ΤΟ STUDIO new star art cinema αγαπάει το ελληνικό σινεμά

26 Μαρ­τί­ου _ ΣΙΝΕΜΑ 🎥 Ο φυσι­κός χώρος της κινη­μα­το­γρα­φι­κής ται­νί­ας Μια γιορ­τή που θ΄απλωθεί σε ολό­κλη­ρη τη χώρα 🇬🇷  Μέρα Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου ΕΚΚ — ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Προ­βο­λή 1η: 17:00 Airhostess 737 (μικρού μήκους) του Θανά­ση Νεο­φώ­τι­στου 18 του Βασί­λη Δού­βλη Προ­βο­λή 2η: 19:00 Λευ­κά Χρι­στού­γεν­να 1948 (μικρού μήκους) του Αντώ­νη Νικη­φό­ρου Βαλ­λην­δρά Mauthausen των … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΤΟ STUDIO new star art cinema αγα­πά­ει το ελλη­νι­κό σινε­μά.