Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Twitter …τρολάρει το Facebook — Ωρες μετά το «μπλακ άουτ» καμία ένδειξη αποκατάστασης

Με τη φρά­ση «καλη­σπέ­ρα κυριο­λε­κτι­κά σε όλους» το Twitter στέλ­νει χιου­μο­ρι­στι­κό μήνυ­μα για το «μπλακ άουτ» σε Facebook, Instagram και WhatsΑ­pp που …απο­σύν­δε­σε εκα­τομ­μύ­ρια χρή­στες ανά τον κόσμο. Τιτί­βι­σμα που συγκέ­ντρω­σε ένα εκα­τομ­μύ­ριο likes σε μόλις μία ώρα! Επί­σης, το τιτί­βι­σμα αξιο­ποί­η­σαν και άλλοι κολοσ­σοί για το δικό τους επι­κοι­νω­νια­κό παι­χνί­δι. Με σχό­λια συμ­με­τεί­χαν  εται­ρί­ες όπως Amazon Prime, Diablo, LADbible, OnlyFans, Rovio, UNO, Alexa, KFC, The Sims και πολ­λές ακό­μα. «Γεια, Τι μπο­ρώ να σας φέρω;», σχο­λί­α­σε η γιγα­ντιαία αλυ­σί­δα fast food McDonalds.

Πλέ­ον, οι περισ­σό­τε­ρους χρή­στες έχουν στρα­φεί στο Twitter τις τελευ­ταί­ες ώρες, με την πλατ­φόρ­μα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης να «υπο­δέ­χε­ται» εκα­τομ­μύ­ρια νέα «τιτι­βί­σμα­τα».

Την ίδια ώρα το πρό­βλη­μα με τα social media του Μαρκ Ζάκερ­μπεργκ δεί­χνει σοβα­ρό­τε­ρο απ’ ότι φαι­νό­ταν αρχι­κά, καθώς πέρα­σαν αρκε­τές ώρες (από τις 6 το από­γευ­μα, ώρα Ελλά­δος) από τότε που συνέ­βη το παγκό­σμιο «μπλακ άουτ» και δεν υπάρ­χει καμία ένδει­ξη απο­κα­τά­στα­σης και κανείς από την εται­ρεία δεν έχει δώσει εξή­γη­ση για το ζήτη­μα ή εκτι­μή­σεις για το πότε θα διορ­θω­θεί το πρόβλημα.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο