Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το facebook λογόκρινε δημοσίευσή μας γιατί συνοδευόταν από τον …άσεμνο πίνακα του Ελ Γκρέκο «Ανάσταση»

Τον πίνα­κα «Ανά­στα­ση» του Δομή­νι­κου Θεο­το­κό­που­λου (Ελ Γκρέ­κο) λογό­κρι­νε το facebook «καθώς περι­λαμ­βά­νει εικό­να με γυμνό ή προ­κλη­τι­κό περιε­χό­με­νο. Το Facebook δεν επι­τρέ­πει τη χρή­ση εικό­νων που δεί­χνουν άτο­μα σε σεξουα­λι­κές ή προ­κλη­τι­κές στά­σεις και γυμνών εικό­νων, ακό­μα κι αν έχουν καλ­λι­τε­χνι­κό ή εκπαι­δευ­τι­κό σκοπό»!!!

facebook1

Συγκε­κρι­μέ­να  κάνο­ντας προ­ώ­θη­ση της δημο­σί­ευ­σή μας (δια­φή­μι­ση) με τίτλο «Πάσχα: Ανα­στή­θη­κε ο Χρι­στός;» στο facebook, αυτή απορ­ρί­φτη­κε «επει­δή δεν ακο­λου­θεί τις Πολι­τι­κές δια­φή­μι­σης του Facebook» περί …σεμνό­τη­τας!!!

facebook

Μετά την απόρ­ρι­ψη της δημο­σί­ευ­σης, αντι­κα­τα­στή­σα­με τον πίνα­κα του Ελ Γκρέ­κο με έναν πίνα­κα του Παρ­θέ­νη («Ανά­στα­ση»). Αυτή τη φορά η δια­φή­μι­σή της δημο­σί­ευ­σής μας εγκρίθηκε.

parthenis

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι το τελευ­ταίο διά­στη­μα έγι­ναν γνω­στές και άλλες περι­πτώ­σεις λογο­κρι­σί­ας από το facebook γνω­στών έργων Τέχνης.

Πρό­σφα­ταο Facebook απα­γό­ρευ­σε τον από τη γαλ­λι­κή επα­νά­στα­ση του 1830 πίνα­κα του Ευγέ­νιου Ντε­λα­κρουά «Η Ελευ­θε­ρία οδη­γεί το Λαό» επει­δή ο πίνα­κας απει­κο­νί­ζει μια γυμνό­στη­θη γυναί­κα να κρα­τά μια γαλι­κή σημαία!!!!

Είχαν προη­γη­θεί άλλες δύο περι­πτώ­σεις λογο­κρι­σί­ας που έγι­ναν γνωστές:

Λογο­κρί­θη­κε το διά­ση­μο αγαλ­μα­τί­διο της γυμνής Αφρο­δί­της του Βίλ­λε­ντορφ, ηλι­κί­ας 30.000 ετών, όπως είχε λογο­κρί­νει τον  πίνα­κα του Γκι­στάβ Κουρ­μπέ «Η κατα­γω­γή του κόσμου».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο