Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρία χρόνια με αναστολή στην καθαρίστρια μητέρα 13 παιδιών γιατί άλλαξε την ημερομηνία στο απολυτήριο δημοτικού

Για ακό­μη μια φορά η Δικαιο­σύ­νη έδει­ξε το πραγ­μα­τι­κό τους της πρό­σω­πο επι­βάλ­λο­ντας σκλη­ρή και άδι­κη ποι­νή στην καθα­ρί­στρια μητέ­ρα 13 παι­διών για­τί άλλα­ξε την ημε­ρο­μη­νία στο απο­λυ­τή­ριο δημοτικού.

Ποι­νή φυλά­κι­σης τριών ετών επέ­βα­λε το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των στην καθα­ρί­στρια Δημή­τρα Κλιά­φα, η οποία είχε πλα­στο­γρα­φή­σει την ημε­ρο­μη­νία στο απο­λυ­τή­ριο δημο­τι­κού ώστε να έχει δικαί­ω­μα συμ­με­το­χής σε δια­δι­κα­σία δια­γω­νι­στι­κή ως βοη­θη­τι­κό υγειο­νο­μι­κό προσωπικό.

Η καθα­ρί­στρια η οποία το 2003 ξεκί­νη­σε να εργά­ζε­ται στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο Ιωαν­νί­νων ήρθε αντι­μέ­τω­πη με τη δικαιο­σύ­νη, όταν απο­κα­λύ­φθη­κε η αλλα­γή ημε­ρο­μη­νί­ας του απο­λυ­τη­ρί­ου δημο­τι­κού και πρω­τό­δι­κα είχε κατα­δι­κα­στεί σε 8 χρό­νια φυλά­κι­σης. Τότε η γυναί­κα είχε δέκα παι­διά και ήταν έγγυος στο 11ο και υπο­στή­ρι­ξε ότι το έκα­νε για να μπο­ρέ­σει να ζήσει την πολύ­τε­κτη οικο­γέ­νειά της.

Σήμε­ρα κατά την απο­λο­γία της υπο­στή­ρι­ξε και πάλι ότι δεν είχε άλλη επι­λο­γή για να μεγα­λώ­σει τα 13 παι­διά της πλέ­ον ενώ είπε στους δικα­στές ότι ανα­λαμ­βά­νει την ευθύ­νη των πρά­ξε­ών της. Ο εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας την έκρι­νε ένο­χη για ψευ­δή υπεύ­θυ­νη δήλω­ση και πλα­στο­γρα­φία με ζημιά που υπερ­βαί­νει τις 120.000 ευρώ ωστό­σο της ανα­γνώ­ρι­σε ελα­φρυ­ντι­κά όπως τον πρό­τε­ρο έντι­μο βίο, το λευ­κό ποι­νι­κό μητρώο και πρό­τει­νε να μειω­θεί η ποι­νή της. Τελι­κά το δικα­στή­ριο της επέ­βα­λε τρία χρό­νια φυλά­κι­ση με αναστολή.

Στο πλευ­ρό της καθα­ρί­στριας βρέ­θη­καν από την πρώ­τη στιγ­μή το Εργα­τι­κό Κέντρο Ιωαν­νί­νων και Σωμα­τεία του νομού, η οποία μάλι­στα τη στή­ρι­ξαν και οικο­νο­μι­κά για τα έξο­δα της δίκης.

Βασι­κός μάρ­τυ­ρας υπε­ρά­σπι­σης της καθα­ρί­στριας ήταν ο Γιώρ­γος Πρέν­τζας, ως εργα­ζό­με­νος και συν­δι­κα­λι­στής στο νοσο­κο­μείο και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Ιωαν­νί­νων με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Σε δήλω­σή του ο Γ. Πρέν­τζας σημείωσε:

«Δε μπο­ρεί να μην ανα­γνω­ρί­ζε­ται το πρω­ταρ­χι­κό κίνη­τρο: Να μεγα­λώ­σει τα 10 ανή­λι­κα τότε παι­διά και ενώ ήταν έγκυος στο ενδέ­κα­το. Αυτό ήταν το υπέρ­τα­το αγα­θό που πήγε να προ­στα­τέ­ψει: Την οικο­γέ­νειά της. Όλα τα χρή­μα­τα πήγαν για να μεγα­λώ­σει τα παι­διά της, έχει μάλι­στα παντρέ­ψει και τα 9, χωρίς καμία θετι­κή μετα­βο­λή των περιου­σια­κών της στοιχείων.

Ο δόλος, ο πλου­τι­σμός και η βλά­βη τρί­του κατα­πέ­φτουν στην κοι­νή λογι­κή, αν σκε­φτεί κανείς το απλό κίνη­τρο και το στό­χο που υπήρ­χε από αυτή την πράξη.

Εγκλη­μα­τι­κή είναι η πολι­τι­κή που αφή­νει πολύ­τε­κνους άνερ­γους να μην μπο­ρούν να μεγα­λώ­σουν τα παι­διά τους, που δυστυ­χώς είναι νόμι­μη με βάση την αστι­κή δικαιο­σύ­νη, αλλά πλή­ρως ανή­θι­κη. Ο μόνος τρό­πος είναι η οργά­νω­ση στα ταξι­κά σωμα­τεία και η πάλη για μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά, βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς χωρίς αντα­πο­δο­τι­κά δημο­τι­κά τέλη, πρό­σβα­ση στην ιατρι­κή περί­θαλ­ψη παι­διών χωρίς ούτε ένα χαρά­τσι πλη­ρω­μής από τους γονείς, και απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα για σύγκρου­ση με αυτή την πολι­τι­κή και αυτή την οικονομία».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο