Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το twitter έκλεισε το λογαριασμό του Τραμπ — Το υποκριτικό ενδιαφέρον για τη δημοκρατία

Και τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης έχουν εμπλα­κεί στη σφο­δρή αντι­πα­ρά­θε­ση τμη­μά­των της αστι­κής τάξης στις ΗΠΑ σφίγ­γο­ντας τον κλοιό σφίγ­γει γύρω από τον Ντό­ναλντ Τραμπ, ο οποί­ος διώ­χνε­ται από τον έναν ιστό­το­πο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης μετά τον άλλο: η διεύ­θυν­ση του Twitter, του βασι­κού του εργα­λεί­ου πολι­τι­κής επι­κοι­νω­νί­ας, έθε­σε σε μόνι­μη ανα­στο­λή τον λογα­ρια­σμό του (@realDonaldTrump) χθες Παρα­σκευή, δύο ημέ­ρες μετά την αιμα­τη­ρή εισβο­λή οπα­δών του στο Καπι­τώ­λιο, την κατά­λη­ψή της έδρας του Κογκρέ­σου και το χάος στην καρ­διά της αμε­ρι­κα­νι­κής πρω­τεύ­ου­σας που διήρ­κε­σε ώρες.

«Αφού εξε­τά­σα­με διε­ξο­δι­κά πρό­σφα­τες αναρ­τή­σεις στον λογα­ρια­σμό @realDonaldTrump και το πλαί­σιό τους, ειδι­κά το πώς εκλή­φθη­καν (…) ανα­στεί­λα­με μόνι­μα τον λογα­ρια­σμό, εξαι­τί­ας του κιν­δύ­νου υπο­κί­νη­σης περαι­τέ­ρω βίας», ανέ­φε­ρε η εται­ρεία Twitter Inc σε ανα­κοί­νω­σή της.

Την Πέμ­πτη, το Facebook και άλλοι ιστό­το­ποι κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, όπως το Snapchat, επί­σης ανέ­στει­λαν τη λει­τουρ­γία των λογα­ρια­σμών του απερ­χό­με­νου προ­έ­δρου στις πλατ­φόρ­μες τους επ’ αόριστον.

Όμως είναι ο ιστό­το­πος όπου είχε 88 εκα­τομ­μύ­ρια ακο­λού­θους, το Twitter, η πλατ­φόρ­μα που προ­τι­μού­σε ο Τραμπ: μέσω αυτού έκα­νε πολι­τι­κές ανα­κοι­νώ­σεις, εξα­πέ­λυε κεραυ­νούς ενα­ντί­ον πολι­τι­κών του αντι­πά­λων ή μέσων ενη­μέ­ρω­σης καθημερινά.

«Δεν θα μας φιμώ­σουν», εξε­μά­νη ο ενδια­φε­ρό­με­νος μέσω του επί­ση­μου λογα­ρια­σμού του (@POTUS, τα αρχι­κά της έκφρα­σης «πρό­ε­δρος των ΗΠΑ»), απευ­θυ­νό­με­νος στους «75 εκα­τομ­μύ­ρια πατριώ­τες» που τον ψήφισαν.

Άφη­σε να εννοη­θεί πως θα υπάρ­ξουν αντί­ποι­να ενα­ντί­ον του ιστό­το­που, που κατ’ αυτόν «απα­γο­ρεύ­ει την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης» συνω­μο­τώ­ντας με τη «ριζο­σπα­στι­κή αρι­στε­ρά»· υπο­σχέ­θη­κε ότι θα εξε­τά­σει τη δημιουρ­γία της δικής του πλατ­φόρ­μας, στο εγγύς μέλ­λον, σε ένα νήμα αναρ­τή­σε­ων που δια­γρά­φτη­κε πολύ γρή­γο­ρα από τους δια­χει­ρι­στές του Twitter.

«Το να χρη­σι­μο­ποιεί­ται άλλος λογα­ρια­σμός για να παρα­κάμ­πτε­ται η ανα­στο­λή παρα­βαί­νει τους κανό­νες χρή­σης» της υπη­ρε­σί­ας, εξή­γη­σε εκπρό­σω­πος της εται­ρεί­ας, η οποία ξεκα­θά­ρι­σε πως θα λάβει μέτρα για να «περιο­ρί­σει τη χρή­ση» επί­ση­μων κυβερ­νη­τι­κών λογα­ρια­σμών (@POTUS, @WhiteHouse) από τον Τραμπ.

Το δίκτυο των «τιτι­βι­σμά­των» είχε ήδη κλι­μα­κώ­σει τα μέτρα που λάμ­βα­νε από την Τετάρ­τη, δια­γρά­φο­ντας μηνύ­μα­τα του αρχη­γού του κρά­τους, αντί να τοπο­θε­τεί προει­δο­ποι­η­τι­κές σημάν­σεις, όπως έκα­νε μέχρι πολύ πρόσφατα.

Κίν­δυ­νος να ξεσπά­σουν νέες ταραχές

Ο Ρεπου­μπλι­κά­νος απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος δεν έχει πάψει να αμφι­σβη­τεί την εγκυ­ρό­τη­τα του απο­τε­λέ­σμα­τος των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών του Νοεμ­βρί­ου και να παρο­τρύ­νει τους υπο­στη­ρι­κτές του να «αγω­νι­στούν» για να ανα­τρα­πεί, παρα­βιά­ζο­ντας τους κανο­νι­σμούς χρή­σης των μεγα­λύ­τε­ρων ιστό­το­πων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, οι οποί­οι προ­ϋ­πο­θέ­τουν τον σεβα­σμό στις δημο­κρα­τι­κές διαδικασίες.

Το Twitter αρχι­κά είχε ανα­στεί­λει τον λογα­ρια­σμό του Τραμπ για δώδε­κα ώρες, προ­τού τον ενερ­γο­ποι­ή­σει ξανά προ­χθές Πέμ­πτη, προς γενι­κή έκπλη­ξη, καθώς ο πρό­ε­δρος θεω­ρεί­ται, σε μεγά­λο βαθ­μό, υπεύ­θυ­νος για τις ταρα­χές που προ­κά­λε­σαν σοκ στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό.

«Οι κανό­νες μας για την υπε­ρά­σπι­ση του δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος υπάρ­χουν για να επι­τρέ­πε­ται στον κόσμο να ενη­με­ρώ­νε­ται άμε­σα για αυτό που έχουν να πουν οι αιρε­τοί και οι πολι­τι­κοί ηγέ­τες», εξή­γη­σε η διεύ­θυν­ση του καλι­φορ­νέ­ζι­κου ιστο­τό­που χθες.

«Ωστό­σο, έχου­με κατα­στή­σει σαφές εδώ και χρό­νια ότι οι λογα­ρια­σμοί αυτοί δεν είναι υπε­ρά­νω των κανο­νι­σμών χρή­σης μας και δεν μπο­ρεί κανείς να χρη­σι­μο­ποιεί το Twitter για να υπο­κι­νεί βία, μετα­ξύ άλλων».

Προ­τού ο λογα­ρια­σμός του κλεί­σει, ο Τραμπ ανα­γνώ­ρι­σε την ήττα του σε βίντεο που μετα­φόρ­τω­σε. Κατό­πιν όμως, έκα­νε γνω­στό ότι δεν θα παρα­στεί, αντί­θε­τα με όσα επι­βάλ­λει η παρά­δο­ση, στην τελε­τή ορκω­μο­σί­ας του δια­δό­χου του, το Δημο­κρα­τι­κού Τζο Μπάιντεν.

Κατά τη διεύ­θυν­ση του Twitter, αυτή η αναγ­γε­λία εξε­λή­φθη από κάποιους από τους υπο­στη­ρι­κτές του ως περαι­τέ­ρω από­δει­ξη πως το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών απο­τε­λεί προ­ϊ­όν νοθεί­ας και μετέ­τρε­ψε την τελε­τή σε στό­χο, καθώς θα μπο­ρού­σαν να ξεσπά­σουν νέες ταραχές.

«Σχέ­δια για κινη­το­ποι­ή­σεις οπλι­σμέ­νων δια­δη­λω­τών έχουν ήδη αρχί­σει να δια­δί­δο­νται εντός και εκτός Twitter, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της πρό­τα­σης να γίνει δεύ­τε­ρη επί­θε­ση στο Καπι­τώ­λιο (…) τη 17η Ιανουα­ρί­ου του 2021», απο­κα­λύ­πτει η διεύ­θυν­ση του ιστότοπου.

Νωρί­τε­ρα χθες, είχε επί­σης κλεί­σει λογα­ρια­σμούς υπο­στη­ρι­κτών του Ντό­ναλντ Τραμπ που δια­σπεί­ρουν θεω­ρί­ες συνω­μο­σί­ας του ανοι­κτά ρατσι­στι­κού κινή­μα­τος QAnon.

Υποκριτικό ενδιαφέρον για τη δημοκρατία

Βέβαια κανέ­ναν δεν πεί­θει το αμαρ­τω­λό twitter για το ενδια­φέ­ρον του για τη δημοκρατία.

Η εμπλο­κή του twitter στα γεω­πο­λι­τι­κά παι­χνί­δια των ΗΠΑ δεν είναι άγνω­στη. Γγια παρά­δειγ­μα οι 4.500 πλα­στοί λογα­ρια­σμοί στο twitter τις ημέ­ρες του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος στη Βολι­βία. Λογα­ρια­σμοί που προ­ω­θού­σαν την ετι­κέ­τα #BoliviaNoHayGolpe, που σημαί­νει “δεν υπάρ­χει πρα­ξι­κό­πη­μα στη Βολι­βία”, κάνο­ντας κοι­νο­ποι­ή­σεις και βοη­θώ­ντας το θέμα να είναι στα δημο­φι­λή, έτσι ώστε να επη­ρε­α­στεί η διε­θνείς κοι­νή γνώμη.

Ο ρόλος του στην απο­κα­λού­με­νη Αρα­βι­κή Άνοι­ξη ή το ρητό αίτη­μα της τότε υφυ­πουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Χίλα­ρι Κλί­ντον στο διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του twitter, ώστε να μην δια­κό­ψουν τις υπη­ρε­σί­ες τους για τη προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη συντή­ρη­ση στους δια­κο­μι­στές της στις πιο καυ­τές ημέ­ρες της λεγό­με­νης «Πρά­σι­νης Επα­νά­στα­σης», για να μπο­ρούν οι αυτο­α­πο­κα­λού­με­νοι ιρα­νοί ακτι­βι­στές να καταγ­γεί­λουν την απά­τη των εκλο­γών, τις δια­δη­λώ­σεις του λαού και την κατα­πί­ε­ση της κυβέρ­νη­σης αυτής της χώρας. Το Twitter εκπλή­ρω­σε την εντο­λή του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών. Αργό­τε­ρα έγι­νε γνω­στό ότι οι περισ­σό­τε­ροι ακτι­βι­στές που έστει­λαν τα tweets τους ήταν στην αμε­ρι­κα­νι­κή επι­κρά­τεια και ότι αυτές οι πρά­ξεις προ­κά­λε­σαν περί­που 20 θανά­τους. Και αρκε­τά ακό­μη παραδείγματα.

Οι  εται­ρεί­ες των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης ως εκφρα­στές  και υπη­ρέ­τες των δια­φό­ρων ελίτ που εξου­σιά­ζουν τον κόσμο, συμ­με­τέ­χουν ενερ­γά τόσο στα γεω­πο­λι­τι­κά τους παι­χνί­δια όσο και σε έκτα­κτες περι­πτώ­σεις όπως αυτή στις ΗΠΑ. Στην περί­πτω­ση του Τραμπ η στά­ση τους καθο­ρί­στη­κε από το με ποιο από τα «αντι­μα­χό­με­να μέρη» συστρατεύτηκαν.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο