Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τρίκαλα: Να μείνει στη θέση του το άγαλμα του Στρατηγού Στέφανου Σαράφη

Επι­χει­ρώ­ντας την υπο­τί­μη­ση της ιστο­ρι­κής προ­σω­πι­κό­τη­τας και της τερά­στιας προ­σφο­ράς του Στρα­τη­γού Στέ­φα­νου Σαρά­φη η Δημο­τι­κή Αρχή του Δήμου Τρι­κά­λων, στο πλαί­σιο των εργα­σιών ανά­πλα­σης της πλα­τεί­ας Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου, προ­βλέ­πει τη «μετα­κί­νη­ση» του αγάλ­μα­τός του σε μια άκρη της πλα­τεί­ας, όπου θα τοπο­θε­τη­θούν ως «ενό­τη­τα» και τα άλλα αγάλ­μα­τα που βρί­σκο­νται στον συγκε­κρι­μέ­νο χώρο.

Οι εκλεγ­μέ­νοι με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», εξαρ­χής, από την παρου­σί­α­ση της σχε­τι­κής μελέ­της, δια­τύ­πω­σαν τη δια­φω­νία τους με την «μετα­κί­νη­ση» του αγάλ­μα­τος του Στρα­τη­γού Σαρά­φη, δηλώ­νο­ντας ότι μια τέτοια ενέρ­γεια έρχε­ται σε αντί­θε­ση με τη θέλη­ση του λαού της πόλης. Τόνι­σαν πως «η παρου­σία του αγάλ­μα­τος στο κέντρο της πλατεί­ας στέλ­νει ένα δια­χρο­νι­κό μήνυ­μα για τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο λαϊ­κός παρά­γο­ντας σε μια περί­ο­δο που το φασι­στι­κό τέρας απειλεί να ξανα­ση­κώ­σει κεφά­λι με την στή­ρι­ξη της ΕΕ , των αστι­κών τάξε­ων και των κυβερ­νή­σε­ων της.»

Παρά τις αντι­δρά­σεις από την πλευ­ρά του λαού της πόλης, η δημο­τι­κή αρχή επι­μέ­νει στα σχέ­δια της. Για το λόγο αυτό, το Διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο του παραρ­τή­μα­τος Τρι­κά­λων της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης-Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ) καλεί σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο δημαρ­χείο Τρι­κά­λων, τη Δευ­τέ­ρα 26 Σεπτέμ­βρη, στις 11:00 π.μ. για να εκφρά­σουν και δια ζώσης την αντί­θε­ση τους  στη μετα­κί­νη­ση-υπο­βάθ­μι­σης του αγάλ­μα­τος του Στρα­τη­γού Στέ­φα­νου Σαράφη.

Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του επι­ση­μαί­νει μετα­ξύ άλλων πως, «η παρου­σία του αγάλ­μα­τος του στρα­τη­γού Σαρά­φη να δια­τη­ρη­θεί στην ίδια δεσπό­ζου­σα θέση για να συμ­βο­λί­ζει το μεγα­λείο της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και μαζί με το άγαλ­μα των 5 ΕΠΟΝΙΤΩΝ και την ανα­θη­μα­τι­κή πλά­κα για τη θυσία του Άρη Βελου­χιώ­τη και των συντρό­φων του  στη Ρήγα Φεραί­ου, να απο­τί­νει φόρο τιμής στους ήρω­ες — ”άπαρ­τα βου­νά” που φυλα­κί­στη­καν, βασα­νί­στη­καν, εξο­ρί­στη­καν, έδω­σαν τη ζωή τους στον αγώ­να, υψώ­νο­ντας τις γρο­θιές και το ανά­στη­μά τους για τη λευ­τε­ριά της πατρί­δας, για να γίνει ο λαός νοι­κο­κύ­ρης στον τόπο του. Έτσι όποια πρό­θε­ση για μετα­κί­νη­ση-υπο­βάθ­μι­ση αυτού του κορυ­φαί­ου συμ­βό­λου της αντι­φα­σι­στι­κής-απε­λευ­θε­ρω­τι­κής πάλης είναι κατα­δι­κα­στέα από τους αγω­νι­στές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, τους απο­γό­νους τους, όσους διδά­σκο­νται, εμπνέ­ο­νται και εκφρά­ζουν σεβα­σμό σ’ εκεί­νον τον τιτά­νιο αγώ­να, σ’ όσους ανη­συ­χούν από την εκκό­λα­ψη του αυγού του φιδιού στη σημε­ρι­νή εποχή».

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο