Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρία κοριτσάκια πνίγηκαν σε ναυάγιο με μετανάστες

Τρεις μετα­νά­στες νεκροί, πιθα­νόν κορι­τσά­κια, είναι ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός ναυα­γί­ου που σημειώ­θη­κε λίγο πριν τα μεσά­νυ­χτα χθες, στα Καρ­δά­μυ­λα της Χίου, καθώς οι ξερι­ζω­μέ­νοι των πολέ­μων και της φτώ­χειας συνε­χί­ζουν να πλη­ρώ­νουν με την ζωή τους την αντι­με­τα­να­στευ­τι­κή πολι­τι­κή της ΕΕ και των ελλη­νι­κών κυβερνήσεων.

Όπως έγι­νε γνω­στό, την πλη­ρο­φο­ρία για το πολύ­νε­κρο ναυά­γιο έδω­σαν τρεις άνδρες που δια­σώ­θη­καν και εντο­πί­στη­καν στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Αυτοί ενη­μέ­ρω­σαν τις αρχές για την προ­σά­ρα­ξη της βάρ­κας στην οποία επέ­βαι­ναν, σε βρά­χια της περιο­χής Αμπε­λά­κια στα Καρδάμυλα.

Σύμ­φω­να με το Λιμε­νι­κό ξεκί­νη­σαν οι έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό των υπό­λοι­πων μετα­να­στών. Σκά­φος του Λιμε­νι­κού διέ­σω­σε από την περιο­χή 14 άτο­μα, τέσ­σε­ρις γυναί­κες, δύο άνδρες και οκτώ ανή­λι­κους ενώ έχουν βρε­θεί και τρεις σοροί σε εξαι­ρε­τι­κά δύσβα­το σημείο.

Αυτή τη στιγ­μή γίνε­ται προ­σπά­θεια ανά­συρ­σης των τριών σορών, που σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρία μίας γυναί­κας και την οποία μετέ­δω­σε η ΕΡΤ, είναι ανή­λι­κα κορί­τσια μικρής ηλικίας.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο