Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Facebook βάζει τέλος στην αναγνώριση προσώπου στην πλατφόρμα του

Η Facebook Inc ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι κλεί­νει το σύστη­μά της ανα­γνώ­ρι­σης προ­σώ­που, το οποίο ανα­γνω­ρί­ζει αυτό­μα­τα τους χρή­στες σε φωτο­γρα­φί­ες και βίντεο, επι­κα­λού­με­νη ανη­συ­χί­ες σχε­τι­κά με τη χρή­ση τέτοιου είδους τεχνολογίας.

«Οι ρυθ­μι­στι­κοί φορείς βρί­σκο­νται ακό­μη στη δια­δι­κα­σία παρο­χής ενός σαφούς πλαι­σί­ου κανό­νων που θα διέ­πουν τη χρή­ση του», ανέ­φε­ρε ο Τζε­ρόμ Πεσέ­ντι, αντι­πρό­ε­δρος τεχνη­τής νοη­μο­σύ­νης του Facebook, σε μια ανάρ­τη­ση σε μπλογκ.

«Εν μέσω αυτής της συνε­χι­ζό­με­νης αβε­βαιό­τη­τας, πιστεύ­ου­με πως ενδεί­κνυ­ται να περιο­ρί­σου­με τη χρή­ση της ανα­γνώ­ρι­σης προ­σώ­πων σε έναν περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό περιπτώσεων».

Η εται­ρεία, η οποία την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα μετο­νο­μά­στη­κε σε Meta Platforms Inc, εξή­γη­σε πως άνω του ενός τρί­του των ημε­ρή­σιων ενερ­γών χρη­στών του Facebook έχει επι­λέ­ξει τη ρύθ­μι­ση ανα­γνώ­ρι­σης προ­σώ­που στο μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης και τώρα θα δια­γρά­ψει τα δεδο­μέ­να ανα­γνώ­ρι­σης προ­σώ­που (facial recognition templates) περισ­σό­τε­ρων από 1 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώπων.

«Αυτή η αλλα­γή θα απο­τε­λέ­σει μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες εξε­λί­ξεις ανα­φο­ρι­κά με τη χρή­ση της ανα­γνώ­ρι­σης προ­σώ­που στην ιστο­ρία αυτής της τεχνο­λο­γί­ας», σημεί­ω­σε ο Τζε­ρόμ Πεσέντι.

«Πάνω από το ένα τρί­το των καθη­με­ρι­νών χρη­στών του Facebook έχει ενερ­γο­ποι­ή­σει την ανα­γνώ­ρι­ση προ­σώ­που και μπο­ρεί να ανα­γνω­ρι­στεί», διευκρίνισε.

«Πάνω από 1 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ψηφια­κά μοντέ­λα ανα­γνώ­ρι­σης προ­σώ­που», επο­μέ­νως, θα διαγραφούν.

Αυτή η απροσ­δό­κη­τη από­φα­ση σημαί­νει ότι ορι­σμέ­να δημο­φι­λή εργα­λεία του μέσου δεν θα λει­τουρ­γούν πλέ­ον: για παρά­δειγ­μα όταν ένας χρή­στης θα δημο­σιεύ­ει μια φωτο­γρα­φία, ο αλγό­ριθ­μος δεν θα μαντεύ­ει πλέ­ον τα ονό­μα­τα των ατό­μων που θα είναι παρόντα.

Η δια­δι­κα­σία θα διε­ξα­χθεί παγκο­σμί­ως και ανα­μέ­νε­ται να έχει ολο­κλη­ρω­θεί έως τον Δεκέμ­βριο, είπε ένας εκπρό­σω­πος τύπου του Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο