μετα­ξύ του ιτα­λο-αμε­ρι­κα­νι­κού ομί­λου Fiat Chrysler Automobiles (FCA) και του γαλ­λι­κού ομί­λου PSA με έδρα της το Άμστερ­νταμ. Η κύρια δρα­στη­ριό­τη­τά της είναι ο σχε­δια­σμός, η ανά­πτυ­ξη, η κατα­σκευή και η πώλη­ση της Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati, Mopar, Opel, Peugeot, Ram και Vauxhall. Την επο­χή της συγ­χώ­νευ­σης, η Stellantis είχε περί­που 300.000 υπαλ­λή­λους, παρου­σία σε περισ­σό­τε­ρες από 130 χώρες με εγκα­τα­στά­σεις παρα­γω­γής σε 30 χώρες. Όσον αφο­ρά τις παγκό­σμιες πωλή­σεις οχη­μά­των το 2021, η Stellantis ήταν η πέμ­πτη μεγα­λύ­τε­ρη στον κόσμο πίσω από την Toyota, τη Volkswagen, τη Hyundai και τη General Motors.

Ατέχνως Καλές Διακοπές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο