Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στο Αφγανιστάν

Η τζι­χα­ντι­στι­κή οργά­νω­ση Ισλα­μι­κό Κρά­τος (ΙΚ) ανέ­λα­βε την ευθύ­νη για την επί­θε­ση που διέ­πρα­ξαν δύο βομ­βι­στές-καμι­κά­ζι εν μέσω της προ­σευ­χής της Παρα­σκευ­ής σε σιι­τι­κό τέμε­νος της Καντα­χάρ, σκο­τώ­νο­ντας του­λά­χι­στον 41 πιστούς και τραυ­μα­τί­ζο­ντας δεκά­δες άλλους, με ανα­κοί­νω­σή του που μετα­δό­θη­κε από το πρα­κτο­ρείο «ειδή­σε­ων» Άμακ, όργα­νο προ­πα­γάν­δας του.

Κατά την ανα­κοί­νω­ση, δύο μαχη­τές του ΙΚ πυρο­βό­λη­σαν και σκό­τω­σαν τους φρου­ρούς του τεμέ­νους, εισέ­βα­λαν στον χώρο λατρεί­ας και πυρο­δό­τη­σαν τα εκρη­κτι­κά με τα οποία είχαν ζωστεί εν μέσω δύο ομά­δων πιστών, η μία από τις οποί­ες αριθ­μού­σε κάπου 300 ανθρώ­πους. Η επί­θε­ση δια­πρά­χθη­κε στο λίκνο του ισλα­μι­στι­κού κινή­μα­τος των Ταλι­μπάν, που ανα­κα­τέ­λα­βε την εξου­σία στο Αφγα­νι­στάν την 15η Αυγούστου.

Πρό­κει­ται για τη δεύ­τε­ρη συνε­χό­με­νη Παρα­σκευή που δια­πράτ­τε­ται επί­θε­ση σε τέμε­νος στο Αφγα­νι­στάν κατά τη διάρ­κεια της προ­σευ­χής με δεκά­δες νεκρούς.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο