Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Facebook ανέθεσε ρόλο λογοκριτή στα Ellinika Hoaxes και η ΕΣΗΕΑ περί άλλων τυρβάζει

Γυρ­νώ­ντας σε αλή­στου μνή­μης επο­χές τα Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης απο­κτή­σα­με λογο­κριτ­κή και η Ενώ­σεις Συντα­κτών «αγρόν αγο­ρά­ζουν» (δεν εκπλήσ­σουν και τα δύο).

Το facebook ανέ­θε­σε στα Ellinika Hoaxes τον έλεγ­χο περιε­χο­μέ­νου όπως άρθρα, βίντεο και εικό­νες που κυκλο­φο­ρούν στην πλατ­φόρ­μα του. Όταν ένας ισχυ­ρι­σμός κρι­θεί ως «ψευ­δής» από τα Ellinika Hoaxes,  το περιε­χό­με­νο θα εμφα­νί­ζε­ται χαμη­λό­τε­ρα στις ενη­με­ρώ­σεις και θα συνο­δεύ­ε­ται από σχε­τι­κή προει­δο­ποί­η­ση, με παρα­πο­μπή σε επε­ξη­γη­μα­τι­κό άρθρο τους. Μας καθη­συ­χά­ζουν ωστό­σο (από τα Ellinika Hoaxes) πως «οι χρή­στες σε καμία περί­πτω­ση δεν θα παρε­μπο­δί­ζο­νται να κοι­νο­ποι­ή­σουν έναν ισχυρισμό».

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι τα Ellinika Hoaxes (τα οποία με πολ­λούς τρό­πους έχουν στη­ρι­χτεί από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και τους ευρω­βου­λευ­τές του) έχουν κλη­θεί  σε συνέ­δριο για την κατα­πο­λέ­μη­ση των fake news που διορ­γά­νω­σε το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ενό­ψει των ευρω­ε­κο­γών (Ήξε­ραν κάτι οι δημο­σιο­γρα­φι­κές Ενώ­σεις; Με ποια­νούν πρό­τα­ση — δια­με­σο­λά­βη­ση προσκλήθηκαν;)

Τα δείγ­μα­τα που έχουν δώσει μέχρι τώρα τα Ellinika Hoaxes (όπως και η Athens Voice με την οποία συνερ­γά­ζε­ται) απο­τε­λούν παρά­δειγ­μα (προς απο­φυ­γήν) δημο­σιο­γρα­φι­κής και πολι­τι­κής αντι­κει­με­νι­κό­τη­τας. Πολ­λές φορές κρί­νουν ως Hoaxes την ερμη­νεία της είδη­σης και όχι αν αυτή αντα­πο­κρί­νε­ται σε ένα γεγο­νός. Μια πλευ­ρά αυτού είναι πως πίσω από το κυνή­γι της «τοξι­κό­τη­τας» των ειδή­σε­ων κρύ­βε­ται (ή μπο­ρεί να κρυ­φτεί) το κυνή­γι της ταξι­κής προ­σέγ­γι­σης των ειδήσεων.

Ως Ατέ­χνως έχου­με ιδία εμπει­ρία από τους αυτό­κλη­τους «σεκιου­ρι­τά­δες» της ενη­μέ­ρω­σης, όταν προ­σπά­θη­σαν να δια­ψεύ­σουν δημο­σί­ευ­μά μας που αφο­ρού­σε νομο­σχέ­διο της ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης της Δανί­ας. Βέβαια έσπα­σαν τα μού­τρα τους (Δεί­τε και ΕΔΩ).

Σε μια γρή­γο­ρη και πρό­χει­ρη έρευ­να στις δημο­σιεύ­σεις των αυτο­α­πο­κα­λού­με­νων «Ελλη­νι­κά Hoaxes» δια­πι­στώ­σα­με μια συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια απο­ε­νο­χο­ποί­η­σης και ξεπλύ­μα­τος συγκε­κρι­μέ­νης πολι­τι­κής και οργα­νι­σμών, ακό­μη και διε­θνών προ­βο­κα­τσιών (π.χ. της αυτο­α­πο­κα­λού­με­νης ΜΚΟ Λευ­κά Κρά­νη, κατα­σκεύ­α­σμα των μυστι­κών υπη­ρε­σιών με ενερ­γό ρόλο στο αιμα­το­κύ­λι­σμα στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή), όπως επί­σης έφτα­σαν στο σημείο να υιο­θε­τή­σουν χρυ­σαυ­γί­τι­κα επι­χει­ρή­μα­τα για τη μη ύπαρ­ξη νεκρών στο Πολυ­τε­χνείο!!! Κάτι που ανα­γκά­στη­καν να στρογ­γυ­λέ­ψουν υιο­θε­τώ­ντας πάλι τη χρυ­σαυ­γί­τι­κη λογι­κή για μη ύπαρ­ξη νεκρών εντός του Πολυτεχνείου.

Σε ό,τι μας αφο­ρά προ εξα­μή­νου απευ­θυν­θή­κα­με στην Ένω­ση Συντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών με υπό­μνη­μα (12/10/2018)  του δια­χει­ρι­στή του Ατέ­χνως Ηρα­κλή Κακα­βά­νη (μέλος της ΕΣΗΕΑ), στο οποίο πέραν των επι­ση­μάν­σε­ων θέτα­με και συγκε­κρι­μέ­να ερω­τή­μα­τα. Η ΕΣΗΕΑ έπρα­ξε το ανα­με­νό­με­νο. Σιώ­πη­σε, αδια­φό­ρη­σε (πού να βρουν χρό­νο στις τόσες δημο­σιο­σχε­τί­στη­κες ασχο­λί­ες τους για τα προ­βλή­μα­τα των δημο­σιο­γρά­φων και της ενημέρωσης).

Το υπό­μνη­μα κατέ­λη­γε με τα ακό­λου­θα ερω­τή­μα­τα τα οποία και θέτου­με εκ νέου στο Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της ΕΣΗΕΑ:

Μπο­ρεί να υπάρ­χει ένα ή περισ­σό­τε­ρα σάιτ που ανα­λαμ­βά­νουν να μοι­ρά­σουν πιστο­ποι­η­τι­κά δημο­σιο­γρα­φι­κής εγκυ­ρό­τη­τας και η Ένω­ση να σιω­πά; Μοιά­ζει απί­θα­νο το εν λόγω site (Ελλη­νι­κά Hoaxes) να ανα­λά­βει και επι­σή­μως ρόλο σεκιου­ρι­τά στο χώρο της ενημέρωσης;

Πάμε σε μια κατά­στα­ση στο χώρο της ενη­μέ­ρω­σης όπου το συμπέ­ρα­σμα (ως γενί­κευ­ση επι­μέ­ρους γεγο­νό­των — ειδή­σε­ων) «Το ΝΑΤΟ μακε­λεύ­ει λαούς» και η «ΕΕ είναι εκκο­λα­πτή­ριο του φασι­σμού και οργα­νι­σμός για την εντα­τι­κό­τε­ρη εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων της Ευρώ­πης» θα χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ως fake news και ενδε­χο­μέ­νως θα διώ­κε­ται; Η πρό­σφα­τη ιστο­ρία μας (ελλη­νι­κή) έχει να μας διδά­ξει πολ­λά. Αφέ­λειες και ψευ­δαι­σθή­σεις δε μας επιτρέπονται.

Δεί­τε ΕΔΩ το υπό­μνη­μα του Ηρα­κλή Κακα­βά­νη στην ΕΣΗΕΑ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο