Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρίκαλα: «Με την Κούβα στην καρδιά», έκθεση φωτογραφίας στο Κέντρο Έρευνας — Μουσείο Τσιτσάνη

Η έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας με τίτλο «Με την Κού­βα στην καρ­διά», φιλο­ξε­νεί­ται από το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το στα Τρί­κα­λα, στο Κέντρο Έρευ­νας — Μου­σείο Τσι­τσά­νη, όπου στην τελε­τή των εγκαι­νί­ων δημιουρ­γή­θη­κε το αδια­χώ­ρη­το από την προ­σέ­λευ­ση του κόσμου.

«Οι φωτο­γρα­φί­ες απο­τυ­πώ­νουν εικό­νες της Κού­βας, των δρό­μων, απο­τυ­πώ­νουν τις γέφυ­ρες, τον κόσμο, τα φρού­ρια, τις παρα­λί­ες, τα μνη­μεία, την ιστο­ρία, τα παι­διά, τις θρη­σκεί­ες, τα φαγη­τά και τα όμορ­φα ηλιο­βα­σι­λέ­μα­τα”, ανέ­φε­ρε στη σύντο­μη ομι­λία της η πρέ­σβης της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα, κ. Zelmys María Domínguez Cortina, προ­σθέ­το­ντας: «Οι εικό­νες είναι από διά­φο­ρες τοπο­θε­σί­ες της Κού­βας, απο­τυ­πώ­θη­καν από τον ερα­σι­τε­χνι­κό φακό του εν ενερ­γεία συμ­βού­λου και πρό­ξε­νου της Κού­βας στην Ελλά­δα, José Oriol Marrero Martínez, και τώρα ταξι­δεύ­ουν και στα Τρί­κα­λα, μετά την Αθή­να, το Μπα­χρέιν και τη Λευκάδα».

cuba1

«Είναι τιμή να έρχο­μαι στα Τρί­κα­λα για να παρου­σιά­σω την έκθε­ση», είπε μετα­ξύ άλλων, σημειώ­νο­ντας ότι «η δρά­ση αυτή απο­τε­λεί δείγ­μα πολι­τι­στι­κής ανταλ­λα­γής ανά­με­σα στην Κού­βα και την Ελλά­δα». Τόνι­σε ότι «πρό­κει­ται για δύο αδερ­φούς λαούς με πολ­λά κοι­νά» και ότι «εορ­τά­ζε­ται η ημέ­ρα του Κου­βα­νέ­ζι­κου Πολι­τι­σμού καθώς είναι η 165 επέ­τειος της γέν­νη­σης του Χοσέ Μαρ­τί (Κου­βα­νός ποι­η­τής και συγ­γρα­φέ­ας, εθνι­κός ήρω­ας και σύμ­βο­λο του αγώ­να για την ανε­ξαρ­τη­σία της πατρί­δας του) και τη γιορ­τά­ζου­με σε αυτή την όμορ­φη χώρα».

cuba3

«Τα Τρί­κα­λα δεν έχουν μόνο τρία καλά, το ποτά­μι, το νερό και το φρού­ριο, αλλά και ένα τέταρ­το καλό που είναι ο κόσμος, που τώρα επί­σης βρί­σκε­ται στην καρ­διά της Κού­βας και έχει την Κού­βα στην καρ­διά», τόνι­σε η κ. Zelmys María Domínguez Cortina, και εξέ­φρα­σε τις ευχα­ρι­στί­ες της προς όλους τους συντε­λε­στές: «Ευχα­ρι­στού­με πολύ την κ. Νατά­σα Βακου­φτσή και τον κ. Ηλία Δήμου που μας βοή­θη­σαν με αυτή τη σημα­ντι­κή πολι­τι­στι­κή δρά­ση. Ευχα­ρι­στού­με τον Δήμαρ­χο Τρικ­καί­ων, κ. Δημή­τρη Παπα­στερ­γί­ου και την κ. Βασι­λέ­να Μητσιά­δη και όλους τους φίλους στα Τρίκαλα».

cuba2

Ο Δήμαρ­χος Τρικ­καί­ων, Δημή­τρης Παπα­στερ­γί­ου, ανα­φέρ­θη­κε στη σημα­ντι­κό­τη­τα της πολι­τι­στι­κής αυτής συνά­ντη­σης στην καρ­διά της Ελλάδας.

Κατά την εκδή­λω­ση, η συναυ­λία της κου­βα­νής τρα­γου­δί­στριας Marlen Olano Carreras «ταξί­δε­ψε» με την κου­βα­νέ­ζι­κη μου­σι­κή όλους τους παρευρισκόμενους.

cuba5

Η έκθε­ση θα παρα­μεί­νει ανοι­χτή μέχρι τις 20 Οκτω­βρί­ου 2018 (09:30 — 15:00 και 19:00 — 21:00).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο