Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τράπεζες: Τι ισχύει για τις συναλλαγές από αύριο Τρίτη

Η Ελλη­νι­κή Ένω­ση Τρα­πε­ζών, ενη­με­ρώ­νει τους συναλ­λασ­σό­με­νους για τις συναλ­λα­γές που δεν θα μπο­ρούν να διε­νερ­γούν στα τρα­πε­ζι­κά κατα­στή­μα­τα από την Τρί­τη, 4 Αυγού­στου 2020, μετά την από­φα­ση Δ1α/ΓΠ οικ. 48002/2020 για «εφαρ­μο­γή του μέτρου της υπο­χρε­ω­τι­κής χρή­σης μη ιατρι­κής μάσκας σε εμπο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις παρο­χής υπη­ρε­σιών, χώρους γρα­φεί­ων και άλλους χώρους συνά­θροι­σης κοι­νού στο σύνο­λο της Επι­κρά­τειας, προς περιο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς του κορoνοϊ­ού COVID-19».

Ειδι­κό­τε­ρα, γνω­στο­ποιεί ότι από την Τρί­τη, 4 Αυγού­στου 2020 και μέχρις ότου υπάρ­ξει νεό­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση, δεν θα πραγ­μα­το­ποιού­νται στα τρα­πε­ζι­κά κατα­στή­μα­τα με φυσι­κή παρου­σία οι ακό­λου­θες συναλλαγές:

Ανα­λή­ψεις μετρη­τών έως 400 ευρώ. Η ανά­λη­ψη μέχρι του ποσού αυτού θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται απο­κλει­στι­κά με τη χρή­ση της χρε­ω­στι­κής κάρ­τας, στα ΑΤΜ.

Κατα­θέ­σεις μετρη­τών έως 1.000 ευρώ. Οι κατα­θέ­σεις μέχρι του ποσού αυτού θα πραγ­μα­το­ποιού­νται στα ΑΤΜ με τη χρή­ση χρε­ω­στι­κής κάρτας.

Οι πλη­ρω­μές λογα­ρια­σμών τρί­των (Δημό­σιο, ενέρ­γεια, ύδρευ­ση, τηλε­φω­νία, συν­δρο­μη­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση, ασφά­λειες, κλπ) εξο­φλού­νται μέσω internet/mobilebanking ή στα ΑΤΜ. Δεν θα δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα εξυ­πη­ρέ­τη­σης αυτών των συναλ­λα­γών με χρή­ση μετρη­τών στο ταμείο.

Η ενη­μέ­ρω­ση λογα­ρια­σμών (κινή­σε­ων και υπο­λοί­πων) πραγ­μα­το­ποιεί­ται μέσω internet/mobile banking ή στα ΑΤΜ. Ενη­με­ρώ­σεις βιβλια­ρί­ων ταμιευ­τη­ρί­ου δεν θα πραγ­μα­το­ποιού­νται στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση σας αξιο­ποι­ή­στε τη χρε­ω­στι­κή κάρ­τα της τρά­πε­ζάς σας και τους κωδι­κούς πρό­σβα­σης στην ηλε­κτρο­νι­κή τρα­πε­ζι­κή της Τρά­πε­ζας συνερ­γα­σί­ας σας.

Παρα­κα­λεί­στε ακό­μη, να περιο­ρί­σε­τε τις επι­σκέ­ψεις σας στα τρα­πε­ζι­κά κατα­στή­μα­τα. Εάν παρό­λα αυτά καθί­στα­ται ανα­γκαία η προ­σέ­λευ­σή σας σε τρα­πε­ζι­κό κατά­στη­μα παρα­κα­λεί­στε α) να δια­θέ­τε­τε προ­στα­τευ­τι­κή μάσκα β) να τηρεί­τε τις απο­στά­σεις ασφαλείας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο