Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το 90% των Ελλήνων θεωρεί τα εμβόλια αποτελεσματικά

Το 90% των Ελλή­νων θεω­ρεί τα εμβό­λια ως απο­τε­λε­σμα­τι­κό τρό­πο για την πρό­λη­ψη των λοι­μω­δών ασθε­νειών, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή έρευ­να του Ευρω­βα­ρό­με­τρου. Συνο­λι­κά στην ΕΕ το ποσο­στό αυτό είναι 86%.

Η εν λόγω έρευ­να έγι­νε σε μια περί­ο­δο που φαί­νε­ται να έχει μειω­θεί η εμπι­στο­σύ­νη των πολι­τών στα εμβό­λια, ως απο­τέ­λε­σμα της παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης. Σύμ­φω­να με την Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή, ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας έχει μάλι­στα χαρα­κτη­ρί­σει την παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση σχε­τι­κά με τα εμβό­λια έναν από τους 10 σημα­ντι­κό­τε­ρους κιν­δύ­νους για τη δημό­σια υγεία φέτος.

Σύμ­φω­να με το Ευρω­βα­ρό­με­τρο, το 37% των ερω­τη­θέ­ντων στην Ελλά­δα έχει εμβο­λια­στεί την τελευ­ταία πεντα­ε­τία, ενώ το 38% όχι. Επί­σης, η μεγά­λη πλειο­ψη­φία (94%) απά­ντη­σε ότι συμ­βου­λεύ­ε­ται και εμπι­στεύ­ε­ται επαγ­γελ­μα­τί­ες του τομέα της υγεί­ας για να βρί­σκει πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τους εμβολιασμούς.

«Ο εμβο­λια­σμός είναι ένα από τα πιο επι­τυ­χη­μέ­να μέτρα δημό­σιας υγεί­ας μέχρι σήμε­ρα. Τα εμβό­λια όχι μόνο προ­λαμ­βά­νουν πολ­λές ασθέ­νειες και σώζουν ανθρώ­πι­νες ζωές, αλλά μειώ­νουν και τις δαπά­νες υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης. Εδώ και δύο αιώ­νες έχει απο­δει­χθεί επα­νει­λημ­μέ­να ότι τα εμβό­λια είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κά. Αυτό είναι γεγο­νός και όχι άπο­ψη», δήλω­σε σχε­τι­κά ο αντι­πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, Γίρ­κι Κάταϊ­νεν με την ευκαι­ρία της Ευρω­παϊ­κής Εβδο­μά­δας Εμβολιασμού.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, το Eυρω­βα­ρό­με­τρο κατα­λή­γει και σε μια ανη­συ­χη­τι­κή δια­πί­στω­ση, καθώς το 48% των Ευρω­παί­ων πιστεύ­ει, εσφαλ­μέ­να, ότι τα εμβό­λια προ­κα­λούν συχνά σοβα­ρές παρε­νέρ­γειες. Στην Ελλά­δα το αντί­στοι­χο ποσο­στό είναι 41%.

«Αυτό σημαί­νει ότι χρειά­ζο­νται ακό­μα μεγά­λες προ­σπά­θειες για τη βελ­τί­ω­ση της εμβο­λια­στι­κής κάλυ­ψης και για την κατα­πο­λέ­μη­ση της παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης σχε­τι­κά με τα εμβό­λια», υπο­γράμ­μι­σε ο αντι­πρό­ε­δρος Κατάι­νεν, ενώ προ­α­νήγ­γει­λε ότι στις 12 Σεπτεμ­βρί­ου η Επι­τρο­πή και ο ΠΟΥ θα διορ­γα­νώ­σουν μια παγκό­σμια σύνο­δο κορυ­φής για τον εμβο­λια­σμό. «Πρό­κει­ται για ένα σαφές μήνυ­μα πολι­τι­κής υπο­στή­ρι­ξης υπέρ των οφε­λών του εμβο­λια­σμού, της σημα­σί­ας των ερευ­νών για καλύ­τε­ρα εμβό­λια, και της ανά­γκης εξα­σφά­λι­σης ισό­τι­μης πρό­σβα­σης στα εμβό­λια για όλους», κατέληξε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο