Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Facebook έριξε τη σελίδα «Τρία Κόκκινα Γράμματα» για τις αντιφασιστικές και αντιιμπεριαλιστικές του αναρτήσεις

Το facebook «έρι­ξε» την πολυ­πλη­θή σελίδα«Τρία Κόκ­κι­να Γράμ­μα­τα» (πλέ­ον των 21 χιλιά­δων ακο­λού­θων) εξαι­τί­ας των αντι­φα­σι­στι­κών και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κών του αναρ­τή­σε­ων. Μάλι­στα αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό σύν­θη­μα το χαρα­κτη­ρί­ζει ως έκφρα­ση μίσους.  Μια ένδει­ξη ακό­μη για το πού απο­σκο­πεί όλο το πλέγ­μα λογο­κρι­σί­ας που σιγά σιγά ανα­πτύσ­σει το facebook είτε με δικές του λει­τουρ­γί­ες είτε με ανά­θε­ση ρόλου λογο­κρι­τή σε δια­δι­κτυα­κούς σερί­φη­δες (βλ. Ελλη­νι­κά Hoaxes).

fb45

 

Τα «Τρία Κόκ­κι­να Γράμ­μα­τα» ήταν μία σελί­δα με σαφή αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό, αντι­να­τοϊ­κό, αντι­φα­σι­στι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό. Μια σελί­δα κόκ­κι­νη και κομ­μου­νι­στι­κή, μια ανε­πί­ση­μη σελί­δα φίλων του ΚΚΕ.

Πλέ­ον οι δια­χει­ρι­στές της σελί­δας δεν μπο­ρούν να κοι­νο­ποι­ή­σουν θέμα­τα και οι επι­σκέ­πτες της σελί­δας βλέ­πουν το ακό­λου­θο μήνυμα:fb46

Το περί­ερ­γο και συνά­μα ενδια­φέ­ρον της υπό­θε­σης είναι ότι το facebook έρι­ξε τη σελί­δα όχι για τρέ­χου­σες δημο­σιεύ­σεις αλλά για δημο­σιεύ­σεις παρελ­θό­ντων ετών. Και μάλι­στα δημο­σιεύ­σεις που αντί­στοι­χες βλέ­που­με αρκε­τές από μεμο­νω­μέ­νου χρή­στες, οι οποί­οι βέβαια δεν έχουν την απή­χη­ση και την επιρ­ροή της σελί­δας «Τρία Κόκ­κι­να Γράμ­μα­τα», την οποία προ­φα­νώς λόγω περιε­χο­μέ­νου και προ­σα­να­το­λι­σμού δεν απο­δέ­χε­ται το Facebook.

Το ιστορικό των ειδοποιήσεων και ο αποκλεισμός

Όπως βλέ­που­με στην πρώ­τη φωτο­γρα­φία η σελί­δα «Τρία Κόκ­κι­να Γράμ­μα­τα» τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες λαμ­βά­νει μηνύ­μα­τα για δημο­σιεύ­σεις της «επει­δή παρα­βί­α­ζε τους Όρους της κοινότητας».

Το μήνυ­μα στις 26 Ιου­λί­ου 2019 αφο­ρά την ακό­λου­θη αντι­φα­σι­στι­κή δημο­σί­ευ­ση από 16 Ιανουα­ρί­ου 2017:

fb47

Πρώ­το μήνυ­μα στις 21 Ιου­λί­ου 2019 δε διευ­κρι­νί­ζει — δε δίνει λεπτο­μέ­ρειες για το σε ποια ανάρ­τη­ση αφορά.

Δεύ­τε­ρο μήνυ­μα από το facebook στις 21 Ιου­λί­ου 2019 χαρα­κτη­ρί­ζει ως μη συμ­βα­τή με τους όρους της κοι­νό­τη­τας αντι­φα­σι­στι­κή ανάρ­τη­ση από τις 8 Μαΐ­ου 2018.

fb48

Με ειδο­ποί­η­ση στις 16 Ιου­λί­ου 2019 ενη­με­ρώ­νει ότι ανάρ­τη­ση που περιέ­χει αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό σύν­θη­μα παρα­βιά­ζει τους όρους της κοινότητας

fb49

Με ειδο­ποί­η­ση την 1 Ιου­λί­ου 2019 χαρα­κτη­ρί­ζει ως μη συμ­βα­τή κοι­νο­ποί­η­ση θέμα­τος από τον 902.gr στις 10 Ιου­λί­ου 2014  για την προ­φυ­λά­κι­ση του Χρυ­σαυ­γί­τη Κασιδιάρη!!!

fb50

Για  κάποιες περι­πτώ­σεις με ειδο­ποι­ή­σεις μέσα στον Ιού­νιο δε δίνει στοι­χεία το facebook ποιες αναρ­τή­σεις αφο­ρά οι παρα­βί­α­ση των κανό­νων του: Δύο ειδο­ποι­ή­σεις στις 12 Ιου­νί­ου 2019 και μία ειδο­ποί­η­ση στις 15 Ιου­νί­ου 2019.

fb67

Και η κατα­γρα­φή των αναρ­τή­σε­ων που κατά το facebook παρα­βιά­ζουν τους κανό­νες του ολο­κλη­ρώ­νε­ται με την ειδο­ποί­η­ση που στάλ­θη­κε στις 2 Ιου­νί­ου 2019 και αφο­ρά ανάρ­τη­ση 4 Αυγού­στου 2014.

fb80

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο