Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το MAS — Movimiento al Socialismo κερδίζει εκλογές στη Βολιβία με 55,10%

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Βολιβίας αναφέρει ότι τα επίσημα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών θα κοινοποιηθούν από τις 6:00 μμ. τοπική ώρα (22:00 GMT).

Το «Κίνη­μα για τον Σοσια­λι­σμό» των Luis Arce & David Choquehuanca ήταν ο μεγά­λος νικη­τής των εκλο­γών στη Βολι­βία, με 55,10% σύμ­φω­να με το ιστό­το­πο του Plurinational Electoral Body (OEP) στο τέλος της επί­ση­μης και τελι­κής κατα­μέ­τρη­σης του 100% των ψηφοδελτίων.

Από την πλευ­ρά του και το Ανώ­τα­το Εκλο­γι­κό Δικα­στή­ριο της Βολι­βί­ας (TSE) θα παρου­σιά­σει σε λίγο τα επί­ση­μα απο­τε­λέ­σμα­τα της των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών της Κυρια­κής 18-Οκτ.
Το υψη­λό­βαθ­μο αυτό –επί­ση­μο όργα­νο, σε δήλω­ση που εξέ­δω­σε μέσω του επί­ση­μου λογα­ρια­σμού του στα ΜΚΔ (Facebook), ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών θα ανα­κοι­νω­θούν στις 10:00 μμ. GMT.

Tweet TSE Bolivia @TSEBolivia

ℹ️  Οι πληροφορίες θα μεταδοθούν από το αμφιθέατρο Illimani του εκθεσιακού χώρου Chuquiago Marka, νότια της La Paz.

«Το Ανώ­τα­το Εκλο­γι­κό Δικα­στή­ριο Tribunal Supremo Electoral ‑TSE ενη­με­ρώ­νει ότι “θα παρου­σιά­σει τα επί­ση­μα απο­τε­λέ­σμα­τα των Γενι­κών Εκλο­γών της 18ης Οκτω­βρί­ου σύμ­φω­να με τη συνταγ­μα­τι­κή εντο­λή”, το νόμο 026 της εκλο­γι­κής νομο­θε­σί­ας και εντός της περιό­δου που ορί­ζε­ται από τους κανο­νι­σμούς, στο Chuquiago Marka»

Ωστό­σο, στη σελί­δα του OEP φαί­νε­ται από το πρωί το 100% των πρα­κτι­κών που υπο­βλή­θη­κε σε επεξεργασία.
🔹  Ανα­φέ­ρε­ται η μεγά­λη συμ­με­το­χή ‑88,42% του εκλο­γι­κού σώματος.

Το MAS-IPSP κερδίζει με 55,10% ακολουθούν Comunidad Ciudadana (CC), του Carlos Mesa, με 28,83% και Creemos, του Luis Fernando Camacho, με 14%.

Από την πλευ­ρά του, ο πρώ­ην πρό­ε­δρος και ηγέ­της του MAS, Evo Morales, σχο­λί­α­σε στο λογα­ρια­σμό του στο Twitter ότι «το σύνο­λο των ψήφων που έλα­βε η αντι­πο­λί­τευ­ση στις εκλο­γές #EleccionesBolivia2020 δε φτά­νει ούτε στο ελά­χι­στο το ποσο­στό του MAS- IPSP, αναμ­φι­σβή­τη­τη από­δει­ξης της υπο­στή­ρι­ξης του λαού της Βολι­βί­ας».

Η πρω­το­βου­λία λαϊ­κής χει­ρα­φέ­τη­σης Grupo de Puebla ανέ­φε­ρε στο λογα­ρια­σμό του στο Twitter ότι «η Puebla γιορ­τά­ζει τη συντρι­πτι­κή νίκη του Luis Arce (@LuchoxBolivia) στη Βολι­βία ‑αυτή η νίκη  σημαί­νει νέα αρχή της δημο­κρα­τι­κής πορεί­ας μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα που υπο­στη­ρί­χθη­κε από την OEA».

Εν τω μετα­ξύ, η ηγέ­της της Puebla  Clara López, (Κλά­ρα Λόπεζ), εξέ­φρα­σε τα «συγ­χα­ρη­τή­ρια στον Luis Arce Catacora (Λού­ις Άρσε Κατα­κό­ρα) για την καθα­ρή νίκη του στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές που επι­στρέ­φει στη δημο­κρα­τία τη Βολι­βία και δικαιώ­νει το MAS τον Έβο Μορά­λες και τους με αλά­θη­το πολι­τι­κό κρι­τή­ριο λαούς αυτού του πολυ­πο­λι­τι­σμι­κού έθνους».

ℹ️ ~70% το MAS-IPSP (68,94%) στους μετανάστες

MAS IPSP Bolivia 70% στους μετανάστες

Πηγή <|telesurtv.net/news/|>

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο