Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το “Megalopolis” του Φράνσις Φορντ Κόπολα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες

Επι­τέ­λους το magnum opus του Φράν­σις Φορντ Κόπο­λα θα κάνει πρε­μιέ­ρα στις Κάν­νες στις 17 Μαΐου.

Το «Megalopolis» του Φράνσις Φορντ Κόπολα θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες

Η ται­νία του Φράν­σις Φορντ Κόπο­λα «Megalopolis» είναι σχε­δόν έτοι­μη επι­τέ­λους να κυκλο­φο­ρή­σει στις κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες. Μάλι­στα πριν λίγες μέρες ο ίδιος την έδει­ξε σε επί­δο­ξους αγο­ρα­στές σε μια ιδιω­τι­κή προ­βο­λή στο Λος Αντζε­λες, με κάθε πιθα­νό δια­νο­μέα να είναι παρών σε αυτή. Φυσι­κό κι επό­με­νο λοι­πόν όλα τα φεστι­βάλ του καλο­και­ριού να τη διεκδικούν.

cast

   • Giancarlo Esposito _Frank Cicero
   • Aubrey Plaza
   • Nathalie Emmanuel _Julia Cicero
   • Shia LaBeouf
   • Adam Driver _Caesar
   • Kathryn Hunter
   • Laurence Fishburne
   • Dustin Hoffman
   • James Remar
   • Jason Schwartzman
   • Forest Whitaker
   • Jon Voight
   • Chloe Fineman
   • B. Sweeney
   • Talia Shire
   • Balthazar Getty
   • Sonia Ammar
   • Grace VanderWaal

Σύμ­φω­να με άρθρο του Deadline τα φεστι­βάλ των Καν­νών, του Τορό­ντο και της Βενε­τί­ας πολε­μού­σαν μετα­ξύ του για το πιο θα κερ­δί­σει την παγκό­σμια πρε­μιέ­ρα του κινη­μα­το­γρα­φι­κού έπους του Κόπο­λα. Τελι­κά όμως φαί­νε­ται πως ο Τιε­ρί Φρε­μό και το Φεστι­βάλ των Καν­νών κατά­φε­ραν να βγουν πρώ­τοι κι έτσι το «Megalopolis» θα κάνει πρε­μιέ­ρα στην Κρουα­ζέτ στις 17 Μαΐ­ου, διεκ­δι­κώ­ντας μάλι­στα και τον Χρυ­σό Φοίνικα.

megalopolis

Σε παλιό­τε­ρο άρθρο του το Deadline ανα­φέ­ρει πως η ται­νία έχει διάρ­κεια 133 λεπτά (χωρίς τους τίτλους τέλους) και πως είναι μια ται­νία που ται­ριά­ζει τέλεια σε μια οθό­νη IMAX, ενώ το μέσο επαί­νε­σε την ικα­νό­τη­τα του Κόπο­λα να αντι­με­τω­πί­ζει σύν­θε­τα θέμα­τα. «Ο Κόπο­λα μιλά για την ευρη­μα­τι­κό­τη­τα της ανθρω­πό­τη­τας να προ­σαρ­μό­ζε­ται και να ξεπερ­νά τα περισ­σό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα. Η ται­νία απο­τε­λεί επί­σης και μια προει­δο­ποί­η­ση για το τι μπο­ρεί να συμ­βεί όταν το ανθρώ­πι­νο πνεύ­μα έρχε­ται σε αντί­θε­ση με την απλη­στία, τη δια­φθο­ρά και τον ναρ­κισ­σι­σμό. Η σύγκρου­ση δεν θα μπο­ρού­σε να είναι πιο επί­και­ρη, σε μια προ­ε­κλο­γι­κή χρο­νιά και μια στιγ­μή αυξη­μέ­νης πόλω­σης και παραπληροφόρησης».

Το «Megalopolis» είναι το magnum opus του Φράν­σις Φορντ Κόπο­λα, ένα όνει­ρο το οποίο προ­σπα­θεί να υλο­ποι­ή­σει εδώ και πάνω από 40 χρό­νια. Μ’ ένα σενά­ριο που ο Κόπο­λα έχει γρά­ψει ήδη από τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’80, αυτό το έπος επι­στη­μο­νι­κής φαντα­σί­ας παρα­κο­λου­θεί τις προ­σπά­θειες ενός αρχι­τέ­κτο­να να χτί­σει από την αρχή μια ουτο­πι­κή εκδο­χή της Νέας Υόρ­κης έπει­τα από μια μεγά­λη καταστροφή.

Ολόκληρο το πρόγραμμα 
του 77ου Φεστιβάλ των Καννών 
ανακοινώθηκε πριν λίγο

Κάννες 2024: Το επίσημο πρόγραμμα του 77ου Φεστιβάλ Καννών

Η Πρό­ε­δρος του Φεστι­βάλ Καν­νών, Ιρίς Κνο­μπλόκ και ο Γενι­κός Διευ­θυ­ντής, Τιε­ρί Φρε­μό, ανα­κοί­νω­σαν το επί­ση­μο πρό­γραμ­μα της διορ­γά­νω­σης για το 2024, αφή­νο­ντας, ως συνή­θως, κάποιους επι­πλέ­ον τίτλους να προ­στε­θούν το επό­με­νο διάστημα.

Το 77ο Φεστι­βάλ Καν­νών διε­ξά­γε­ται φέτος από τις 14 μέχρι και τις 25 Μαΐου

deuxieme acte

Την αυλαία του φεστι­βάλ φέτος, σε μια τελε­τή έναρ­ξης με οικο­δέ­σποι­να τη Γαλ­λί­δα ηθο­ποιό που λατρέ­ψα­με στο «Dix pour cent» και πολ­λές φορές μετά, Καμίγ Κοτέν, θ’ ανοί­ξει το «Le Deuxième Acte» του Κεντέν Ντου­πιέ (από τον οποίο πιο πρό­σφα­τα στην Ελλά­δα είδα­με το «Απί­στευ­το κι Ομως Αλη­θι­νό»), σκη­νο­θέ­τη ιδιο­συ­γκρα­σια­κών κωμω­διών του παρα­λό­γου, ένα στα­θε­ρά γαλ­λι­κό άνοιγ­μα, που θα φέρει στο κόκ­κι­νο χαλί σταρ από την οικο­δέ­σποι­να χώρα, τους Λεά Σεντού, Βεν­σάν Λεντόν και Λουί Γκα­ρέλ, ενώ η ται­νία βγαί­νει την ίδια μέρα στις γαλ­λι­κές αίθουσες.

Δυο παλιό­φι­λοι θα έχουν μια, για εμάς, εξαι­ρε­τι­κά συγκι­νη­τι­κή συνά­ντη­ση φέτος στις Κάν­νες. Ο Φράν­σις Φορντ Κόπο­λα θα φέρει στο Φεστι­βάλ το magnum opus του, το πολυα­να­με­νό­με­νο «Megalopolis», στο Δια­γω­νι­στι­κό Τμή­μα (ήδη βρα­βευ­μέ­νος με δύο Χρυ­σούς Φοί­νι­κες, για το «The Conversation» και το «Απο­κά­λυ­ψη Τώρα»), ενώ ο Τζορτζ Λού­κας θα είναι ο φετι­νός απο­δέ­κτης του Τιμη­τι­κού Χρυ­σού Φοί­νι­κα. Δια­βά­στε περισσότερα:

Για πρώ­τη φορά, φέτος, οι Κάν­νες λαν­σά­ρουν δια­γω­νι­στι­κό τμή­μα Immersive, κάτι που, να το πού­με, άλλα φεστι­βάλ, από της Βενε­τί­ας ως της Θεσ­σα­λο­νί­κης έχουν θεσπί­σει εδώ και χρόνια.

Παρου­σιά­ζο­ντας το φετι­νό πρό­γραμ­μα στον Τύπο, ο Τιε­ρί Φρε­μό δήλω­σε ότι αφε­νός η διορ­γά­νω­ση εστιά­ζει και συμπα­ρα­στέ­κε­ται στην Αργε­ντι­νή και τις οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζει (και στο σινε­μά), μ’ ένα ειδι­κό πρό­γραμ­μα στην Αγο­ρά, αλλά κι ότι οι Κάν­νες αφιε­ρώ­νουν ολό­κλη­ρο το φετι­νό Φεστι­βάλ στον Μισέλ Σιμάν, σημα­ντι­κό Ευρω­παίο κρι­τι­κό κινη­μα­το­γρά­φου και ανα­πό­σπα­στης φιγού­ρας του φεστι­βάλ για δεκα­ε­τί­ες, ο οποί­ος έφυ­γε τον Νοέμ­βριο από τη ζωή.

Περι­μέ­να­με να δού­με εάν η απερ­γία των Αμε­ρι­κα­νών σενα­ριο­γρά­φων και ηθο­ποιών θα έχει αντί­κτυ­πο στο φετι­νό πρό­γραμ­μα, πάντως οι αμε­ρι­κα­νι­κές κι ειδι­κά οι αγγλό­φω­νες συμ­με­το­χές είναι άφθο­νες — επι­πλέ­ον, το στού­ντιο της Columbia που φέτος κλεί­νει τα 100 χρό­νια του, θα τα γιορ­τά­σει στις Κάν­νες. Στις Ειδι­κές Προ­βο­λές το φεστι­βάλ ρίχνει τον προ­βο­λέα στις δυο εμπό­λε­μες ζώνες, από τη μια στη Γάζα με το «La Belle de Gaza», ντο­κι­μα­ντέρ για τη ζωή των τρανς Παλαι­στί­νιων γυναι­κών, από την άλλη στην Ουκρα­νία, με το «Η Εισβο­λή» του Σερ­γκέι Λοζνίτσα.

Εάν, παλαιό­τε­ρα, το επί­ση­μο πρό­γραμ­μα του Φεστι­βάλ ήταν διά­στι­κτο από «ιερές αγε­λά­δες» των οποί­ων οι νέες ται­νί­ες υπο­χρε­ω­τι­κά έκα­ναν πρε­μιέ­ρα, τώρα έχουν αντι­κα­τα­στα­θεί από μια νεό­τε­ρη γενιά δημιουρ­γών των οποί­ων τις ται­νί­ες αλη­θι­νά ανυ­πο­μο­νεί κανείς να δει. Από, εκτός συνα­γω­νι­σμού, τον Τζορτζ Μίλερ και τη «Furiosa», τη νέα σκη­νο­θε­τι­κή δου­λειά (τόσο πολύ βου­τηγ­μέ­νη στην αμε­ρι­κα­νι­κή παρά­δο­ση και ιστο­ρία) του Κέβιν Κόστ­νερ, το αυτο­βιο­γρα­φι­κό δοκί­μιο του Λεός Καράξ, ως, στο δια­γω­νι­στι­κό, φυσι­κά τον Κόπο­λα, αλλά και τον βρα­βευ­μέ­νο με Χρυ­σό Φοί­νι­κα, Ζακ Οντιάρ, αυτή τη φορά μ’ ένα μιού­ζι­καλ με τη Σελί­να Γκό­μεζ, τον Ντέι­βιντ Κρό­νεν­μπεργκ, τον Πάο­λο Σορε­ντί­νο, τον Πολ Σρέι­ντερ που θα φέρει στις Κάν­νες το σού­περ-hot πρω­τα­γω­νι­στι­κό τρίο των Τζέι­κομπ Ελόρ­ντι, Ούμα Θέρ­μαν και Ρίτσαρντ Γκιρ, μέχρι και τον Κρι­στόφ Ονο­ρέ σε μια ιδιό­μορ­φη ται­νία μυθο­πλα­σί­ας μεν, αλλά αφιε­ρω­μέ­νη στη ζωή του Μαρ­τσέ­λο Μαστρο­γιά­νι, με ηρω­ί­δα την κόρη του (και της Κατρίν Ντε­νέβ), Κιάρα.

Στο Δια­γω­νι­στι­κό, ακό­μα, ο Αλί Αμπά­σι με το «The Apprentice» που κατα­γρά­φει τη νεα­νι­κή ζωή του Ντό­ναλντ Τραμπ, αλλά και η Αντρεα Αρνολντ (πρό­ε­δρος, ταυ­τό­χρο­να, της Κρι­τι­κής Επι­τρο­πής του Δεκα­πεν­θή­με­ρου Σκη­νο­θε­τών), με το «Bird», με πρω­τα­γω­νι­στή τον Μπά­ρι Κιό­γκαν. Συνο­λι­κά έξι είναι τα ντε­μπού­τα που συμ­με­τέ­χουν στο Επί­ση­μο Πρό­γραμ­μα (ένα και στο Δια­γω­νι­στι­κό), ενώ από τις 51 ται­νί­ες του προ­γράμ­μα­τος, οι έξι υπο­γρά­φο­νται από γυναί­κες σκη­νο­θέ­τες.

ΚΑΝΝΕΣ 2024 — ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
🎥  Επί­ση­μο Δια­γω­νι­στι­κό Τμήμα

Kinds of Kindness
Kinds of Kindness

The Apprentice, Αλί Αμπάσι
Motel Destino, Καρίμ Αϊνούζ
Bird, Αντρεα Αρνολντ
Emilia Perez, Ζακ Οντιάρ
Anora, Σον Μπέικερ
Megalopolis, Φράν­σις Φορντ Κόπολα
The Shrouds, Ντέι­βιντ Κρόνενμπεργκ
Grand Tour, Μιγκέλ Γκόμες
Marcello Mio, Κρι­στόφ Ονορέ
Feng Liu Yi Dai (Caught by the Tides), Ζία Ζάνγκε
All We Imagine as Light, Παγιάλ Καπάντια
Kinds of Kindness, Γιώρ­γος Λάνθιμος
L’ amour ouf, Ζιλ Λελούς
Diamant brut, Αγκάτ Ριντιν­γκέρ (1η ταινία)
Oh Canada, Πολ Σρέιντερ
Limonov (The Ballad), Κιρίλ Σερεμπρένικοφ
Parthenope, Πάο­λο Σορεντίνο
Pigen Med Nalen (The Girl with the Needle), Μάγκνους φον Χορν

Γκα­νιάν και πάσης οικου­μέ­νης: Νέα ται­νία του Λάν­θι­μου με την Έμα Στόουν

Ένα Κάποιο Βλέμμα

Le proces du chien Le proces du chien

Norah, Ταου­φίκ Αλζα­ΐ­ντι (πρώ­τη συμ­με­το­χή από τη Σαου­δι­κή Αρα­βία στην ιστο­ρία του Φεστιβάλ)
The Shameless, Κον­στα­ντίν Μπογιάνοφ
Le Royaume, Ζου­λιέν Κολό­να (1η ταινία)
Vingt Dieux!, Λουίζ Κουρ­βουα­ζιέ (1η ταινία)
Le proces du chien (Who Let the Dog Bite?), Λετι­σιά Ντος (1η ταινία)
Gou Zhen (Black Dog), Γκουαν Χου
The Village Next to Paradise, Μο Χαρά­ουε (1η ταινία)
September Days, Αριάν Λαμπέντ (1η ταινία)
L’ histoire de Souleymane, Μπό­ρις Λόζκιν
Les Damnes (The Damned), Ρομπέρ­το Μινερβίνι
On Becoming a Guinea Fowl, Ρουν­γκά­νο Νιόνι
Boku No Ohisama (My Sunshine), Χιρό­σι Οκουγιάμα
Santosh, Σάντια Σούρι
Viet and Nam, Τρουόνγκ Μιν Κουί

Cannes Premiere

c' est pas moiC’est pas moi

Misericorde, Αλέν Γκιροντί
C’est pas moi, Λεός Καράξ
Everybody Loves Touda, Ναμπίλ Αγιούτς
En fanfare (The Matching Bang), Εμα­νου­έλ Κουρκόλ
Rendez-vous avec Pol Pot, Ρίτι Παν
Le roman de Jim, Αρνό Λαριέ, Ζαν-Μαρί Λαριέ

Εκτός Δια­γω­νι­στι­κού

furiosa Furiosa

Mad Max (Furiosa: A Mad Max Saga), Τζορτζ Μίλερ
Horizon: An American Saga, Κέβιν Κόστνερ
She’s Got No Name, Τσαν Πίτερ Χο-Σαν
Rumours, Εβαν Τζόν­σον, Γκέι­λεν Τζόν­σον, Γκάι Μάντιν

Ειδι­κές Προβολές

la belle de gaza La belle de Gaza

La Belle de Gaza, Γιο­λάντ Ζαουμπερμάν
Learn, Κλερ Σιμόν
The Invasion, Σερ­γκέι Λοζνίτσα
Ernest Cole, Photographer, Ραούλ Πεκ
Le fil, Ντα­νιέλ Οτέιγ

Μετα­με­σο­νύ­κτιες Προβολές

twilight of the warrior walled in
Twilight of the Warrior Walled in

Twilight of the Warrior Walled in, Σόι Τσενγκ
I, the Executioner, Σέουνγκ Γουαν Ρίου
The Surfer, Λόρ­καν Φίνεγκαν
Les femmes au Balcon, Νοε­μί Μερλάν

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από flix.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο