Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρία αδελφάκια πνίγηκαν στο ναυάγιο της Χίου

Ακό­μη μια τρα­γω­δία με θύμα­τα τρία κορι­τσά­κια της ίδιας οικο­γέ­νειας, με την προ­σά­ρα­ξη φου­σκω­τής βάρ­κας που μετέ­φε­ρε του­λά­χι­στον 22 πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, σε βρά­χια στην περιο­χή Αμπε­λά­κια στα Καρ­δά­μυ­λα Χίου.

Τα τρία κορι­τσά­κια έψα­χνε η μητέ­ρα τους η οποί επέ­βαι­νε στη βάρ­κα. Τελι­κά, επι­βε­βαιώ­θη­καν οι χει­ρό­τε­ροι φόβοι της, καθώς κατά τη διάρ­κεια των ερευ­νών του Λιμε­νι­κού και της Πυρο­σβε­στι­κής, τα κορι­τσά­κια εντο­πί­στη­καν νεκρά σε εξαι­ρε­τι­κά δύσβα­το σημείο στην περιο­χή της Μαλαντρής.

Οι τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι οι πρό­σφυ­γες βρί­σκο­νταν εγκλω­βι­σμέ­νοι στο σημείο δύο με τρεις ημέ­ρες, ενώ από τους δια­σω­θέ­ντες τρία άτο­μα (μητέ­ρα και τα δύο της παι­διά) νοση­λεύ­ο­νται στο νοσοκομείο.

Νωρί­τε­ρα έγι­νε γνω­στό ότι το βρά­δυ της Τρί­της τρία άτο­μα από το ναυά­γιο εντο­πί­στη­καν στη Χίο και εκεί­να ήταν που ενη­μέ­ρω­σαν τις αρχές για τους εγκλω­βι­σμέ­νους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στη δύσβα­τη περιοχή.

Οι έρευ­νες του Λιμε­νι­κού και της Πυρο­σβε­στι­κής ολο­κλη­ρώ­θη­καν, καθώς βρέ­θη­καν ζωντα­νοί άλλοι τρεις μετα­νά­στες, φτά­νο­ντας έτσι τους 20 διασωθέντες.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο