Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Twitter θα επιτρέπει σε χρήστες να χρεώνουν (με το αζημίωτο) τους «σπέσιαλ ακολούθους» τους

Το Twitter έκα­νε γνω­στό ότι τους επό­με­νους μήνες σχε­διά­ζει να ξεκι­νή­σει μία νέα λει­τουρ­γία με την ονο­μα­σία «Super Follow», που θα επι­τρέ­πει στους χρή­στες του να χρε­ώ­νουν τους ακο­λού­θους τους για να απο­κτούν πρό­σβα­ση σε απο­κλει­στι­κό περιε­χό­με­νο, το οποίο δεν θα είναι ελεύ­θε­ρα δια­θέ­σι­μο στους υπόλοιπους.

Ακό­μη, προ­χω­ρά το «Spaces», αντα­γω­νι­στι­κό του Clubhouse, που δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στους χρή­στες να συμ­με­τέ­χουν σε συνο­μι­λί­ες (audio chats). Το «Twitter Spaces» βρί­σκε­ται σε φάση ιδιω­τι­κών δοκι­μών από 1.000 χρή­στες και ακό­μη δεν είναι δια­θέ­σι­μο ευρύ­τε­ρα για τους χρήστες.

Το Twitter ανα­ζη­τά νέους τρό­πους, πέρα από τη δια­φή­μι­ση, για να βγά­λει περισ­σό­τε­ρα χρή­μα­τα τόσο το ίδιο όσο και οι πιο παρα­γω­γι­κοί χρή­στες του. Σε αυτό το πλαί­σιο, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε σε δια­δι­κτυα­κή ενη­μέ­ρω­ση των επεν­δυ­τών και ανα­λυ­τών, σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Ρόι­τερς και τους «Τάιμς της Νέας Υόρ­κης», η πλατ­φόρ­μα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης θα επι­τρέ­πει σε ορι­σμέ­νους χρή­στες, π.χ. δια­ση­μό­τη­τες και επι­δρα­στι­κούς χρή­στες (influencers), να χρε­ώ­νουν άλλους χρή­στες για έξτρα περιε­χό­με­νο και απο­κλει­στι­κό υλι­κό, όπως συν­δρο­μη­τι­κά ενη­με­ρω­τι­κά δελ­τία, βίντεο, παρο­χή ειδι­κών εκπτώ­σε­ων κ.ά.

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι χρή­στες-ακό­λου­θοι θα πλη­ρώ­νουν ένα μηνιαίο συν­δρο­μη­τι­κό τέλος για να έχουν πρό­σβα­ση σε αυτό το περιε­χό­με­νο, που δεν θα βλέ­πουν οι μη συν­δρο­μη­τές ακό­λου­θοι. Το Twitter δεν απο­κά­λυ­ψε ποιο ποσο­στό από το συν­δρο­μη­τι­κό τέλος θα κρα­τά για τον εαυ­τό του. Όμως, γνω­στο­ποί­η­σε ότι θέτει ως στό­χο το 2023 τα συνο­λι­κά έσο­δά του να ξεπε­ρά­σουν τα 7,5 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, υπερ­δι­πλά­σια σε σχέ­ση με τα έσο­δα 3,7 δισ. δολ. το 2020. Στο­χεύ­ει, επί­σης, έως το 2023 να φθά­σει ‑από περί­που 192 εκα­τομ­μύ­ρια που είναι σήμε­ρα- τους 315 εκα­τομ­μύ­ρια ενερ­γούς καθη­με­ρι­νούς χρή­στες που βλέ­πουν δια­φη­μί­σεις, άρα απο­φέ­ρουν έσο­δα στην πλατφόρμα.

Η μετο­χή του Twitter ‑η οποία έχει ανέ­βει πάνω από 100% μέσα σε έναν χρό­νο- κινή­θη­κε εκ νέου ανο­δι­κά στο αμε­ρι­κα­νι­κό Χρη­μα­τι­στή­ριο μετά τις νέες ανα­κοι­νώ­σεις. Η τελευ­ταία σημα­ντι­κή αλλα­γή που είχε κάνει η πλατ­φόρ­μα, η οποία ξεκί­νη­σε το 2006, ήταν το 2017, όταν διπλα­σί­α­σε τον αριθ­μό των επι­τρε­πό­με­νων χαρα­κτή­ρων στα μηνύ­μα­τα (tweets) των χρηστών.

Όπως δήλω­σε ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος, Τζακ Ντόρ­σι, «μας ασκούν κρι­τι­κή ότι είμα­στε αργοί, δεν είμα­στε και­νο­τό­μοι και δεν μας εμπι­στεύ­ο­νται». Γι’ αυτό ήρθε, πλέ­ον, η ώρα νέων σημα­ντι­κών αλλα­γών και πει­ρα­μα­τι­σμών. Μετα­ξύ άλλων, εντός του 2021 θα ξεκι­νή­σουν και οι κοι­νό­τη­τες χρη­στών, που θα επι­τρέ­πουν τη δια­σύν­δε­ση χρη­στών του Twitter με κοι­νά ενδιαφέροντα.

Το πόσο πραγ­μα­τι­κά επι­τυ­χη­μέ­νη θα απο­δει­χθεί η νέα πολι­τι­κή θα φανεί στο μέλ­λον, σύμ­φω­να με ορι­σμέ­νους πιο επι­φυ­λα­κτι­κούς αναλυτές.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο