Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το CNN απέλυσε σχολιαστή του γιατί έκανε κριτική στο Ισραήλ, υπέρ της Παλαιστίνης.

 

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Το CNN με ανα­κοί­νω­σή του ακύ­ρω­σε την σύμ­βα­ση που είχε με τον συνερ­γά­τη του, πολι­τι­κό σχο­λια­στή και καθη­γη­τή των μέσων μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης στο Πανε­πι­στή­μιο Tample στη Φιλα­δέλ­φεια, Marc Lamont Hill μετά την ομι­λία του στα Ενω­μέ­να Έθνη για το Ισραήλ.

Ειδι­κό­τε­ρα δια­κό­πη­κε η σύμ­βα­ση όταν η φιλοϊσ­ραη­λι­νή οργά­νω­ση Ένω­ση Aντι-δυσφή­μη­σης (Anti-Defamation League,) και άλλες φιλοϊσ­ραη­λι­νές ομά­δες κατη­γό­ρη­σαν τον Hill ότι συνη­γο­ρεί υπέρ της κατα­στρο­φής του Ισραήλ.

cnn1

Ο Hill μιλώ­ντας στα Ηνω­μέ­να Έθνη την ημέ­ρα της «Διε­θνούς Αλλη­λεγ­γύ­ης προς τον Παλαι­στι­νια­κό λαό» τόνι­σε πως «Έχου­με την ευκαι­ρία να προ­σφέ­ρου­με  αλλη­λεγ­γύη όχι μόνο στα λόγια αλλά να δεσμευ­τού­με για πολι­τι­κή δρά­ση, δρά­ση λαϊ­κή, τοπι­κή και διε­θνή που θα μας δώσει αυτό που απαι­τεί η δικαιο­σύ­νη και αυτό είναι μια ελεύ­θε­ρη Παλαι­στί­νη “από το ποτά­μι μέχρι την θάλασσα”.

Κάλε­σε τις υπό­λοι­πες χώρες να μπο­ϋ­κο­τά­ρουν το Ισρα­ήλ. Στην κρι­τι­κή που του έγι­νε για την φρά­ση “από το ποτά­μι μέχρι την θάλασ­σα”, φρά­ση που χρη­σι­μο­ποιεί και η Χαμάς, δήλω­σε αργό­τε­ρα «Η ανα­φο­ρά μου στο « από το ποτά­μι μέχρι την θάλασ­σα» δεν ήταν μια προ­τρο­πή για να κατα­στρα­φεί οτι­δή­πο­τε ή οποιοσδήποτε»

«Ήταν μια κλή­ση για δικαιο­σύ­νη, τόσο στο Ισρα­ήλ όσο και στη Γάζα/Δυτική Όχθη. Η ομι­λία μου ήταν ξεκά­θα­ρη και συγκε­κρι­μέ­νη. Δεν υπο­στη­ρί­ζω τον αντι­ση­μι­τι­σμό ή την βία». «Υπο­στη­ρί­ζω την ελευ­θε­ρία και την αυτο­διά­θε­ση της Παλαιστίνης».

Δεν έφτα­σαν οι εξη­γή­σεις του καθη­γη­τή. Το φιλοϊσ­ραη­λι­νό λόμπι απο­δεί­χτη­κε πιο ισχυ­ρό και το CNN τον απέ­λυ­σε δεί­χνο­ντας για μιά ακό­μη φορά πόσο στε­νά δεμέ­να είναι συν­δε­μέ­να τα συμ­φέ­ρο­ντα των Μέσων Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης με τα γενι­κό­τε­ρα ιμπε­ρια­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και το “αγα­πη­μέ­νο τους παι­δί” που είναι το κρά­τος δολοφόνος.

Οι φιλοισ­ραη­λι­νές οργα­νώ­σεις με την τερά­στια δύνα­μη που δια­θέ­τουν στις ΗΠΑ κατη­γο­ρούν για αντι­ση­μι­τι­σμό όσους αντι­δρούν στην δολο­φο­νι­κή πολι­τι­κή του Ισρα­ήλ και πετυ­χαί­νουν να τους κλεί­νουν το στό­μα, αυτή την φορά μέσω του πιο γνω­στού και κατά τα άλλα αντι­κει­με­νι­κού μέσου Μαζι­κής απο­βλά­κω­σης και παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης, CNN.

Πηγή Associated Press and Guardian staff

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο